Всички новини

ОБЯВА ЗА РАБОТНА ПОЗИЦИЯ

ГЛАВЕН СЕКТРЕТАР

 

ЗА НАС:

Национален младежки форум (НМФ) е най-голямата платформа на младежки организации в България, обединяваща 40 неправителствени организации и представляваща над 110 000 млади хора, и пълноправен член на Европейски младежки форум (European Youth Forum).

 

НМФ търси нов Главен секретар, който да се включи във всички работни процеси на организацията, функционираща и развиваща се в един от динамичните и творчески сектори в страната – младежкия сектор. Основните предизвикателства на работата са свързани с осъществяване и поддържане на активна комуникация с всички заинтересовани страни, координация и изпълнение на дейности по различни проекти, изготвяне и публично отстояване на младежки политики на местно, регионално, национално и европейско ниво. Работата ще се извършва в офиса на организацията в град София.

 

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Отговаря за ежедневното функциониране на организацията под ръководството на Председателя на НМФ и решенията на Управителния съвет, съгласно Работния план на организацията;
 • Подготвя, води и съхранява документация по текущи дейности на НМФ;
 • Ръководи работата на секретариата и се грижи за имуществото на НМФ;
 • Представлява организацията пред трети лица - държавни, общински, обществени и частни организации, съгласно дадените му пълномощия от Председателя на УС.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Да води функционална кореспонденция с държавни институции, организации, партньори и други заинтересовани лица;
 • Да осъществява ефективен вътрешен диалог между организациите-членове на НМФ и органите на управление на организацията;
 • Да осигурява координацията и безпрепятственото протичане на организационни дейности и инициативи на НМФ;
 • Да участва в изработването и развитието на политически документи (становища, позиции, доклади и др. анализи) в изпълнение на целите и задачите на НМФ;
 • Да контролира актуалността на информацията на интернет страницата на НМФ.

 

КАКВО ТЪРСИМ:

 • Доказан лидерски капацитет - стратегически умения за планиране и управление на дейности с различни приоритети и срокове за изпълнение; способност за предвиждане на потенциални рискове и възможности за развитие в ежедневната работа; способност за преодоляване и управление на междуличностните различия; умения за осъществяване на ефективен мониторинг; способност за аналитично, системно и критично мислене; умение за управление на процеси чрез мотивация;
 • Доказани организационни компетенции - административно-управленски опит в младежката работата (младежки неправителствени организации, неформални обединения на млади хора, студентски и ученически съвети, и др.); участие в подготовка и изпълнение на проектни дейности и младежки инициативи; способност за работа с документация и анализ; готовност за решаване на проблеми и отговорност за взетите решения; компетентности за учене и предаване на знания; умения за иновативност и инициативност;
 • Отлични социални компетенции – комуникационни умения и култура (устна и писмена, на роден и чужд език); мобилност и адаптация към различни култури и стилове на общуване; умения за контакт с млади хора; ефективно управление на времето и анжираността;
 • Отлични дигитални компетенции – умения за работа със съвременни информационни и комуникационни технологии, в т.ч. Microsoft Office пакет, програми за електронна поща и управление на социални мрежи;
 • Ценностни ориентации и нагласи - висока мотивация и отговорност за изпълнение на задачите; лоялност към организацията; междуличностни, социални и граждански компетенции; готовност и стремеж към учене през целия живот; работа в екип в нееднородна среда; проявяване на грижи и изграждане на колективен дух на доверие; доброволчество;
 • Други - Образование: завършено Средно образование; Език/Езици: владеене на Английски език – B2 / C1; Правни и счетоводно познания: на базово ниво.

 

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Заплатено работно място по граждански договор с гъвкаво работно време;
 • Динамична работна среда за личностно и професионално развитие на млад човек;
 • Работа с мотивирани млади хора, развиващи се в различни сектори на младежката работа и политики в България и по света;
 • Възможност за пряко участие в реализирането на младежки политики в България;
 • Работа с представители на различни младежки НПО-та от национални, европейски и световни организации;
 • Възможност за създаване на международна мрежа от контакти с активни млади хора;
 • Възможност за участие в събития на НМФ – конференции, обучения, програми, и др.

 

КАНДИДАТСТВАНЕ:

Може да изтеглите поканата в pdf формат от тук.

Приключи кампанията „Лигата на младите гласоподаватели“. Поканени да участват бяха всичките 21 политически партии и коалиции, които ще вземат участие в предстоящите избори на 26.03.2017 г. 

На осемте въпроса зададени от Национален младежки форум получихме четири отговора от следните политическите сили :

Национален младежки форум ви предоставя кратко резюме на отговорите на политическите партии и коалиции от партии, а в прикачените файлове може да откриете пълните отговори изпратени от нас.

Целта на кампанията „Лигата на младите гласоподаватели“ бе да предостави по достъпен начин информацията за програмите на политическите партии и коалиции от партии.

В прикачените файлове ще видите техните отговори, такива каквито сме ги получили и във формата, в който са пристигнали при нас. Целта на Национален младежки форум бе да събере отговорите и да информира младите хора в страната за това какви политики и реални действия се предприемат във връзка с настоящето на младите хора в страната.

 

Прикачената таблица е дело на екипа на Национален младежки форум и структурирано посочва отговорите на партиите и коалиции. 

 

Може да видите таблица с обобщени отговори на този линк 

 

 

Национален младежки форум като най-голямата платформа на младежки организации, обединяваща над 110 000 млади хора в България и пълноправен член на Европейски младежки форум,отправя официална покана за включване в кампания “Лигата на младите гласоподаватели”.

Въпросите, които зададохме към всички партии и коалиции от партии може да намерите на следния линк. Очакваме техните отговори. 

Участието в кампанията се осъществява посредством официален отговор на въпроси, свързани с младите хора и тяхното включване в рамките на предизборните платформи за парламентарни избори 2017. 

Инициативата цели да събере отговорите на всички политически партии и коалиции, участващи в изборите за 44-то Народно събрание и да ги популяризира сред младежката общност. 

Крайният срок за получаване на отговорите е до 18 Март 2017 година. 

Национален младежки форум,като най-голямата платформа на младежки организации, обединяваща над 110 000 млади хора в България и пълноправен член на Европейски младежки форум,отправя официална покана за включване в кампания “Лигата на младите гласоподаватели”.

Лигата на младите гласоподаватели е неполитическа инициатива, която има за цел да запознае младите хора с предизборните програми/платформи на политическите сили в България, с което да се повиши нивото на информираност по основните младежки теми и стимулира активността за участие в изборния процес. 

Кампанията представлява безпристрастна трибуна за представяне на бъдещите политики за младежта в България, гарантирайки принципа на обективност и равнопоставеност. 

Участието в кампанията се осъществява посредством официален отговор на въпроси, свързани с младите хора и тяхното включване в рамките на предизборните платформи за парламентарни избори 2017. 

Инициативата цели да събере отговорите на всички политически партии и коалиции, участващи в изборите за 44-то Народно събрание и да ги популяризира сред младежката общност. 

 

Следете информацията за развитието на кампанията и публичното оповестяване на отговорите.

 

С цел повишаване капацитета на Национален младежки форум чрез Звено „Изследвания и анализи“, организацията отправя покана към младежи развивали своите професионални умения в полето на социалните науки и имащи мотивация да реализират изследователска и аналитична дейност в сферата на младежта.

Звено за „Анализи и проучвания“ към Национален младежки форум се състои от млади хора с интерес и компетенции в областта на обществените науки. Звеното извършва изследвания, анализи и прогнози, използвайки интердисциплинарни методи с цел да допринесе за реализирането на ефективни младежки политики.

Знанието за обективното състояние на младежта в България, със своите предизвикателства и възможности е основна предпоставка върху която Национален младежки форум формулира своите приоритети и планира действия за изпълнението им. Поради тази цел Звено „Анализи и проучвания“ изпълнява следните основни функции:

 • Изследвания и анализи на публични политики, засягащи младите хора.

 • Проследява тенденциите в социално-икономическото и политическо развитие на младите хора и участието им в публичния живот.

 • Мониторинг и оценка на програми, проекти и инициативи на НМФ.

 • Поддържа база данни с достъпна и проследима във времето информация за младежки проблеми.

 • Предоставя експертиза за изготвянето на позиции, становища и политически документи.

Участие в „Анализи и проучвания“ ще ви предостави възможност да развиете своите умения и компетенции в областта на социалните науки чрез участие в изследователски проекти, обучения и семинари, международно сътрудничество с други младежки изследователски организации и процес при изготвяне на младежки политики.

Ако сте младеж с интерес към изследователските методики на социалните науки и имате мотивация за участие в изпълнението на поставените цели от Звено „Анализи и проучвания“ моля кандидатствайте на следния линк -

https://docs.google.com/a/nmf.bg/forms/d/e/1FAIpQLSe-463gbv4wAtdF4rBgYzc9tEfX2U-71Mfs5EUheay2zyrT9A/viewform

 

 

 

Запознай се с решения на безработица и социално неравенство, предприемачество и бизнес идеи, като споделиш практики с Коста Рика, Бразилия, ЮАР, Гърция, Македония и Румъния.

Национален младежки форум търси трима младежи на възраст от 15-29 да участват в тренинг на тема „Социално предприемачество“. Темите, които ще застъпи тренинга са:

 1. Какво е социално предприемачество?
 2. Как се изгражда капацитет за социално предприемачество?

По време на обучението ще се споделят добри практики за работа с младежи, които са ангажирани в различни форми на бизнес развитие на своите идеи..

Обучението ще се проведе от: 17-24.03.2017 година във Флорина, Гърция. Всички разходи са поети от проекта „DiveIn – Social Entrepreneurship“ по програма Еразъм+.

Критерии за подбор ще бъде кратка мотивация от 150 думи, която всеки кандидатстващ следва да напише. Можете да изпращате вашите отговори до Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. с Тема: Участие в DiveIn – Social Entrepreneurship

Срок за подаване на мотивации: До 26 февруари 2017 година. 

За контакти: Георги Мерджанов / Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. / 0988 93 05 05

------------------------------------
Проектът "DIVE in Social Entrepreneurship" e свързан с изграждане на капацитет в областта на младежта, финансиран от Европейски съюз по програма Еразъм +. Ключовата цел е да се осигури начин за активно развитие на човешкия ресурс, практическо насърчаване на социални предприемачески дейности и установяване на ефективни механизми за младежка заетост в стратегическо сътрудничество с различните заинтересовани страни.

Реализира се съвместно с Youth Alliance Крушево, Македония, Турция, Гърция, Румъния, Бразилия, ЮАР, Коста Рика и цели да подобри международното сътрудничество и обмяната на добри практики в областта на социалното предприемачество.

 

 

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

 • Организации
 • Устав
 • Звено от треньори
 • Управителен съвет 2016
 • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.