Всички новини

ДО ОРГАНИЗАЦИИТЕ-ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ   ОТНОСНО: ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НМФ В ГР. БУРГАС НА 14-15.06.2014 г. УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ, На основание чл. 23 от Устава на Сдружение „Национален младежки форум” (НМФ) и чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Управителният съвет свиква Общо събрание, което ще се проведе на 14 юни 2014 г. /събота/ с начален час 14.00 часа, в Конферентния център на хотел „Плаза“ - Бургас, с адрес: гр. Бургас, ул.Алеко Богориди 42, при следния Дневен ред: 1. Отчет на Управителния съвет за дейността на НМФ през 2014 г.; 2. Промени в Устава на НМФ; 3. Приемане на позиции и становища; 4. Приемане на нови членове в НМФ; 5. Други. Канят се всички членове на НМФ да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, началото на Общото събрание ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за законно независимо от броя на явилите се членове.    

Лилия Еленкова, Председател на Управителния съвет на Национален младежки форум

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ!

  РЕГИСТРАЦИЯ НА ДЕЛЕГАТИ: СРОК ДО 04.06.2014 г. Национален младежки форум ще осигури нощувки и храна на делегати, попълнили и изпратили електронната форма за регистрация в ОС не по-късно от 04.06.2014г. 18.00ч. на адрес: http://isic.bg/apps/nmf/org/delegat.php   За делегати непопълнили в срок форма за участие НМФ не поема отговорност и не покрива разходи, свързани с нощувки и храна!     Нощувки: 14 юни – хотел „Плаза" - Бургас   Храна: 14.06 –обяд и вечеря в ресторанта на хотел „Плаза“ 15.06 – закуска в ресторанта     Бюджетът на Общото събрание е ограничен – НМФ поема разходите за настаняване в двойна стая и хранене за 14 и 15 юни 2014 г., кафе-паузи и конгресно обслужване на един делегат от всяка организация-член, членовете на УС и КК. Разходите за транспорт се поемат от делегатите!     Присъствието на допълнителни делегати е разрешено, като НМФ не покрива разходи за настаняване, изхранване и транспорт. Допълнителните делегати също изпращат регистрация за участие. За допълнителна информация, моля свържете се с нас!   Напомняме ви, че Национален младежки форум осигурява финансирането на дейността си чрез проектна дейност и членски внос. Съгласно чл. 18 от устава на организацията: членският внос е годишен и членовете на НМФ са длъжни да плащат членския внос най-късно до 31 март на текущата година и губят правото си на глас в Общото събрание до заплащането му. И според чл. 45, ал. 3 Контролната комисия ще констатира обстоятелствата по неплащане на членски внос от всеки член на НМФ !!!   Провеждането на ОС на НМФ Общото събрание ще се проведе в гр. Бургас по покана на Сдружение за демократично образование „ФАР“ и Сдружение „Младежки Глас“. Всички представители на членове на НМФ се очакват да пристигнат в х-л „Плаза“ на 14.06.2014 преди обяд.   В ДЕНЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ: За да бъдат допуснати до Общото събрание, участниците следва да представят в деня на събранието:   ®  Заверено копие на Удостоверение за актуално състояние за организацията, която представляват. В случай, че участникът не е законният представител (председател) на съответното сдружение, следва да представи и оригинал на пълномощно (приложено към настоящата покана) с подпис на законния представител и печат на сдружението.   ®  Членовете, които не са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (например Студентските съвети), представят само оригинал на пълномощно (приложено към настоящата покана), в случай че не участват в Общото събрание със своя председател.   ®  В случай, че член на НМФ-младежки представител, участва в събранието чрез свой пълномощник, участникът следва да представи оригинал на пълномощно (приложено към настоящата покана).   Описаните документи се представят пред Контролната комисия на НМФ при регистрацията на делегатите на Общото събрание, непосредствено преди началото му.   Промени в Устава на НМФ Още от учредяването на Национален младежки форум беше ясно изразено желанието на учредителите за гъвкавост на Устава на организацията, на база опит в процеса на нейното развитие. Затова Управителният съвет на НМФ взе решение за включване на промени в Устава, съгласно Вашите предложения. За тази цел УС сформира работна група за промени в устава на НМФ, която да се координира от Председателя на Контролната Комисия – Байчо Георгиев, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Окончателните предложения за промени в Устава могат да бъдат внесени не по-късно от 08.06.2014 г. Членовете на ОС ще могат да се запознаят с предложенията на 14.06.2014, когато ще ги получат заедно с всички материали за събранието.   Кандидатури за членство в НМФ Организациите, кандидатстващи за членство в НМФ, следва не по-късно от 09.06.2014 г. да подават пакет от документи, които могат да бъдат изискани от Контролната комисия. Моля, отправяйте своите въпроси към КК на ел. поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.   УС НА НМФ ПРЕПОРЪЧВА ДА ЗАПОЗНАЕТЕ РЪКОВОДСТВОТО НА СВОЯТА ОРГАНИЗАЦИЯ С ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СА ПРИЕТИ ИЛИ ПРЕДСТОИ ДА ПРИЕМЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ!   Предложения за позиции, резолюции, становища и други политически документи В рамките на Общото събрание членовете на НМФ могат да предлагат приемането на политически документи. Според формата си тези документи определят общата позиция на НМФ по теми от особен интерес и значение за младите хора. Утвърждаването на тези документи от Общото събрание е акт на най-висшия орган на организацията и носи висока политическа стойност. След утвърждаването си органите на НМФ изпращат документа на съответните институции и лица и следят за получаването на обратна връзка. Политическите документи подпомагат работата и на управителния съвет на НМФ давайки му власт и аргументи да промотира мнението на членовете на НМФ по всички възможни начини сред институциите и обществото.   Членовете на НМФ могат да предлагат документи на ОС в следния ред:

- Проекта на документ се изпраща до Секретариата на НМФ в установения срок, като изразява мотивацията си за неговото предлагане (до 08.06.2014г.);

- Секретариата обобщава и изпраща документите до КК за съгласуване спрямо принципите и правилата от устава на НМФ (09.06.2014г.);

- След съгласуване с КК, УС на НМФ изпраща проекта на документ до своите членове по електронна поща (13.06.2014г.);

- УС на НМФ предоставя пространство за обсъждане на документа, както и внасяне на предложения за промени в неговия текст преди провеждането на Общото събрание;

- Предложенията за промени в документа се обобщават от Секретариата и се предоставят на делегатите по време на ОС;

- ОС гласува промените в проекта на документа и впоследствие гласува цялостния текст на документа.

    Във връзка с актуализиране на базата данни на НМФ, моля да попълните следната електронна форма „ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА-ЧЛЕН НА НФМ“, която се намира на адрес:  http://isic.bg/apps/nmf/org/   Приложено можете да свалите, следните бланкови документи: 1. Форма за регистрация на делегат 2. Пълномощно – младежки представител (за местни обединения) 3. Пълномощно – за студентски съвети; 4. Пълномощно – за организации регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел; 5. Форма за предложения за промени в документи   За допълнителна информация можете да се свържете с нас на: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.   С уважение, Калоян Димитров Главен секретар на Национален младежки форум
На 9 Май 2014 година, между Национален младежки форум и гражданска платформа "MoveBG" бе разписано споразумение за двугодишно сътрудничество.   Споразумението е породено от необходимостта за създаване на пълноценна среда за личностно и професионално развитие на младите в страната, както и на необходимостта от задълбочаване на сътрудничеството и взаимодействието между младите хора, младежките организации и заинтересованите институции от тези процеси.   Двете организации ще си сътрудничат за постигане на следните цели:
 • популяризиране на инициативата за медиен плурализъм;
 • популяризиране на ползите от повишаване на политическата култура в България;
 • развитие на съвместни документи като инструмент за провеждане на политика;
 • развитие на инструменти за гражданско участие в процеса на вземане на решения на местно, национално и европейско ниво.
На 25 Април 2014 година, между Национален младежки форум и СНЦ "BG Бъди Активен" бе разписано споразумение за двугодишно сътрудничество.   Споразумението е породено от необходимостта за създаване на пълноценна среда за личностно и професионално развитие на младите в страната, както и на необходимостта от задълбочаване на сътрудничеството и взаимодействието между младите хора, младежките организации и заинтересованите институции от тези процеси.   Двете организации ще си сътрудничат за постигане на следните цели:
 • популяризиране на предстоящата Европейска седмица на физическата активност и спорт - MOVE Week;
 • популяризиране на позлите сред младите от активно спортуване като част от физическото и психическото здраве;
 • развитие на съвместни документи като инструмент за провеждане на полтика в областта на сектора спорт за всички
П О К А Н А   за ВОДЕЩИ НА ДЕЙНОСТИ   В периода 7-13 юли 2014г. Сдружение на младите психолози в България "4-ти Април" организира Фестивал-изложение “Отворени врати” - среща на млади хора и неправителствени организации за младежка заетост и социално включване, позитивно отношение към себе си и света, връзка на младежта с културата и изкуството, природата и работата в мрежа. Фестивалът ще се състои във вилна зона на с. Реброво, община Своге, Стара планина.   Каним Ви да се включите във Фестивала като водещи на уъркшоп, лекция, тренинг, работилничка, семинар или др., с продължителност на дейността по ваше желание в периода 7-13 юли 2014г.   Обръщаме се към вас като знаем, че всеки е творец. Всеки носи потенциал в себе си, който се развива.   Проявява се като изработваме, рисуваме, говорим и вдъхновяваме, пеем, свирим, танцуваме ... Изявeте своето хоби, представете вашата организация, споделeте своя потенциал, знания и умения като водещи във Фестивала. Нека опитът и личността Ви бъдат вдъхновение и от полза на други хора и на вас.   Заявете желанието си за водещ на дейност/и във Фестивала като попълните следната онлайн форма до 25 май 2014г. 23:59ч.:   За повече информация вижте официалната покана
Национален младежки форум отправя покана към представители на младежки организации за участие в Обучителен семинар "Стратегическо управление на ресурси и общности", който ще се проведе в периода 20 - 22 юни т.г.   Предстоящият тренинг на НМФ си поставя за цел да събере политически отговорни млади хора от организации в цялата страна, които да участват в обучение по следните работни теми: 1. Стратегическо управление на ресурси 2. Управление на общности 3. Ролята на правилата 4. Философия на играта   Участници в обучителния семинар са млади хора на възраст между 16 и 29 години, които са: -  председатели, заместници, членове на УС и КК, или други политически отговорни лица, работещи в младежката сфера (младежки неправителствени организации, младежки политически организации, неформални обединения на млади хора, студентски и ученически съвети, и др.) -  представители на младежки организации, отговорни за развитието на административната и проектна дейности на организациите   Желаещите да участват следва да попълнят онлайн-формуляр за кандидатстване ( http://isic.bg/apps/nmf/ ), не по-късно от 20 май (вторник) 2014 г.   Разходите за настаняване, храна и работни материали в обучението се поемат от Национален младежки форум. Пътните разходи са за сметка на участниците!   Селекцията на участниците ще бъде проведена от организаторите на база попълнената електронна форма за участие (покриване на условията и мотивацията за участие).   Одобрените за участие представители ще бъдат уведомени чрез електронна поща след 1 юни 2014 г.
[caption id="attachment_1395" align="alignright" width="277"]Лилия Еленкова Лилия Еленкова[/caption]     Президентът на Национален младежки форум Лилия Еленкова взе участие в кръгла маса "Изграждане на учещи се общества", провела се на 23 април 2014 г., във Венус конферентен център в гр. София.  Тя е част от проект „Изграждане на учещи се общества: Промотиране на валидирането на неформалното и информално учене“ /Building learning societies: promoting the validation of non-formal and informal learning“/, с участието на партньорски организации от 9 европейски държави. Координатор е професионалната мрежа за обучение и квалификация „Солидар“ със седалище в гр. Брюксел, Белгия.    Целта на проекта е да проучи и анализира процесите, свързани с валидирането на неформалното и информално учене и национални политики в държавите на партньорските организации. В такава връзка форумът си поставя за цел да засили процеса на диалог и да подпомогне изграждането на коалиция от заинтересовани страни – държавни институции, работодатели, синдикати, неправителствени организации, които да дадат своя принос, да споделят опита си и да достигнат до обща визия за бъдещето развитие на процеса на валидиране.    Сред участниците в кръглата маса бяха: Валентина Дейкова /отдел Учене през целия живот, Министерство на образованието и науката/, Михаил Балабанов /Изпълнителен директор на Национален център „Европейски младежки програми и инициативи“/, инж. Красимира Христова-Брозиг /Главен секретар на Национална агенция за професионално образование и обучение/, които представиха основните акценти в политиките на съответните институции. Модератор на форума бе Ренета Венева, председател на Националния алианс за работа с доброволци /НАРД/. Включиха се представители на 21 неправителствени организации, организации на работодателите и синдикати.    Експертите по проекта Стефан Георгиев /социолог и водещ треньор и обучител в ИСИ/ и Лилия Еленкова, ще подготвят в резюме препоръките от дискусията към процеса на валидиране на неформалното и информално учене, които ще бъдат отправени към отговорните институции.    Препоръка на Съвета на Европа  относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене    Основни принципи за валидиране на неформалното и информално учене/работен документ по проекта/

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

 • Организации
 • Устав
 • Звено от треньори
 • Управителен съвет 2016
 • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.