Всички новини

Днес, 30.09.2013 г. в гр. София се проведе редовно заседание на УС на НМФ със следния дневен ред:   1. Общо събрание на НМФ 2. Членски карти на НМФ, партньорство с EYCA и Съвета на Европа 3. Кампания "Език без омраза" , партньорство на НМФ  и Съвета на Европа 4. Включването на младите  - етап 3 5. Проект "Младежка академия "  - следващ етап. 6. Проект R - EVOLUTION  - предстояща мобилност и дейности. 7. Проект Живей С.Е.Г.А 8. Проект Лига на младите гласоподаватели 9. Други   Домакин на срещата бе Румен Петров, представител на ЕГО Политико. Благодарим му!
Национален младежки форум (НМФ) като най-голямото младежко обединение в България има за цел да създава капацитет и позиционира младежките организации в социалните и обществено-политическите процеси на страната, за да се осигурява ефективен структурен диалог в сътрудничесто със заинтересованите институции, взимащи решения в сферата на младежката политика.   В тази връзка Национален младежки форум реализира свой идеен проект на тема: „Младежкото включване - гарант за качество при провеждане на младежка политика“. Основна цел е да се повишат уменията на млади, политически отговорни лица на младежки организации, за професионално и отговорно участие в процеса на представяне на интереси и идеи, и тяхното умело защитаване и отстояване. Това респективно ще повиши качеството на участие на младите представители при планирането и реализирането на младежка политика на държавно ниво.   Проектът обхваща над 120 участници, представители на младежки организации и младежи, които са високо мотивирани за развитие на умения и синхронизиране на уменията с други младежки представители. Дейностите по проекта се реализират в три етапа, които следват логическа последователност, както следва:   - Първият етап бе възможност за среща между младежките представители и заинтересованите институции чрез провеждането на Национална младежка среща: „Включването на младите в процеса на вземане на решения. Структурният диалог и младите.". В периода 28-31 май 2013 г. в хотел „Хемус“, гр. София последователно се проведоха кръгли маси с представители на отговорни за младежката политика в България институции – Министерството на образованието, младежта и наукана, Министерстово на труда и социалната политика, Министерството на външните работи, Министерството на културата, Агенцията по заетостта, Агенцията по социално подпомагане и Столична община.   -  Вторият етап бе изследователски – екип от млади социолози събраха и обобщиха информация по резултатите от първия етап на проекта. Бе проведено изследване и анализ на нивото на познание на младежки общности в България по ключови теми за техния живот и развитие, а именно: Младежко включване, здравеопазване, образование, младежка заетост. Това проучване даде ценна информация, която ще послужи за подобряване на структурния диалог между младежките организации и институциите, които са проводник на държавната политика за младите хора.   -  Третият етап ще запознае и развие в участниците конкретни умения за разписване на документи, умения за публично представяне и защита на обобщени резултати пред институциите, които са пряко свързани с провеждането на съответните политики. Младежките представители ще имат възможност за практическа работа, като анализират събрани мнения, обобщават информация и избират подходяща форма за политически документ. В края на този етап, участниците ще бъдат запознати с административните процедури и пътя, по който да прокарат своите идеи и предложения.   Желаещите да участват в Трети етап на проекта следва да попълнят онлайн-формуляр за кандидатстване (http://isic.bg/apps/g2/), не по-късно от 9 септември 2013 г.   Обучителният семинар ще се проведе в началото на месец Октовмри в к.к. Боровец. Наши участници могат да бъдат млади хора на възраст между 15 и 29 години, лица активно работещи с младежи или с младежки организации. Разходите по настаняване, храна и материали на всички участици се поемат от организаторите!   Селекцията на участниците ще бъде проведена от организаторите на база попълнената електронна форма за участие (покриване на условията за участие и мотивацията за участие), а одобрените ще бъдат уведомени чрез електронна поща след 16 септември. Проектът ангажира професионалисти в областта на публичната администрация и в неформалното образование, методи за практическо усвояване, като се предвижда развитието на документация, която е обобщение на дейностите в първи, втори и трети етап и повторни срещи по работни групи с отговорните институции.
Всеки понеделник, до 15 август, ще се провеждат срещи на Експертната работна група създадена с цел изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за младежта. Ще се разглеждат постъпили работни предложения.   Призоваваме Ви да се включите в този процес като дадете своите предложения! Така ще вземете участие в съграждането на законодателството такова, каквото го виждаме всички заедно!   Разгледайте приложената документация - може да Ви бъде полезна: Pozicia NMF 17.01.2012   Pozicia NMF 20.02.2012   Закон за младежта - приет 05 04 2012   Заповед работна група закон ММС Опишете своите предложения като използвате тази бланка и я изпратете на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.   Все още имате време да се включите в "изковаването" на законодателството на Република България!
Във връзка с Младежката конференция на ЕС се провежда анкета на тема "Структурния диалог за младежта и социалното включване на младите хора", в която се търси мнението на младежите за конкретни мерки относно подобряване на структурния диалог. Четири са основните въпроси: 1. Заетост водеща до включване 2. Повишаване на благоденствието 3. Ролята на младежките организации в насърчаването на социалното включване 4. Управление и междусекторно сътрудничество Насърчаваме всички младежи да споделят ефективни мерки и примери за добри практики, така че те да бъдат включени в национален доклад и представени на Младежката конференция на ЕС през септември тази година. Мнението Ви е необходимо и желано. Всичко, което бъде споделено има възможност да бъде приложено, за да се повиши социалното включване на младежитеда, както и да се намалят и предотвратят негативните дългосрочни последици от безработицата за всички млади хора и особено за онези от тях, които са извън заетостта, образованието или обучението (NEETs). Бъдете активни и споделете личното си мнение по въпросите! Анкетата можете да намерите ТУК КРАЕН СРОК 22.07.2013!!!
Национална лятна академия „Млади лидери 2013“ на Национален младежки форум /НМФ/ е събитие за тези, които искат да развият и усъвършенстват уменията си, младежки лидери от цяла България, събрани от идеи, концепции и желание за позитивна промяна. Младежка академия 2013 е разделена на три последователни нива, всяко от които със специфични модули и заложени цели за развитието и придобиването на компетенции – отношение, знания и умения, както следва:
  • Клас 1 - Основни лидерски компетенции;
  • Клас 2 - Умения за представяне и защита на политически становища;
  • Мастер клас 3 – Обучение за обучители.
Наши участници могат да бъдат млади хора на възраст между 15 и 29 години, лица активно работещи с младежи или с младежки организации. Разходите по настаняване, храна и материали на всички участици се поемат от организаторите!   Желаещите да участват следва да попълнят онлайн-формуляр за кандидатстване ( http://isic.bg/apps/nmf ), не по-късно от 21 юли (неделя) 2013 г.   Селекцията на участниците ще бъде проведена от организаторите на база попълнената електронна форма за участие (покриване на условията за участие и мотивацията за участие), а одобрените ще бъдат уведомени чрез електронна поща след 29 юли.   Първо ниво Академията Клас 1 ще се проведе отново на ученическа база „Атия“, община Созопол, където участниците ще са разделени на две групи от 50 човека. Обучението с първата група ще се проведе на 29 август – 3 септември, а втората на 3-8 септември т.г. Участниците ще бъдат разпределени на 5 фокус-групи, с които ще работят професионални треньори. Всеки работен ден започва с лекция по обществено значима тема и активна дискусия. Освен запознаване с конкретна тема, тази част има за цел да упражни говоренето и дискутирането на участниците по определени теми и развитието на отношение по темата и придобиването на знания. В края на обучението ще направим повторно проучване за измерване на нивото на постигнатите резултати. Участниците ще получат сертификат за умения, придобити в клас 1. Преди началото на Клас 2 от Академията, организаторите ще селектират участниците за следващо ниво.   Второ ниво на Академията В Клас 2 екипът по проекта продължава да работи за надграждане на нови умения, свързани с участието на млади хора в публични срещи и дискусии, представяне и защита на политически становища. Симулации на структурен диалог. По време на ниво 2 ще се наблегне изцяло на творческите и лидерските умения за участниците и възможностите им да участват пряко в процесите на вземане на решения. По време на тази дейност ще организираме симулации на срещи с отговорните институции, симулации на дебати и симулации на процес на лобиране. По време на втория клас ще наблегнем и на важността на презентационните умения и рефлексията, която оказват върху аудиторията.   Трето ниво на Академията В Клас 3 ще се подготвят бъдещи обучители (тренери, които ще съдействат на НМФ  за развитието на капацитета на младежките организации в по – широк обхват и с постигнато високо качество). В това ниво участниците ще придобият опит и компетенции как да предават знания.   Методиката на работа на Младежка академия следва най-високите достижения в сферата на неформалното образование. Всички активности в Академията са внимателно и балансирано подбрани, за да донесат максимален ефект в работата ни с младежите. Опитът, който имаме от работата си с обучители от Европейски младежки форум и споделянето на обща методология ни дава увереност в постигането на високи резултати.   Със своите Младежки академии, НМФ си поставя за цел да създаде устойчив механизъм за стимулиране израстването на млади лидери в България, които да имат компетенциите, уменията, волята и мотивацията да бъдат двигател на обществено значими процеси.   При възникване на допълнителни въпроси, не се колебайте да ги зададете на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Създаване на трейнърски пул на НМФ - още една стъпка напред

  Продължаваме с 20 селектирани участници в обучението на Пула в края на юли - 19-21, край гр. Пловдив. Нямаме търпение вече да се видим с тренерите, които ще вземат участие в обучението, което е част от проекта на южните младежки съвети "South R-Evolution" посветен на признаването на неформалното образование и създаването на трейнърски пулове. След обучението ще формираме групата на пула от 15 обучители, с които ще започнем работа в рамките на проекта ни Младежка академия 2013 г.

Какво ни предстои от тук насетне

  Селектираните кандидати са уведомени и ако не сте получили информация от нас моля да се обърнете към Секретариата на НМФ. С всички одобрени кандидати ще се видим на 19 юли в гр. Пловдив.

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

  • Организации
  • Устав
  • Звено от треньори
  • Управителен съвет 2016
  • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.