Всички новини

Национален младежки форум (НМФ), като най-голямата чадърна организация в България, обединяваща 40 младежки организации и представляваща над 105 000  млади хора, взе редовно участие в  провелия се Съвет на организациите-членки на Европейски младежки форум (ЕМФ) на 27 и 28 ноември 2015 г. в Мадрид, Испания.   През втория ден от Съвета на членовете (Council of members) с единодушно гласуване бе взето решение досегашния статут на НМФ, като на асоцииран член, да бъде трансформиран в пълноправно членство в ЕМФ.   Национален младежки форум вече официално е пълноправен член на Европейски младежки форум.   12278908_1133777019980803_5684062701232309702_n     Европейски младежки форум е платформа от младежки организации от цяла Европа. В нея членуват национални младежки съвети и международни неправителствени организациии. ЕМФ събира представители на младежта от цяла Европа като подпомага овластяването на младите хора и насърчава активното им участие в обществения живот. След двудневното събрание официално броят на членуващите младежки организации в ЕМФ достига до 100 организации.   НМФ се гордее с полученото признание от еврпейските си парньори и ще продължи да представлява интересите на младите хора в България. За нас развитието и участието на младежките организации  в социалните и обществено-политическите процеси е от първостепенна важности и значение.   С признателност и благодарност към всички наши приятели, които ни помагат в процеса на развитие на НМФ, защото продължаваме да вярваме, че е   "Време младите да вземат думата".

Национален младежки форум Ви канят на Кръгла маса на тема „Закон за Доброволчеството. А сега на къде?”, която ще се проведе на 4 декември (петък) 2015 г., във времето от 12 до 16 часа, в гр. София, ЦПУО.   ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Кръглата маса си поставя за цел да събере на едно място представители на НПО, които работят с доброволци или са доброволчески организации, организациите-членове на НМФ и представители на законодателната и изпълнителната власт. Ще бъде разгледана нормативната уредба, ще бъде синхронизирана експертността на различните заинтересовани страни и ще бъде изработена Декларация, в която ще се покаже отношението за Развитието на Доброволчеството в България.   ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ Желаещите да участват следва да попълнят онлайн-формуляр за кандидатстване ( http://isic.bg/apps/nmf/obuchenie.php), не по-късно от 18:00 часа на 1 декември 2015 г.   Разходите за конферентно обслужване и работни материали се поемат от организаторите, а пътните разходи са за сметка на участниците.   Ще се радваме на Вашето участие в кръглата маса!

На 13 ноември 2010 г., група ентусиазирани, вдъхновени и енергични млади хора се събрахме и си казахме следното:   "Ние, учредителите, като се основаваме на принципите на Европейската конвенция за правата на човека и основните ценности свобода, равенство, толерантност, солидарност    създаваме сдружение „Националния младежки форум”,   за да представлява интересите на младите хора и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политически процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничество със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика."   12189925_10153477420849843_1870179452903640853_n     През годините не изгубихме вярата, че НМФ може да допринася за търсената промяна и развитие на младежкия сектор в България.       Днес, 5 години по-късно, като част от Европейския младежки форум, се стремим да даваме своя принос за справяне с предизвикателствата пред младите хора - основния потенциал за развитието на обществото и страната ни.       Използваме случая отново "ДА ВЗЕМЕМ ДУМАТА" и да си кажем "Честит празник НМФ, на добър час!"     nmf5
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ,
На основание чл. 23 от Устава на Сдружение „Национален младежки форум“ (НМФ), чл. 27 от ЗЮЛНЦ и решение на Управителния съвет, се свиква Общо събрание на 13 декември (неделя) 2015 г. с начален час 10.00 часа, в Конферентна зала на Център за подготовка на ученици за олимпиади - София, с адрес: гр. София, бул. “ Драган Цанков″ 21А, при следната Програма и Дневен ред:
12-ти декември (събота) от 14.00 часа Панелни дискусии по теми, свързани с приемането на годишен работен план, политически документи, запознаване с процедури на Общото събрание и др.
13-ти декември (неделя) от 10.00 часа ОБЩО СЪБРАНИЕ ДНЕВЕН РЕД: 1. Отчет на Управителния съвет за дейността на НМФ през 2015 г.; 2. Освобождаване на Председателя, членовете на УС и КК 3. Промени в Устава на НМФ 4. Избор на Председател 5. Избор на Заместник-председатели 6. Избор на членове на Управителния съвет 7. Избор на членове на Контролната комисия 8. Приемане на нови организации-членове 9. Приемане на годишен план за работа през 2016 10. Приемане на позиции и становища 11. Други
Канят се всички организации-членове на НМФ да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, началото на Общото събрание ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за законно независимо от броя на явилите се членове. Членът-юридическо лице участва в Общото събрание чрез свой упълномощен представител (делегат) – физическо лице на възраст между 18 и 35 години (включително). Упълномощаването на представителя в Общото събрание на НМФ се извършва от органа, който има това правомощие, съгласно вътрешните актове на съответната организация – член на сдружението.
С уважение,
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ
Председател на УС на НМФ
Уважаеми участници, моля да се запознаете с информацията в изпратените Ви документи, спазвайки посочените изисквания и срокове!
Кореспонденция по въпроси свързани с провеждането на Общото събрание се провежда на този електронен адрес: secretariat@nmf.bg, а връзката с Контролната комисия за процедурни въпроси и регистрация на адрес: control.commission@nmf.bg
  Прикачено ще откриете следните бланкови документи: 1.    Официална покана и техническа информация за ОС; 2.    Форма за регистрация на делегати за ОС; 3.    Форма за предложения за промени в документи на ОС на НМФ; 4.    Пълномощно – младежки представител (за местни обединения); 5.    Пълномощно – за студентски съвети; 6.    Пълномощно – за организации регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел; 7.    Номинация за Председател; 8.  Номинация за зам.-председател 9. Номинация за членове на УС; 10. Номинация за член на КК; 11. Предварителна работна програма  
За допълнителна информация извън изпратените материали можете да се свържете с нас.
 
Национален младежки форум организира работна среща за съставянето на Годишен план за работа на НМФ 2016 година, която ще се проведе на 28 ноември 2014 г. в гр. София, Център за подготовка на ученици за олимпиади.   ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Работната среща цели изготвяне на документ с конкретни препоръки за дейности, който да бъде разгледан и гласуван на предстоящото Общо събрание на Национален младежки форум през месец Декември т.г.   Срещата ще даде възможност за активно участие на организациите членове в създаването на План за работа по всеки един от Приоритетите и Области на действие на НМФ и ще създаде предпоставки за ползотворно сътрудничество между самите организации в реализирането на заложени дейности.   Чрез работа по групи и неформален подход, ще бъдат генерирани идеи и формулирани конкретни препоръки за дейности и активности.   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ Спецификата и важността на срещата изисква всяка организация-член на НМФ да изпрати свой представител с поне един от следните профили: -  представители, отговорни за членството на организацията в НМФ; -  председател, заместник, членове на УС и КК, или др.; -  представители, отговорни за развитието на административната и проектна дейности.   КАНДИДАТСТВАНЕ Желаещите да участват следва да попълнят онлайн-формуляр за кандидатстване ( http://isic.bg/apps/nmf/gp.php ) не по-късно от 16.00 часа на 11 ноември 2015 г.    Разходите за настаняване, храна и работни материали са за сметка на организаторите!   На база попълнената електронна форма за участие, излъчените от всяка организация представители, ще получат допълнителна техническа информация по електронната поща след 13 ноември 2015 г.   За допълнителна информация или възникнали въпроси можете да се обърнете към Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..    
----------
По време на работната среща успоредно ще се проведе Годишна среща на Звеното от обучители на НМФ, които са пряко ангажирани с дейността на организацията през годината.
Национален младежки форум отправя покана към младежки представители за участие в Национална младежка конференция за Структурен диалог, която ще се проведе от 20-ти до 22-ри Ноември, в гр. София.     ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Националната младежка конференция ще събере на едно място активни младежки представители на организации и неформални групи заедно с представители на администрацията, отговорни за провеждането на младежката политика в България. По време на събитието те ще имат възможността да дискутират темите, свързани с 4-я цикъл от Структурния диалог: младежката политика, политическото участие на младежите и техния достъп до права. Конференцията ще се проведе по образеца на младежките конференции на Европейския съюз, организирани на всеки 6 месеца от всяко ротационно председателство на Съвета на ЕС. Основната цел е участниците да достигнат до конкретни препоръки, които да бъдат представени на отговорните институции и отстоявани от младежките организации.     УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ Участници в конференцията могат да бъдат млади хора на възраст между 18 и 29 години, които са:
  • председатели, заместници или други политически отговорни лица, работещи в младежката сфера (младежки неправителствени организации, младежки политически организации, неформални обединения на млади хора, студентски и ученически съвети, и др.)
  • представители на младежки организации, отговорни за развитието на административната дейност на организациите.
  • Младежки работници
  КАНДИДАТСТВАНЕ   Желаещите да участват следва да попълнят онлайн-формуляр за кандидатстване ( http://isic.bg/apps/nmf/conference.php ) не по-късно от 00:00 часа на 12 (четвъртък) ноември 2015 г.      Разходите за настаняване, храна и работни материали са за сметка на организаторите. 
Разходите за пътни в едната посока ще бъдат осребрявани срещу разходооправдателен документ  - билет.
При фактура за гориво - моля да се свържат с организаторите  - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
    Селекцията на участниците ще бъде проведена от организаторите на база попълнената електронна форма за участие (покриване на условията за участие и мотивацията за участие).   Одобрените за участие представители ще бъдат уведомени чрез електронна поща след 12-ти ноември 2015 г.       Събитието е част от проекта за развитие на Структурния диалог в България на Националната работна група, оглавявана от Национален младежки форум, и е финансиран по програма „Еразъм +“ на Европейската комисия.   За допълнителна информация и възникнали въпроси може да се обръщате на: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.   Документи за събитието: 1. Официална покана 2. Предварителна работна програма  

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

  • Организации
  • Устав
  • Звено от треньори
  • Управителен съвет 2016
  • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.