Всички новини

29 ноември
2012

YESEUROPE

Да спасим студентската програма Еразъм за периода 2014-2020: "Да, ние можем", настояват европейските депутати

Комисията по култура и образование на ЕП прие във вторник новата програма YESEUROPE (Youth Education Sport, Младеж Образование Спорт), която вече ще обхваща всички програми на ЕС в областта на образованието, обучението и спорта, както и програмата "Еразъм" за висшето образование. Над 5 милиона учащи се от всички възрасти биха могли да се възползват от по-голяма мобилност и засилването на сътрудничеството в областта на обучението и образованието извън своята страна, благодарение на европейските средства в размер на 18 милиарда евро за периода 2014-2020 г.

 

"Обръщам се към всички отговорни лица, които винаги говорят за значението на образованието и обучението, да осигурят адекватен бюджет на ЕС. Ние поемаме нашите отговорности като съзаконодатели, за да бъдем на висотата на значението на програмите, които са в основата на политиката в областта на образованието", заяви Doris Pack (ЕНП, Германия), председател на парламентарната комисия по култура и образование.

 

Депутатите от ЕП внесоха изменения в предложението на Европейската комисия, за да се улесни използването на новия инструмент за гарантиране на заеми за студенти в магистърски програми и да се опрости управлението на стипендиите. За първи път и програми, насочени специално към спортисти, ще се финансират с европейски средства. Те обхващат масови спортни дейности, както и действия за борба с допинга, насилието, дискриминацията и нетолерантността.

 

ЕС да гарантира заеми за магистърски програми в чужбина  

 

Студентите, които искат да продължат обучението си в магистърска степен в друга държава от ЕС, ще могат да кандидатстват за гаранция по заем, който ще бъде финансиран с нов инструмент от програмата YES Europe. За да може даден студент да се възползва от това, продължителността на обучението му в чуждестранен университет трябва да бъде от една до две години. Размерът на кредита, който бе гласуван от Комисията по култура, може да достигне до 12 000 евро за една година и до 18 000 евро за двугодишен цикъл.

 

Членовете на ЕП също така посочват, че този нов инструмент няма да замени, а по-скоро ще допълни други стипендии или схеми на финансиране на местно, национално или европейско ниво. За всички тези кредити би трябвало да има специални условия, които да са благоприятни за студентите: по-ниски лихвени проценти, гратисни периоди за погасяване (минимум 12 месеца след дипломирането) или премахване на изискването за допълнителни гаранции от родителите.

 

Младежите - третата част на програмата  

 

 

Действия, които се отнасят конкретно за младежите, трябва да се финансират по отделна бюджетна линия, смятат депутатите. Те предлагат нова структура на програмата, която да се базира на три основи, въвеждайки специална част за младежта, в допълнение към разделите за образование и обучение, както и за спорт.

 

Депутатите настояват ЕС да продължи да използва съществуващите наименования за различните дейности в трите секции на програмата: "Еразъм" за мобилност в областта на висшето образование, "Грюндвиг" за обучение на възрастни, "Леонардо да Винчи" за професионално образование и обучение в чужбина, "Еразмус Мундус" за международна мобилност на студенти и учители, програма "Коменски" за училищно образование и "Младежта в действие" за дейности в новия раздел за младежта.

 

Разпределянето и управлението на бюджета в държавите членки  
 

Членовете на ЕП предлагат модернизиране на програмите и на тяхното управление, с цел да се оползотвори по-целесъобразно общият размер на бюджета, предложен от Европейската комисия за седемте години след януари 2014. Той възлиза на над 18 млрд. евро, от които малко над 1 млрд. евро ще дойдат от различни инструменти за външна помощ, тъй като програмата ще бъде отворена за сътрудничество с държави извън ЕС. Депутатите приеха минимални гарантирани прагове за всяка част на програмата: 83,4% за образование и обучение, 8% за младежта и 1,8% за спорта.

 

Националните агенции ще управляват програмата в държавите членки. Членовете на ЕП подкрепиха предложението всяка държава членка да може да реши дали да има една или повече национални агенции.

 

Текстът, приет от Комисията по култура и образование на ЕП, ще бъде обсъден и гласуван в пленарна зала през следващата година.

12 декември
2012

НМФ срещу тютюнопушенето

НМФ внесе декларация в парламента, с която изразява твърдата си позиция срещу промените в Закона за здравето.

Национален младежки форум днес внесе в Народното събрание декларация на Управителния съвет относно предложенията за промяна в закона за здравето, които предвиждат частично отпадане на забраната за тютюнопушене на обществени места. Позовавайки се на своите стратегически приоритети Национален младежки форум определя като ключов здравословния начин на живот и поставя като значим фактор необходимостта от тотална забрана на тютюнопушенето на обществени места.

 

Декларацията се позовава и на проучване, според което 60% от младите хора определят цигарите като едни от най-разпространените психоактивни вещества, a възрастовата граница за първата цигара "пада" под 11 години. Национален младежки форум вярва, че младите хора в България следва да бъдат обект на специална грижа, както от страна на държавата, така и на обществото. Обществените места, като ресторанти, кафенета и барове, са места най-често посещавани именно от младите хора. При това положение младите хора са най-застрашени и попадат в групата с висок риск от негативен ефект върху здравословното им състояние. За младите хора цигарите и тютюнопушенето са повече социален фактор, които ги позиционира сред останалите младежи. При това положение младите хора са обречени на тютюнев дим във възрастта, в която се посещават най-много заведения и обществени места за отдих и рекреация.

 

В световен мащаб се оценява, че около 600 000 човека годишно умират в резултат на пасивно тютюнопушене, сред тях деца и млади хора. Световната Здравна Организация (СЗО) препоръчва околна среда 100% свободна от тютюнев дим, като „вентилацията и зоните за пушене, независимо дали са отделно вентилирани от зоните за непушачи или не, не намаляват излагането до безопасно ниво на риск и не се препоръчват”.

 

Международната агенция за изследване на рака публикува преглед на 165 проучвания, в който се посочва, че „политиките за среда без тютюнев дим нямат отрицателен икономически ефект върху бизнеса на ресторанти, барове или обекти, обслужващи туристи”. Няма сигурни данни, че тоталната забрана на тютюнопушенето на обществени места има подобен ефект у нас.

 

На предстоящата среща в Пловдив тази събота се предвижда декларацията да бъде одобрена и от Общото събрание на Национален младежки форум.

 

Пълният текст на декларацията можете да намерите тук.

 

За допълнителна информация:  

Веселин ИЛИЕВ

 

15 ноември
2012

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НМФ 15.12.2012

general assembly 2012

 ПОКАНА

за свикване на Общо събрание

 

На основание Решение №1 на Управителния съвет от 13.10.2012г. и чл.23 от Устава, свиквам Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел «НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ». То ще се проведе на 15 декември 2012г., от 9:30ч в град Пловдив, адрес бул. «България» №97, парк-хотел «Санк Петърбург» при следния дневен ред:

 

1. Представяне на отчета за дейността на НМФ;

2. Приемане на нови членове в НМФ;

3. Представяне на работен план за дейността през 2012г.;

4. Избор на председател и зам.-председатели на Управителния съвет (УС) на НМФ;

5. Избор на членове на УС на НМФ;

6. Избор на членове на Контролна комисия на НМФ;

7. Обсъждане на позиции и документи;

8. Други.

 

 

Поканата да се сведе до знанието на членовете!

 

 

 

15 ноември 2012г.                         С уважение,

гр. София                                                     ВЕСЕЛИН ИЛИЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ

Завърши втори клас на Академията за млади лидери на НМФ

В рамките на три дни 50те лидери от младежката академия на НМФ усвояваха умения за организирането на събития. Втори клас на академията се проведе в ученическата база “Шумнатица” в Боровец. Защо организираме събития, за кого и как бяха сред основните въпроси, върху които се концентрираха заниманията. За това как се прави як фестивал младежите си говориха с организаторите на ON FEST и Spirit of Burgas. Боби Сандов разказа за технологията на простестите, а Петя Чалъкова, Деян Барарев и Жоро Грошков разказаха за опита си в социалната реклама или как да привличаме внимание към каузи. Академията беше фасилитирана от треньорите Мария Алкалай, Тео Василев и Оги Гъдуларов.       Задачата на финала е организиране на събитие. В най-скоро време младежките лидери ще организират събития в екипи, за които НМФ ще окаже подкрепа.   Академията за млади лидери на НМФ се финансира от Националната програма за младежта, администрирана от Национален център “Европейски младежки програми и инициативи”.

Национална конференция на тема “Младите хора на пазара на труда” се проведе в София

Като кулминация на проведените кръгли маси във Велико Търново и Благоевград се проведе Национална конференция “Младите хора на пазара на труда”. Над 100 представители на министерства, общини, работодатели, синдикати и младежки организации даваха предложения свързани със стажовете, мястото на младите хора в следващия програмен период на ОПРЧР и инициативата “Работа за младите хора в България”. Форумът беше открит от Веселин Илиев (Председател на НМФ) и Регине Шуберт (директор на бюро България на Фондация “Фридрих еберт”). Панелисти бяха Пламен Димитров (Председател на КНСБ), Наталия Ефремова (главен директор на главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти", МТСП), Яничка Труева (Директор на Дирекция “Младеж” МОМН), Елка Димитрова (директор на дирекция „Политика на пазара на труда”, МТСП), Драгомир Драганов – (началник на отдел "Програмиране и планиране" в главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти", МТСП) и Мария Андреева (Агенция по заетостта).   За председателят на НМФ за всички предизвикателства в младежката заетост има едно решение и то е диалог между всички заинтересовани страни. Този диалог НМФ вече стартира с провеждането на кръгли маси и тази национална конференция в София. “Когато говорим за младежка заетост ние в НМФ нямаме предвид само младежка безработица, но и гарантиране на качество на работните места при достойна доходност”, каза още Веселин Илиев.   “Каква следва да е макроикономическата рамка, която да генерира качествени работни места?”, така провокира участниците Пламен Димитров. “Догодина бариерата пада и са необходими спешни мерки за задържане на младите българи на българския пазар на труда”, сподели грижата си председателят на КНСБ относно отварянето на европейския трудов пазар за българи през следващата година.       Участието на МТСП в конференцията е знак, че младите хора имат своето важно място в следващия програмен период на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Участниците в конференцията отправиха критики към Оперативната програма, като наблегнаха на необходимостта от намаляване на административната тежест и повишаване на комуникацията между отделните звена в МТСП. Според Г-жа Ефремова МТСП оценява високо необходимостта от включване на младите хора в развитието на следващите програми и уточни, че, въпреки невъзможността НМФ да участва в работната група по създаването на Оперативната програма в следващия програмен период, всяко едно предложение от платформата ще бъде взето предвид.  
ВАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Тъй като по време на конференцията организаторите нямаха възможността да дадат думата на всички участници, беше обявено, че предложения ще се събират по електронна поща до 17.10. Предоложенията следва да бъдат изпратени наТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..  
За допълнителна информация:
Лора Любенова Даниела Алексиева  

Презентации от конференцията:

Стажовете – успешна формула за реализацията на младите хора в България? – Пламен Димитров Мястото на младите във визията на ОПРЧР – Наталия Ефремова Кръгли маси – Лора Любенова

Черноморските страни с обща визия за младежката политика.

Кишинев домакинства заключителната конференция за младежка политика в Черноморския регион. След редица съвместни дейности на 16ти октомври младежките лидери на Молдова, Русия, Украйна, Беларус, Грузия, Армения, Турция, България и Румъния и техните министри на младежта обсъждаха общите направления за развитие на младежката политика в региона на Черно море. По време на двудневната конференция, финансирана от Програмата за развитие на ООН, Министерство на младежта и спорта на Молдова иBlack Sea Trust for Regional Cooperation, беше представено мащабно проучване на ситуацията свързана с младежката политика в региона на Черно море, чийто резултати показват, че страните в този регион имат много общи предизвикателства. Младежката заетост, участието на младите хора, признаването на неформалното образование, доброволчеството са теми, които са приоритет за всички страни в тази част на Европа и обмен на практики може да бъде само от полза за младите хора. Например за Национален младежки форум беше интересно да научи за консултативния съвет за младежта към министър-председателя на Армения, в който участват 15 зам. министри и 15 представители на младежки организации. Азeрбайджан има своя младежка програма, чрез която се финансират проекти на чуждестранни младежки организации ако са развити в партньорство с организации от Азербайджан. Едно от общите заключения в изследването показва, че във всички страни от региона младежката политика не отговаря на нуждите на младите хора, а това е основна причина младите хора да не проявяват интерес към политическия дневен ред в своите държави.       В най-скоро време се очаква деветте страни да подпишат обща концепция за развитие на младежката работа и политики. Ръководителят на делегацията на ЕК в Молдова Дирк Шубел информира, че за Европейската комисия източното партньорство има своята нова светлина и предстои да бъдат осигурени и допълнителни ресурси за развитие на сътрудничество в региона. Участието на младите хора в процеса на взимане на решения е сред темите, които ЕС ще подкрепя в региона, особено когато се обменят практики със страните членки на ЕС, особено България и Румъния.   Национален младежки форум беше представен от Веселин Илиев и Диана Йолова.

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

  • Организации
  • Устав
  • Звено от треньори
  • Управителен съвет 2016
  • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.