Всички новини

Какво му е важното на 12 август и защо по средата на горещото лято трябва да се спрем и да отбележим и тази любопитна дата? 

ДО    

ОРГАНИЗАЦИИТЕ-ЧЛЕНОВЕ НА НМФ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ,

На основание чл. 23 от Устава на Сдружение „Национален младежки форум“ (НМФ), чл. 27 от ЗЮЛНЦ и решение на Управителния съвет от 07.08.2017 г.  се свиква Общо събрание на 10 септември  (неделя) 2017 г. с начален час 10.00 часа, в Конферентна зала на Център за подготовка на ученици за олимпиади - София, с адрес: гр. София, бул. “ Драган Цанков″ 21А, при следната Програма и Дневен ред:

10-ти септември
(неделя)


ОБЩО СЪБРАНИЕ:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Промяна на статута на организации-членoве
2. Отмяна на решенията от Общо събрание от 11.06.2017 година
3. Отчет за дейността на УС и КК в периода януари-август 2017 година
4. Промени в Устава
5. Прием на документи, становища и позиции
6. Освободжаване на членове на УС
7. Прием на нови членове
8. Други

Канят се всички организации-членове на НМФ да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, началото на Общото събрание ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за законно независимо от броя на явилите се членове. Членът-юридическо лице участва в Общото събрание чрез свой упълномощен представител (делегат) – физическо лице на възраст между 18 и 35 години (включително). Упълномощаването на представителя в Общото събрание на НМФ се извършва от органа, който има това правомощие, съгласно вътрешните актове на съответната организация – член на сдружението.

Писмените материали свързани с дневния ред на заседанието са на разположение на адреса на управление на Национален младежки форум и се предоставят на всеки член при поискване.

09 август 2017 г.                                            ИЛИНА МУТАФЧИЕВА

гр. София                                                      Председател на УС  

                                                                     Национален младежки форум                                                                        

 
Уважаеми участници, моля да се запознаете с информацията в изпратените Ви документи, спазвайки посочените изисквания и срокове!

Кореспонденция по въпроси свързани с провеждането на Общото събрание се провежда на този електронен адрес: secretariat@nmf.bg, а връзката с Контролната комисия за процедурни въпроси и регистрация на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Обръщаме внимание, че е необходимо в деня на заседанието на представите актуално състояние и пълномощно в случай, че делегатът се различава от представляващия.

Прикачено ще откриете следните бланкови документи:

 1. Официална покана
 2. Техническа информация за ОС
 3. Форма за регистрация на делегати за ОС;
 4. Пълномощно – младежки представител (за местни обединения);
 5. Пълномощно – за студентски съвети;
 6. Пълномощно – за организации регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
 7. Форма за предложения за промени в документи на ОС на НМФ;
 8. Форма за предложения за промени в Устава на НМФ;
 9. Предварителна работна програма
 10. Отчет за дейността на УС за периода януари-август 2017 година
 11. Отчет за дейността на УС за периода януари-август 2017 година
 12. Предложения за промени в Устава от страна на КК  и подкрепиени от  УС на НМФ.
 13. Позиции и становища както следва:
 • Позиция относно ролята и приноса на младите хора и младежките организации в изпълнение на глобалните цели за устойчиво развитие
 • Позиция относно състоянието на младежите от уязвими групи и младежи, които не работят, не учат и не се обучават (NEETs)
 • Декларация относно стандартизирането на неформалното учене и нуждата от създаване на система за валидиране на придобитите знания, умения и компетенции
 • Комуникационна стратегия 2017-2022
 • Позиция относно младежката заетост в България и препоръки за нейното повишаване
 1. Протокол от заседание на УС от 07.08.2017 

 За допълнителна информация извън изпратените материали можете да се свържете с нас.

В периода 11-12 юли в град Триесте, Италия се проведе форумът "Младите хора
и Западните Балкани". Конференцията се вписа и в съществуващия дневен ред на
Срещата на върха на Световната банка 6, като се предадоха основните заключения и
резултати от форума. Основни теми са младежкото участие, предприемачеството като
възможност за младежка заетост, мобилността и социалното включване чрез
превъзмогване на обществените стереотипи към младите хора от различни социални
групи. На форума присъстваха представители на Европейската комисия, Европейски
младежки форум и младежки лидери от всички балкански страни. От страна на
България там бяха Райчо Райчев - член на УС на НМФ, който беше в уъркшопа за
социалното включване, Михаела Асенова от младежката мрежа на КТ "Подкрепа",
която бе в уъркшопа за младежко участие, както и Мая Донева, която беше
фасилитатор на същата работна група.

Предоставяме ви материал, изготвен от Райчо Райчев, който разказва какво бе постигнато
на форума и какви са важните изводи за участниците в дискусиите:

Участниците обединиха усилията си в 4 паралелни групи, работещи по
следните теми:

Мобилност /обмен/ и разширяване на хоризонтите 

Мобилността е важна тема за региона на Западните Балкани, тъй като мобилността
подобрява уменията на младите хора, обединява младите хора, повишава културното
разбирателство и улеснява обмена на най-добри практики за справяне с общите
предизвикателства, пред които са изправени младите хора. Дискусията проучи
начини за увеличаване на достъпа за всички до различни възможности за мобилност и
за премахване на пречките за участие. Въпросите, които се разгледаха включват:

Как да се достигне до повече млади хора с по-малко възможности? 
Как да се гарантира справедлив дял от участието? 
Как да се разшири хоризонта на младите хора?

Социално включване / преодоляване на стереотипите

Включването на групи в неравностойно положение и уязвими групи е друг важен
аспект на овластяването на младите хора в региона. Младите хора с по-малко
възможности имат по-малко социални мрежи и са по-малко активни в политическия
живот. Тези различия застрашават да подкопаят социалната структура и
устойчивия дългосрочен икономически растеж на региона. Всички млади хора
заслужават справедливо и равно третиране, но това изисква дългосрочни
инвестиции. Трябва да се намали броя на социално изключените младежи и да се
насърчат равните възможности за личностно развитие и активно участие в обществото.
Въпросите, които се обсъждаха в този workshop бяха:

Как да се насърчи социалното включване? 
Как да властимащите и младежките организации да се запознаят с концепцията за
социално приобщаване? 
Как да се премахнат пречките пред включването? 
Как да се избегне отчуждаването от обществото и неговите ценности? 

Предприемачество

Друг важен аспект за пригодността за заетост на младите хора в Западните Балкани е
развиването на предприемачески ум. Това може да повиши конкурентоспособността,
заетостта и да създаде работни места, особено за младите хора. 

Въпросите, които се обсъдиха от тази работна група са:

Как да се подтикне предприемаческия ум на младите хора в Западните Балкани? 
Как да се разработят и приложат политики, които насърчават младежкото
предприемачество? 
Как да подобрим бизнеса и цифровите си умения чрез практическо обучение и
обучение? 
Как да се подобри въздействието на младежките мрежи.

Участие на младите хора

Младите хора често се наричат "бъдещо поколение" - роля, в която често се налага те
да бъдат възпитавани от образователните и политическите институции. Те обаче са и
актьори на днешната демокрация.
В същото време широк спектър от скорошни проучвания показа, че избирателната
активност, членството в политически партии, интересът към политиката и доверието в
политическите институции са в спад особено сред младите хора. Съществува
нарастващо убеждение сред младите хора, че официалните политически структури не
работят. Когато гласуването не променя нищо, гласуването се оказва неефективно и
обезкуражаващо.
Изправени пред политическа система, която не ги отразява, младите хора са заловени в
един порочен кръг на отчаяние. Когато младите хора не гласуват, политиците смятат,
че те могат да бъдат пренебрегвани и политиката отразява това. Изключването на
младите хора от вземането на решения се увеличава и легитимността на нашата
демокрация е подкопана.
Решения на горепосочените проблеми бяха изведени чрез работа по
следните опорни точки:
• Дали младите хора са по-разединени от предишните поколения и ако да,
защо? 
• Как да се направи, така че нашите политически и обществени структури за
вземане на решения по-приобщаващи към младите хора?
• Как да се даде възможност на младите хора да станат по-активни
граждани?

 

Интересно и важно е за теб да работиш за каузата "Структурен диалог" в България? 

Обучавай се с нас и стани част от големия ни екип! Ние, от Национален младежки форум, ти предлагаме да станеш участник в едно от двете обучения на тема "Структурен диалог и младежко включване".

Каква е разликата между двете обучения? 

Първото ни предложение е обучителният семинар „Структурен диалог и младежко включване”, който ще се проведе в периода 10-12 август 2017 г., гр. Варна - Европейска младежка столица за 2017г.

Обучението ще събере над 20 млади хора от страната, за да повиши информираността за процеса на Структурен диалог на национално и европейско ниво. По време на събитието, на участниците ще натрупат знания и умения за включване в процесите на вземане на решения. Чрез методите на неформалното образование участниците ще развият своите комуникационни и презентационни умения, умения за аргументиране на идеи и участие в срещи между млади хора и институции.

Какво още ще получиш на обучението?

 • възможност да кандидатстваш за Младежки делегат на България на Европейската младежка конференция в Талин, Естония през септември, 2017 г.

 • възможност да участваш в разнообразни дейности в рамките на Международния ден на младежта във Варна - Европейска младежка столица 2017 г. На 12-ти август

Кой може да кандидатства?

Участници в обучителния семинар могат да бъдат млади хора на възраст между 15 и 29 години, които са:

- председатели, заместници или други политически отговорни лица, работещи в младежката сфера (младежки неправителствени организации, младежки политически организации, неформални обединения на млади хора, студентски и ученически съвети, и др.);

- представители на младежки организации, отговорни за развитието на административната дейност на организациите;

- младежки работници;

- младежки лидери и активисти.

Как да кандидатстваш?

Попълни своята апликационна форма на този линк в срок до 30. юли 2017 г. 23:59 ч.:

https://goo.gl/forms/7Yuq9vMJmek7ltIx1

В нея има възможност за заявка за издаване безплатно на персонална EYC карта, при желание. (Повече информация в сайта на Европейска младежка карта - www.youthcard.bg, или тук: http://youthcard.bg/index.php?page=eyca#content).

Одобрените участници ще бъдат уведомени чрез електронна поща до 1 август 2017 г.

Разходите за настаняване, храна и работни материали в обучението се поемат от организаторите. Пътните разходи са за сметка на участниците!

Обучителният семинар е част от проекта за развитие на Структурния диалог в България на Националната работна група, оглавявана от Национален младежки форум и е финансиран по програма „Еразъм +“.

Второто ни предложение е обучение за посланици на Структурния диалог у нас, което също ще се проведе във Варна - Европейска младежка столица и отново ще е в периода 10-12 август 2017 г.

Търсим 20 мотивирани младежи, които да станат Посланици на младежкото включване в България в рамките на 6-тия цикъл от Структурния диалог и председателството на Естония, България и Австрия на Съвета на ЕС по темата “Младите хора в Европа - какво следва?”

Ако искаш да си сред първите Посланици на Структурния диалог в България, можеш да кандидатстваш за обучение. То ще събере младежки лидери и активисти от 10 града в България, които ще натрупат знания и умения да провеждат дейности на местно ниво, свързани със Структурния диалог и участието на младите хора в процесите на взимане на решения.

Какво ще получиш на обучението?

 • знания за Структурния диалог като процес на местно, национално и европейско ниво;

 • умения за организиране на събития;

 • комуникационни и презентационни умения и умения за работа в екип и мрежа;

 • умения за сътрудничество с институции, ангажиране на партньори и съмишленици;

 • участие в младежки дейности в рамките на Международния ден на младежта във Варна - Европейска младежка столица 2017

Какво “работи” един Посланик?

 • готов е да се ангажира за 18 месеца в рамките на 6-тия цикъл на Структурния диалог - юли 2017 - декември 2018 г. ;

 • има възможност да участва във въвеждащо обучение на 10-12.08.2017 г. и в 2 срещи на мрежата от Посланици през февруари, 2018 г. и през октомври, 2018 г. за споделяне на добри практики и засилване на сътрудничеството между Посланиците от различните градове;

 • уникална възможност да бъде част от най-голямата европейска младежка конференция, която през април 2018 г ще се проведе в София!

Дейности, които могат да реализират Посланиците на местно ниво

 • информационни кампании за възможности за младежко включване

 • информационни срещи с младежи на местно ниво - в училища, университети и младежки пространства

 • разпространение на консултации и анкети, които да събират мненията на младите хора за бъдещето на Европа

 • нови формати за популяризиране на младежко включване и Структурен диалог - срещи между млади хора и политици,  Живи библиотеки, Treasure Hunt в градска среда

Кой може да кандидатства?

 • младежки лидери и активисти;

 • предимство е познаването на Структурния диалог като процес и/или участие на предишни обучения/семинари/конференции за Структурен диалог и младежко включване

Как да кандидатстваш?

Попълни своята апликационна форма на този линк в срок до 30. юли 2017 г. 23:59 ч.:

https://goo.gl/forms/bmZz8HZS93D57KRD2

Вътре може и да заявиш дали желаеш да ти се издаде безплатно EYC карта. (Повече информация в сайта на Европейска младежка карта - www.youthcard.bg, или тук: http://youthcard.bg/index.php?page=eyca#content).

Селекцията на участниците ще бъде проведена от организаторите на база попълнената електронна форма за участие (покриване на условията за участие и мотивацията за участие).

Одобрените участници ще бъдат уведомени чрез електронна поща до 1 август 2017 г.

Разходите за настаняване, храна и работни материали в обучението се поемат от организаторите. Пътните разходи са за сметка на участниците!

Обучителният семинар е част от проекта за развитие на Структурния диалог в България на Националната работна група, оглавявана от Национален младежки форум и е финансиран по програма „Еразъм +“.

 

 

Между 10.06.2017г. и 11.06.2017г. във Варна - Европейска младежка столица за 2017 година – се проведе Общо събрание на Национален младежки форум.

Общото събрание и съпътстващите го мероприятия се проведоха в ХАЛЕ 3 и Социалната чайна – две от младежките пространства на град Варна.

През първия ден се проведоха работни групи с организациите-членове на НМФ. 

На втория ден по време на Общото събрание се прие отчет за дейността на Управителния съвет за първите шест месеца от мандата. 

В рамките на събранието бяха изготвени и приети с пълно мнозинство четири политически документа и комуникационна стратегия на НМФ. Политическите документи бяха свързани със сферите на младежката заетост, работата с уязвими групи и групата на NEETS, младите хора и устойчивото развитие и гражданското образование.

Можете да намерите политическите документи и Комуникационна стратегия (2017-2022) като прикачени файлове под тази статия.

Делегатите на Общото събрание обсъдиха и гласуваха приемането на седем нови организации за членове на НМФ. 

С радост искаме да обявим, че след обсъждане и гласуване, семейството на Национален младежки форум се увеличи със седем нови организации!

Приветстваме Фондация „Булгари”, Сдружение „Фуутура”, Сдружение „Крачка напред”, Съвет за младежка политика – Пазарджик, Студентски съвет на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” – Варна, Международна награда на Херцога на Единбург и Асоциация дебати София и си пожелаваме Национален младежки форум да продължи да се развива и увеличава с още организации, работещи от и за младите!

На 29-ти и 30-ти май в София се проведе международна конференция на тема "Качествена заетост за устойчиво развитие", с млади участници от Европа и България, организирана от партньорите ни Фондация "Фридрих Еберт" и Европейския младежки форум. 

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

 • Организации
 • Устав
 • Звено от треньори
 • Управителен съвет 2016
 • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.