Всички новини

В периода 5-7 ноември в Брюксел се проведе заключителната Конференция на Европейската младежка карта по повод представянето на препоръки към следващата Европейска младежка стратегия.

Уважаеми колеги,
Уважаеми организации-членове, 

Във връзка с предстоящото Отчетно-изборно Общо събрание на Национален младежки форум на 16 и 17 декември 2017 в град София, прикачено Ви предоставяме всички необходими материали за провеждането му, постъпили към момента, както следва: 
1. Покана за свикване на Общо събрание
2. Работна програма с разпределение на работните групи и часове на заседанието
3. Номинации за председател, заместник-председатели, членове на УС и КК.
4. Отчет за дейността на Управителния съвет
5. Отчет за дейността на Контролна комисия
6. Предложения за промени в Устава
7. Декларация за младежките пространства 
8. Проект на стратегическите приоритети на Национален младежки форум (2019-2026)
9. Работен план за 2018 (чернова) 
  
Кореспонденцията по въпроси, свързани с провеждането на Общото събрание, се провежда с този електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., а връзката с Контролната комисия за процедурни въпроси и регистрация на адрес: control.commission@nmf.bg

Във връзка с инициативата на Национален младежки форум за актуализиране на Национална програма за младежта и повишаване на капацитета ѝ за работа с младежи и с различни бенефициенти, публикуваме Становище по темата. 

СТАНОВИЩЕ

ОТНОСНО:  Национална програма за младежта с програмен период 2017-2022

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КРАЛЕВ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОЛЕВА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО РАДАНОВА,

 

Национален младежки форум (НМФ) е най-голяма младежка платформа на младежки организации в България, обединяваща 48 младежки организации с основна цел насърчаване на младежкото включване в процесите на взимане на решения на местно, национално и европейско ниво.

През 2017 година Управителния съвет на НМФ проведе изнесени заседания в над 10 града от страната, в рамките на които се срещна с представители на местната власт, младежки организации и организации от  МИКЦ мрежата като ефективен партньор при работа с младежи на местно ниво.

С оглед проведени срещи с младежки организации, които са кандидатствали и/или изпълняват проекти по Национална програма за младежта в двете Подпограма 1 “Младежки информационно-консултантски центрове” и Подпограма 2 ”Национални младежки инициативи и кампании” бихме искали да изведем нуждата от актуализация на програмата на ниво кандидидастване, изпълнение и отчитане на дейностите и резултатите по Програмата.

Като платформа, обединяваща младежки организации и разпозната като устойчив партньор при провеждане на младежки политики на местно, национално и европейско ниво, апелираме за острата нужда от провеждане на среща и консолидиране на мненията на неправителствените организации и в частност на младежките организации като партньори в проекта.

За тази цел предлагаме Министерство на младежта и спорта да организира среща между организации-бенефициенти, представители на Министерство на младежта и спорта,  екипа, който работи тясно по Национална програма на младежта и Национален младежки форум, с цел извеждане на следните промени:

 1. Основните промени, които трябва да претърпи програмата на ниво кандидатстване и документация за кандидатстване.
 2. Ревизиране на административните процедури за отчитане на резултати от програмата и събиране на данни за включените младежи.
 3. Да се вземат под внимание мненията и препоръките, които бенефициентите по програмата имат в насока подобряване ефективността на Национална програма за младежта 2017-2022.

Осъзнаваме, че процесът на включване на младите хора в консултирането, изготвянето и провеждането на младежки политики е обвързан с постоянни и последователни усилия от всички заинтересовани страни, както и че отнема време.

Взимаме предвид заетостта на експертите от Министерство на младежта и спорта, обвързани с предстоящото председателство на Съвета на Европейския съюз. За всичко това ние, като млади и активни граждани поздравяваме усилията на всички включени от Министерство на младежта и спорта.

Наред с това обаче смятаме, че необходимостта от такава среща  по двете подпрограми ще спомогне както за повишаване на имиджа на Министерство на младежта и спорта на национално и местно ниво, така и ще повиши капацитета на програмата, за да обхваща ефективно и ефикасно повече млади хора от страната.

В контекста на целите на Структурния диалог ще се радваме да работим заедно с Вас и всички заинтересовани страни по програмата с цел ревизия и актуализация на текущата Национална програма за младежта.

Лице за контакт: Георги Мерджанов 

+359 988 93 05 05 

В периода между 23 и 26 октомври 2017 година в Талин се проведе първата Европейска младежка конференция от шестия цикъл на Структурен диалог с тема „Младите хора в Европа – какво следва?“. Цикълът се съсредоточава върху включването на младите хора в разписването на следващата Европейска младежка стратегия, както и реконструирането на Структурен диалог като процес на европейско ниво. Темите, които конференцията засегна, са бъдещето на младите и младежката общност в ЕС, “smart” младежката работа, както и доброволчеството и новосъзданения еврокорпус за солидарност. Българската делегация се състоя от представители на Министерство на младежта и спорта, както и младежките делегати, избрани от междуведомствената работна група за Структурен диалог – Александра Василева, Полина-Калина Брогле и Райчо Райчев, член на УС на НМФ . Представители на Варна – Европейска младежка столица бяха Лилия Еленкова и Сергей Петров.

Конференцията бе открита от Юрий Рутас, министър-председател на Естония, като веднага след това последва дискусия с г-н Кейт Касеметс - Началник на представителството на ЕК в Естония, Луис Мартинес - председател на Европейски младежки форум, г-жа Анет Манисте – представител на Еразъм + и “Change Мakers Network”, както и г-н Петър Младенов от българското Mинистерство на младежта и спорта.
С цел да надградят откриващата дискусия, участниците в конференцията споделиха опит, свързан с най-големите и често срещани предизвикателства за младите хора. Те очертаха образованието, мобилността, менталното здраве, включването и участието на младите хора като най-значими направления.

Вторият ден продължи с младежки фестивал, където младите хора трябваше да изобретят инсталации, постери и вестници с цел да промотират темите, набелязани от  първия ден. Младежкият фестивал продължи във формата на конференцията, а именно младите хора да се самоорганизират. Всеки участник на конференцията имаше възможност да проведе workshop на избрана от него тема. Българската делегация се прояви като една активните и повдигна темите за младежкото участие, воден от Сергей Петров, и Миграцията и ролята на младежките организации, домакинствана от Александра Василева. Лилия Еленкова от своя страна води workshop за разпознаването и валидирането на компетенции от неформалното образование, а Райчо Райчев постави младежките пространства като основен елемент в изграждането на общности и включването на младите хора. Денят приключи с официална вечеря, където участниците бяха поздравени от Президента на Естония г-жа Керсти Калюлайд.

Третият и последен ден имаше за цел да обобщи резултатите и да ги представи на еврокомисаря по образование, култура, спорт и млади хора г-н Тибор Наврачич. По традиция конференцията завърши с предаване на щафетата на следващите домакини. „България е наред“, каза Райчо Райчев, член на УС на НМФ, който прие председателството от естонците от името на Национален младежки форум и Министерство на младежта и спорта. В речта си Райчо поздрави домакините за добрата работа, свършена около председателството и покани всички присъстващи на 16-19 април в София, където ще се проведе втората конференция от цикъла и ще бъдат изработени така наречените младежки цели.

 

Национален младежки форум отправя покана към младежки представители за участие в Национална младежка конференция за Структурен диалог на тема „Младите хора в Европа - какво следва?“, която ще се проведе от 30 ноември до 2 декември 2017 г. в гр. Варна - Европейска младежка столица 2017.

Обща информация:

Националната младежка конференция за Структурен диалог се провежда ежегодно и отново ще събере над 50 активни младежки представители на организации и неформални групи заедно с представители на институциите, отговорни за взимане на решения в сферата на младежките политики в България. По време на събитието те ще имат възможността да дискутират темите, свързани с 6-я цикъл от Структурния диалог и бъдещата Европейска младежка стратегия. Тази година събитието е още по-специално, тъй като се провежда непосредствено преди Председателството на България на Съвета на ЕС.

Конференцията ще даде възможност на участниците да се запознаят с европейски, национален и местен контекст на младежките политики, както и с възможностите пред младежкия сектор и младежките организации в рамките на предстоящето българско председателство. Участниците ще станат част и от консултациите за бъдещето на Европа и ролята на младите хора в идентифицирането на важните за младежите теми и приоритети. Резултатите от консултациите ще станат част от националния доклад на България в процеса на Структурен диалог и ще бъдат представени на европейско ниво.

Условия за участие:

Участници в обучителния семинар могат да бъдат млади хора на възраст между 18 и 29 години, които са:

 • председатели, заместници или други политически отговорни лица, работещи в младежката сфера (младежки неправителствени организации, младежки политически организации, неформални обединения на млади хора, студентски и ученически съвети, и др.)
 • представители на младежки организации, отговорни за развитието на административната дейност на организациите.
 • младежки работници
 • младежки лидери и активисти

Кандидатстване

Желаещите да участват следва да попълнят онлайн формуляр за кандидатстване не по-късно от 23:59 часа на 10 ноември 2017 г.

Селекцията на участниците ще бъде проведена от организаторите на база попълнената електронна форма за участие (покриване на условията за участие и мотивацията за участие).

Потвърждение за участие кандидатствалите ще получат чрез електронна поща след 12 ноември 2017 г.

Разходите за настаняване, храна и работни материали са за сметка на организаторите.

Разходите за транспорт са за сметка на участниците.

Събитието е част от проекта за развитие на Структурния диалог в България на Националната работна група, оглавявана от Национален младежки форум, и е финансирано по програма „Еразъм +“ на Европейската комисия.

За допълнителна информация и възникнали въпроси може да се обръщате на: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Документи за събитието:

 1. Предварителна работна програма.

 

Statement of the National Youth Forum - Bulgaria regarding the recent events in Catalonia (Spain)

National Youth Forum – Bulgaria condemns the violence that occurred in some areas of Catalonia (Spain) on 1st of October and stands for peaceful and constructive dialogue among the involved parties

Following the recent events in Catalonia (Spain) and referring to the values in our Code of conduct - freedom, equality, tolerance and solidarity, we call upon the parties involved for a peaceful and constructive dialogue.

Young people are recognized as drivers and key actors in the process of ensuring peace and security for our societies (Resolution 2250 (2015), UN Security Council). The meaningful participation of young people in decision-making processes at all levels is crucial for the future of Europe. Regardless of political positions, the rights of young people for participation in democratic processes and exercising their fundamental rights of expression, assembly and association should not be threatened by any means.

Highlighting the role of young people in democratic processes and building peaceful societies, we reaffirm our strong belief that young people should be key stakeholders in the ongoing dialogue for peaceful and constructive solutions in line with the Charter of fundamental rights of the EU.

We express our support for our partners Consell Nacional de Joventut de Catalunya (CNJC) & Consejo de la Juventud de España (CJE) in their actions and willingness to contribute to peaceful societies.

No problem is so deep that it cannot be overcome, given the will of all parties, through discussion and negotiation rather than force and violence.

Nelson Mandela

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

 • Организации
 • Устав
 • Звено от треньори
 • Управителен съвет 2016
 • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.