Всички новини

В периода 11-12 юли в град Триесте, Италия се проведе форумът "Младите хора
и Западните Балкани". Конференцията се вписа и в съществуващия дневен ред на
Срещата на върха на Световната банка 6, като се предадоха основните заключения и
резултати от форума. Основни теми са младежкото участие, предприемачеството като
възможност за младежка заетост, мобилността и социалното включване чрез
превъзмогване на обществените стереотипи към младите хора от различни социални
групи. На форума присъстваха представители на Европейската комисия, Европейски
младежки форум и младежки лидери от всички балкански страни. От страна на
България там бяха Райчо Райчев - член на УС на НМФ, който беше в уъркшопа за
социалното включване, Михаела Асенова от младежката мрежа на КТ "Подкрепа",
която бе в уъркшопа за младежко участие, както и Мая Донева, която беше
фасилитатор на същата работна група.

Предоставяме ви материал, изготвен от Райчо Райчев, който разказва какво бе постигнато
на форума и какви са важните изводи за участниците в дискусиите:

Участниците обединиха усилията си в 4 паралелни групи, работещи по
следните теми:

Мобилност /обмен/ и разширяване на хоризонтите 

Мобилността е важна тема за региона на Западните Балкани, тъй като мобилността
подобрява уменията на младите хора, обединява младите хора, повишава културното
разбирателство и улеснява обмена на най-добри практики за справяне с общите
предизвикателства, пред които са изправени младите хора. Дискусията проучи
начини за увеличаване на достъпа за всички до различни възможности за мобилност и
за премахване на пречките за участие. Въпросите, които се разгледаха включват:

Как да се достигне до повече млади хора с по-малко възможности? 
Как да се гарантира справедлив дял от участието? 
Как да се разшири хоризонта на младите хора?

Социално включване / преодоляване на стереотипите

Включването на групи в неравностойно положение и уязвими групи е друг важен
аспект на овластяването на младите хора в региона. Младите хора с по-малко
възможности имат по-малко социални мрежи и са по-малко активни в политическия
живот. Тези различия застрашават да подкопаят социалната структура и
устойчивия дългосрочен икономически растеж на региона. Всички млади хора
заслужават справедливо и равно третиране, но това изисква дългосрочни
инвестиции. Трябва да се намали броя на социално изключените младежи и да се
насърчат равните възможности за личностно развитие и активно участие в обществото.
Въпросите, които се обсъждаха в този workshop бяха:

Как да се насърчи социалното включване? 
Как да властимащите и младежките организации да се запознаят с концепцията за
социално приобщаване? 
Как да се премахнат пречките пред включването? 
Как да се избегне отчуждаването от обществото и неговите ценности? 

Предприемачество

Друг важен аспект за пригодността за заетост на младите хора в Западните Балкани е
развиването на предприемачески ум. Това може да повиши конкурентоспособността,
заетостта и да създаде работни места, особено за младите хора. 

Въпросите, които се обсъдиха от тази работна група са:

Как да се подтикне предприемаческия ум на младите хора в Западните Балкани? 
Как да се разработят и приложат политики, които насърчават младежкото
предприемачество? 
Как да подобрим бизнеса и цифровите си умения чрез практическо обучение и
обучение? 
Как да се подобри въздействието на младежките мрежи.

Участие на младите хора

Младите хора често се наричат "бъдещо поколение" - роля, в която често се налага те
да бъдат възпитавани от образователните и политическите институции. Те обаче са и
актьори на днешната демокрация.
В същото време широк спектър от скорошни проучвания показа, че избирателната
активност, членството в политически партии, интересът към политиката и доверието в
политическите институции са в спад особено сред младите хора. Съществува
нарастващо убеждение сред младите хора, че официалните политически структури не
работят. Когато гласуването не променя нищо, гласуването се оказва неефективно и
обезкуражаващо.
Изправени пред политическа система, която не ги отразява, младите хора са заловени в
един порочен кръг на отчаяние. Когато младите хора не гласуват, политиците смятат,
че те могат да бъдат пренебрегвани и политиката отразява това. Изключването на
младите хора от вземането на решения се увеличава и легитимността на нашата
демокрация е подкопана.
Решения на горепосочените проблеми бяха изведени чрез работа по
следните опорни точки:
• Дали младите хора са по-разединени от предишните поколения и ако да,
защо? 
• Как да се направи, така че нашите политически и обществени структури за
вземане на решения по-приобщаващи към младите хора?
• Как да се даде възможност на младите хора да станат по-активни
граждани?

 

Интересно и важно е за теб да работиш за каузата "Структурен диалог" в България? 

Обучавай се с нас и стани част от големия ни екип! Ние, от Национален младежки форум, ти предлагаме да станеш участник в едно от двете обучения на тема "Структурен диалог и младежко включване".

Каква е разликата между двете обучения? 

Първото ни предложение е обучителният семинар „Структурен диалог и младежко включване”, който ще се проведе в периода 10-12 август 2017 г., гр. Варна - Европейска младежка столица за 2017г.

Обучението ще събере над 20 млади хора от страната, за да повиши информираността за процеса на Структурен диалог на национално и европейско ниво. По време на събитието, на участниците ще натрупат знания и умения за включване в процесите на вземане на решения. Чрез методите на неформалното образование участниците ще развият своите комуникационни и презентационни умения, умения за аргументиране на идеи и участие в срещи между млади хора и институции.

Какво още ще получиш на обучението?

 • възможност да кандидатстваш за Младежки делегат на България на Европейската младежка конференция в Талин, Естония през септември, 2017 г.

 • възможност да участваш в разнообразни дейности в рамките на Международния ден на младежта във Варна - Европейска младежка столица 2017 г. На 12-ти август

Кой може да кандидатства?

Участници в обучителния семинар могат да бъдат млади хора на възраст между 15 и 29 години, които са:

- председатели, заместници или други политически отговорни лица, работещи в младежката сфера (младежки неправителствени организации, младежки политически организации, неформални обединения на млади хора, студентски и ученически съвети, и др.);

- представители на младежки организации, отговорни за развитието на административната дейност на организациите;

- младежки работници;

- младежки лидери и активисти.

Как да кандидатстваш?

Попълни своята апликационна форма на този линк в срок до 30. юли 2017 г. 23:59 ч.:

https://goo.gl/forms/7Yuq9vMJmek7ltIx1

В нея има възможност за заявка за издаване безплатно на персонална EYC карта, при желание. (Повече информация в сайта на Европейска младежка карта - www.youthcard.bg, или тук: http://youthcard.bg/index.php?page=eyca#content).

Одобрените участници ще бъдат уведомени чрез електронна поща до 1 август 2017 г.

Разходите за настаняване, храна и работни материали в обучението се поемат от организаторите. Пътните разходи са за сметка на участниците!

Обучителният семинар е част от проекта за развитие на Структурния диалог в България на Националната работна група, оглавявана от Национален младежки форум и е финансиран по програма „Еразъм +“.

Второто ни предложение е обучение за посланици на Структурния диалог у нас, което също ще се проведе във Варна - Европейска младежка столица и отново ще е в периода 10-12 август 2017 г.

Търсим 20 мотивирани младежи, които да станат Посланици на младежкото включване в България в рамките на 6-тия цикъл от Структурния диалог и председателството на Естония, България и Австрия на Съвета на ЕС по темата “Младите хора в Европа - какво следва?”

Ако искаш да си сред първите Посланици на Структурния диалог в България, можеш да кандидатстваш за обучение. То ще събере младежки лидери и активисти от 10 града в България, които ще натрупат знания и умения да провеждат дейности на местно ниво, свързани със Структурния диалог и участието на младите хора в процесите на взимане на решения.

Какво ще получиш на обучението?

 • знания за Структурния диалог като процес на местно, национално и европейско ниво;

 • умения за организиране на събития;

 • комуникационни и презентационни умения и умения за работа в екип и мрежа;

 • умения за сътрудничество с институции, ангажиране на партньори и съмишленици;

 • участие в младежки дейности в рамките на Международния ден на младежта във Варна - Европейска младежка столица 2017

Какво “работи” един Посланик?

 • готов е да се ангажира за 18 месеца в рамките на 6-тия цикъл на Структурния диалог - юли 2017 - декември 2018 г. ;

 • има възможност да участва във въвеждащо обучение на 10-12.08.2017 г. и в 2 срещи на мрежата от Посланици през февруари, 2018 г. и през октомври, 2018 г. за споделяне на добри практики и засилване на сътрудничеството между Посланиците от различните градове;

 • уникална възможност да бъде част от най-голямата европейска младежка конференция, която през април 2018 г ще се проведе в София!

Дейности, които могат да реализират Посланиците на местно ниво

 • информационни кампании за възможности за младежко включване

 • информационни срещи с младежи на местно ниво - в училища, университети и младежки пространства

 • разпространение на консултации и анкети, които да събират мненията на младите хора за бъдещето на Европа

 • нови формати за популяризиране на младежко включване и Структурен диалог - срещи между млади хора и политици,  Живи библиотеки, Treasure Hunt в градска среда

Кой може да кандидатства?

 • младежки лидери и активисти;

 • предимство е познаването на Структурния диалог като процес и/или участие на предишни обучения/семинари/конференции за Структурен диалог и младежко включване

Как да кандидатстваш?

Попълни своята апликационна форма на този линк в срок до 30. юли 2017 г. 23:59 ч.:

https://goo.gl/forms/bmZz8HZS93D57KRD2

Вътре може и да заявиш дали желаеш да ти се издаде безплатно EYC карта. (Повече информация в сайта на Европейска младежка карта - www.youthcard.bg, или тук: http://youthcard.bg/index.php?page=eyca#content).

Селекцията на участниците ще бъде проведена от организаторите на база попълнената електронна форма за участие (покриване на условията за участие и мотивацията за участие).

Одобрените участници ще бъдат уведомени чрез електронна поща до 1 август 2017 г.

Разходите за настаняване, храна и работни материали в обучението се поемат от организаторите. Пътните разходи са за сметка на участниците!

Обучителният семинар е част от проекта за развитие на Структурния диалог в България на Националната работна група, оглавявана от Национален младежки форум и е финансиран по програма „Еразъм +“.

 

 

Между 10.06.2017г. и 11.06.2017г. във Варна - Европейска младежка столица за 2017 година – се проведе Общо събрание на Национален младежки форум.

Общото събрание и съпътстващите го мероприятия се проведоха в ХАЛЕ 3 и Социалната чайна – две от младежките пространства на град Варна.

През първия ден се проведоха работни групи с организациите-членове на НМФ. 

На втория ден по време на Общото събрание се прие отчет за дейността на Управителния съвет за първите шест месеца от мандата. 

В рамките на събранието бяха изготвени и приети с пълно мнозинство четири политически документа и комуникационна стратегия на НМФ. Политическите документи бяха свързани със сферите на младежката заетост, работата с уязвими групи и групата на NEETS, младите хора и устойчивото развитие и гражданското образование.

Можете да намерите политическите документи и Комуникационна стратегия (2017-2022) като прикачени файлове под тази статия.

Делегатите на Общото събрание обсъдиха и гласуваха приемането на седем нови организации за членове на НМФ. 

С радост искаме да обявим, че след обсъждане и гласуване, семейството на Национален младежки форум се увеличи със седем нови организации!

Приветстваме Фондация „Булгари”, Сдружение „Фуутура”, Сдружение „Крачка напред”, Съвет за младежка политика – Пазарджик, Студентски съвет на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” – Варна, Международна награда на Херцога на Единбург и Асоциация дебати София и си пожелаваме Национален младежки форум да продължи да се развива и увеличава с още организации, работещи от и за младите!

На 29-ти и 30-ти май в София се проведе международна конференция на тема "Качествена заетост за устойчиво развитие", с млади участници от Европа и България, организирана от партньорите ни Фондация "Фридрих Еберт" и Европейския младежки форум. 

 Отскоро София може да се поздрави с приетата Стратегия за младите хора на Столична община (2017 - 2027 г.).

Национален младежки форум работи активно за съставянето на Консултативен съвет по политиките за младежта към Кмета на Столична община като първа стъпка от изпълнението на Стратегията за младите хора. 
 
В продължение на няколко месеца проведохме срещи с представители на младежки организации, организации, работещи с млади хора, ученически и студентски съвети и представители на Столична община. Национален младежки форум изготви и становище по темата.
 
Желанието за сътрудничество между вземащите решения и младежкия сектор доведе до приемането на Заповед за сформиране на Консултативен съвет по политиките за младежта. 
 
А сега? Сега сме на ход ние! Ако искаш да бъдеш част от КСПМ към Кмета на Столична община, трябва да изпратиш съответните документи, които можеш да намериш тук, в срок до 18.06.2017г. 
 
Стани част от младежкото овластяване! 

 Днес младите хора по света сме повече от 1.8 милиарда, което означава, че на Земята живее най-голямото младежко население за всички времена.

Днес, младите хора са ключов партньор на правителства, междуправителствени организации и бизнеса за изграждането на един по-добър свят. Напук на всички мнения за това, че младите са неактивни и не ни интересува какво се случва със света, ние сме готови да поемем отговорността за бъдещето на човечеството. Точно поради тази причина вярваме в Глобалните Цели за Устойчиво Развитие и ще ги постигнем заедно, без да оставяме никого назад.

 

Целите за устойчиво развитие са програмата на човечеството за изграждането на по-добър свят до 2030 година.

"Глобалните цели" не са много познати в България, рядко се среща млад човек, компания, че дори и правителствена институция, която да е чувала за тях. Това е нашата първа задача - КОЙ, ако не НИЕ ще разпространим Целите за устойчиво развитие и ще ги поставим на челно място по важност за нашето общество. Не е достатъчно само да знаем, че Глобалните цели са за по-добро бъдеще на света. Трябва да имаме цялостно разбиране за всяка една цел – какви са подцелите и индикаторите свързани с тях. Но ние знаем, че приказките и хубавите статии нямат значение, ако не предизвикат действия! Какво правиш ТИ, за да постигнем Целите за устойчиво развитие?

 

Научи повече за целите за устойчиво развитие тук:

http://www.un.org/sustainabledevelopment/

 

Можеш да се запознаеш с целите и в прикачения файл по-долу!

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

 • Организации
 • Устав
 • Звено от треньори
 • Управителен съвет 2016
 • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.