Всички новини

Структурен диалог и младите хора с МОМН

  В 10 часа на 28 май започна срещата на младите хора с политически отговорните лица, част от проекта на Национален младежки форум: „Влючването на младите в процеса на вземане на решения. Структурният диалог и младите”. Срещата се провежда по време на Европейската седмица на младежта (27 – 31 май 2013 г.) в хотел Хемус, гр. София. Този проект се реализира с финансовата подкрепа на Програма ”Mладежта в действие“ на Европейската комисия. Националната младежка среща си поставя за цел да събере заедно политически отговорните лица, изработващи държаваната политика за младежта и лидери на младежките организации от цялата страна, които да намерят най-краткия път за взаимодействие помежду си и практическа реализация на Структуркия диалог. Срещата беше открита от Лили Еленкова - председател на НМФ, Яничка Труева - директор на дирекция "Младеж" към МОМН и Тодор Чобанов - заместник кмет "Култура, образование, спорт и превенция на зависимости" на Столична община. Лора Любенова представи Европейската младежка седмица и кандидатурата на Варна за Европейска младежка столица. От 14.30 часа заедно с представители на Министерството на образованието, младежта и науката младите лидери обсъждаха темата "Структурен диалог" на Европейско и национално равнище.
ДОКЛАД
  [caption id="attachment_780" align="alignleft" width="300"]Откриване на събранието Откриване на събранието[/caption]     От Мария Младенова Славова, член на УС на НМФ за провеждане на ОС на НМФ в град Казанлък, 18-20.05.2013 г.     В периода 18-20.05.2013 г. се проведе редовно Общо събрание на НМФ в гр. Казанлък. На 18-ти май започна настаняване на участниците, след което срещата продължи с работна група с модератори Лилия Еленкова и Теодор Василев по позиция на организацията за Неформалното образование, която да се приеме на следващия ден на Общото събрание на НМФ. По време на групата се дискутира какво точно е формално и неформално образование и какви методи се използват в тях. Дискусията продължи 1 час и половина. След кратка почивка участниците се включиха във втора работна група, този път относно Ролята на младите в Структурния диалог с ООН и дискусия за образователните политики. Илияна Лазарова и Боряна Зарева разказаха за различни практики, които са научили, както и дадоха по-пълна информация за Структурния диалог. Освен посочените работни групи в същия ден се проведе и среща между УС и КК на НМФ, на която можеха да присъстват и всички делегати, които желаят. Тя беше насочена към обсъждане на Отчета за дейността на НМФ за първото шестмесечие на 2013 г. На 19-ти май се проведе Общото събрание на НМФ в град Казанлък. То протече по предварително изготвената програма, като основен акцент в него бе отчетът за дейността на НМФ през първото шестмесечие на годината. Представители на Управителния съвет обобщиха свършеното до момента от тях. В заседанието се наблегна на проектната и партньорската дейност на НМФ и финансов отчет на НМФ. Организация-членка премина от асоцииран в пълноправен член на националната организация. Нямаше предложения по точката за промени в Устава на НМФ. Гореща дискусия протече преди гласуването на позиция на организацията относно Неформалното образование. На 20-ти май продължи участието на част от делегатите на среща за откриване на Стена на доброволчеството в град Казанлък, под патронажа на Негово Превъзходителство д-р Хенсел Лешек, посланик на Полша в Република България. Церемонията започна с представяне на „МЦР-Взаимопомощ”, организация с 9-годишна история и опит със 7 проекта по Европейска доброволческа служба, като посрещаща организация. По време на Откриването на Стената на доброволчеството бяха представени всички 31 доброволци от Литва, Латвия, Турция, Франция, Унгария, Македония, Полша, Словакия и Италия по Европейска доброволческа служба и 6 доброволци, изпратени от България. Събитието продължи с откриване на Стената и неформален обяд с Негово Превъзходителство Д-р Хенсел Лешек. На обяда присъстваха заместник-областният управител на Областна управа Стара Загора г-н Петко Карагитлиев и заместник-кметът г-жа Лилия Цонкова, които изявиха желание за бъдещи партньорства с НМФ. Следобедът бе посветен на изложба от снимки за трагичните събития в Катин, открита от посланика. Изложбата предизвика интерес у местните хора и ще бъде достъпна до 24.05.2013 г. Като цяло, организацията премина в рамките на планираното, за което като член на УС на НМФ благодаря на всички, които спомогнаха за провеждането на Общото събрание в Казанлък!

Документи приети от ОС на НМФ в гр. Казанлък

Разгледайте междинен отчет за дейността на НМФ за 2013 г. Позиция за неформалното образование в България-19.05.2013 Решение за участие в Национален консултативен съвет за младежта към МОМН
Това е галерията от първата част на Общото събрание на НМФ в град Казанлък на 19 май 2013 г. На събранието присъстват 20 организации с право на глас и над 30 представители на младежки организации от цялата страна.   [gallery type="slideshow" ids="780,779,778,777,776,771,772,774,839,838"]
OS na NMF_Kazanlak   На 19 май 2013 г. в град Казанлък се провежда Общо събрание на Национален младежки форум. Заседанието беше открито от председателя на НМФ Лилия Еленкова точно в 10 часа.
Програмата на събранието съдържа следните точки
  10 - 11 часа - Първа сесия Откриване на общо събрание - Лилия Еленкова - председател на НМФ Проверка на кворум - 19 организации в залата - 18 с право на глас - кворум има Представяне на процедурите - Лилия Еленкова - зам. председател на НМФ Представяне на дневен ред на ОС - Калоян Димитров - главен секретар на НМФ Гласуване на дневния ред - приет с пълно единодушие Представяне на междинен отчет на НМФ - дискусия 11 - 11.30 - Кафе пауза 11.30 - 12.30 часа - Втора сесия Представяне на междинен отчет на НМФ - дискусия. По време на дискусята се фокусирахме върху работния план и неговото изпълнение, проекта дейност на НМФ, партньорска дейност на НМФ и финансов отчет на НМФ Проверка на кворум - 20 организации в залата Гласуване на междинния отчет на НМФ - приет с пълно единодушие. 12.50 - 14 часа - Обедна пауза 14 - 15 часа - Трета сесия Дискусия за Позия на НМФ за неформалното образование Дискусия за дефиницията на НМФ за неформалното образование, неговото признаване и развитие на система за качество в сферата. Дискусията продължи над три часа, като финала имаме консенсус по документа. Събранието завърши с приемане на предложението Национален младежки форум да кандидаства за член на Консултативния съвет към МОМН, формулиран в Закона за младежта. Направихме и серия от снимки и флашмоб в центъра на гр. Казанлък.

Свързани документи разгледани и приети на ОС на НМФ

  Разгледайте междинен отчет за дейността на НМФ за 2013 г. Позиция за неформалното образование в България-19.05.2013 Решение за участие в Национален консултативен съвет за младежта към МОМН

Кое ни мотивира?

  Образованието формира рамката и основата, върху която младите хора конструират живота си. В сферата на личностното развитие, за включване и участие в обществения живот или за бъдещия им професионален живот качеството на образованието е това, което трябва да гарантира, че всички млади хора са подготвени, активни и компетентни граждани. Достъпът до качествено образование не е привилегия, предоставена на някои, а право на всеки млад човек в България.

Неформално образование

  Национален младежки форум и неговите членове, младежки организации, в същината на своята работа използват методолигията, развита в сферата на неформалното образование. Неформалното образование по принцип е основна линия на взаимодействие между младежките организации и младите хора, използвайки професионално създадени методи, за да се постигнат добри резултати при подобряването на образователните компетенции, заложени или не от формалното образование. Следвайки принципите и дефиницията на Европейския младежки форум през 2012 г. НМФ дефинира неформалното образование, като: Неформалното образование (НФО) е организиран обучителен/образователен процес, който се провежда успоредно с масовите системи на образование и обучение и обикновено не води до сертифициране. Участниците се включват на доброволни начала, и като резултат, човек играе активна роля в процеса на обучение. За разлика от информалното учене, при което обучението се случва по-малко съзнателно, човек обикновено е наясно с факта, че той/тя учи и се усъвършенства чрез неформалното образование.

Какво е обучителен ПУЛ (POT – Pool of trainers)?

  Пулът е съставен от младежи и възрастни с по-малко или повече опит, квалификация и компетенции в сферата на неформалното образование и младежката работа. Тази група от обучители има за цел да повиши капацитета на организациите в НМФ, както и качеството на неформалното образование и младежката работа. От друга страна личностното развитие на всеки участник в групата е важна част от работата и фокуса на Пула. Ние вярваме и изграждаме пространство за усъвършенстване и развитие на обучители, преподаватели, фасилитатори, младежки работници и инструктори, работещи с младежи в България. Огромният методологически опит, професионализма и фокуса към развитието и щастието на всеки млад човек ще бъдат нашата основна задача. Членове на пула се селектират въз основа на техния опит и познания в различни сфери на неформалното образование, които са придобити в младежки организации, професионални организации, международни организации или от други лица. На регионално, национално, европейско и световно равнище тези хора са готови да изградят умения с организациите, с които работят. От младежката работа през организационно развитие, международните институции в междукултурното обучение, структурен диалог, човешки права, джендър, доброволчество и др. в пула има някой обучител, който да съдейства за развитието на почти всичко в организацията, която ни повика. Защо за нас е важно група от професионалисти и младежи с по-малко опит да развива неформалното образование в НМФ? Защото: • Неформалното образование е бъдещето на образованието по света. • Развитието на капацитет в организациите членове на НМФ е един от основните приоритети за форума. • Създаването на стандарти за качество в сферата на неформалното образование трябва да дойде от професионална работа в сектора. • Признаването на компетенциите, придобити в следствие от НФО, е приоритет на национално и европейско равнище. • Създаваме среда за обогатяване и развитие на професионални обучители и младежки работници. • Всеки млад човек има значение. • Искаме органзиациите членове да бъдат активно въвлечени в работата на форума и неговите обучителни дейности.

За Вас ли е тази покана?

  Каним професионалисти, обучители, учители, професионални фасилитатори и обучители, младежки работници и младежи, които имат желанието и мотивацията да се включат. Ако отговаряте на поне един от следните параметри, можете да подадете документите си за участие в треньорски пул на НМФ: • Имате опит и квалификация в сферата на младежките обучения – поне две младежки обучения, проведени от Вас през последните две години (трябва да посочите обученията и контакт на организациите организатори за връзка). • Имате пофесионални умения за фасилитиране на групови процеси, обучение и преподаване на деца и младежи – поне три дипломи или сертификата (вклюително Youth Pass) за преминати обучения за обучители, фасилитатори, работа с деца и млади хора, групова динамика и процеси. • Водили сте (водещ обучител) групова работа и/или събитие от национално значение с над 50 участника (трябва да посочите събитието и контакт на организация/ите организатори за връзка). • Част сте от трейнърския пул на НЦЕМПИ. • Завършили сте Клас 3 на Младежка академия на НМФ през 2012 г. • Завършили сте успешно (общ успех над 4.50) минимум трети курс от специалността неформално образование в СУ „Св. Климент Охридски“ и имате поне едно проведено самостоятелно обучение с поне 15 участника.

Какви документи са Ви необходими:

  • Диплом за завършено средно образование – копие (задължително). • Ваша автобиография на български език във формат Europass (задължително). • Копия от сертификати и дипломи за релеватно обучение за обучители и/или в младежката сфера (ако е приложимо). • Посочване на проведени от Вас събития и/или обучения и контакти на организации (ако е приложимо). • Документ, който доказва, че сте част от пула на НЦЕМПИ (ако е приложимо). • Сертификат от завършено трето ниво на Младежка академия на НМФ (ако е приложимо). • Удостоверение за успешно завършен трети или четвърти курс с посочен среден успех от следването, или диплома за завършено образование в специалността неформално образование от СУ „Св. Климент Охридски“ • Попълване на он-лайн мотивационна форма на адрес - http://isic.bg/apps/cover-letter/ Документите си изпращайте на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кога ще се случи всичко?

  • Краен срок за регистрация – 26-ти май 2013 г. • Обявяване на одобрените кандидати и връзка с тях – до 4-ти юни 2013 г.

Какво следва?

  • Покана за посещение на Националната среща за неформално образование във Варна в началото на юни 2013 г. • Обучение за създаване на Звено от трейнъри към Национален младежки форум  в средата на юли 2013 г. Разходите за обучението са за сметка на организаторите. Ако бъдете одобрен и станете част от трейнърския пул на НМФ ще имате месечни срещи и покани да водите младежки обучения в страната до края на годината. Освен това ще имате възможност за международно развитие и участие в срещи с пуловете от на младежките съвети на Европейско ниво.
Покана за участници в Национална младежка среща „Включването на младите в процеса на вземане на решения. Структурният диалог и младите.” Национален младежки форум (НМФ) отправя покана към младежки представители за участние в Национална младежка среща „Влючването на младите в процеса на вземане на решения. Структурният диалог и младите”. Срещата ще се проведе по време на Европейската седмица на младежта (27 - 31 май 2013 г.) в хотел Хемус, гр. София. Този проект се реализира с финансовата подкрепа на Програма ”Mладежта в действие“ на Европейската комисия. Националната младежка среща си поставя за цел да събере заедно политически отговорните лица, изработващи държаваната политика за младежта и лидери на младежките организации от цялата страна, които да намерят най-краткия път за взаимодействие помежду си и практическа реализация на Структуркия диалог. Повече информация за целите и етапите на проекта може да прочетете тук! Предварителна програма за Националната младежка среща може да намерите тук! Условия за участие Участници в Националната младежка среща могат да бъдат млади хора на възраст между 18 и 29 години, които са:
  • председатели, заместници или други политически отговорни лица, работещи в младежката сфера (младежки неправителствени организации, младежки политически организации, неформални обединения на млади хора, студентски и ученически съвети, и др.)
  • представители на младежки организации, отговорни за развитието на административната дейности на организациите.
ЗА ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНАТА МЛАДЕЖКА СРЕЩА, УЧАСТНИЦИТЕ СЛЕДВА ДА ПОПЪЛНЯТ ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ! Своето заявление за участие може да попълните ТУК не по-късно от 16:00 часа на 15 май 2013 г. Разходите по настаняване, храна, материали и пътни в едната посока на всички участици се поемат от организаторите! Селекцията на участниците ще бъде проведена от организаторите на база попълнената електронна форма за участие (покриване на условията за участие и мотивацията за участие). Одобрените за участие представители ще бъдат уведомени чрез електронна поща след 17 май 2013 г.

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

  • Организации
  • Устав
  • Звено от треньори
  • Управителен съвет 2016
  • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.