Всички новини

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ,     На основание чл. 23 от Устава на Сдружение „Национален младежки форум” (НМФ) и и чл 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Управителният съвет свиква Общо събрание, което ще се проведе на 21 юни 2015 г. /неделя/ с начален час 10.00 часа, в Конферентна зала на Център за подготовка на ученици за олимпиади - София, с адрес: гр. София, бул. “ Драган Цанков″ 21А, при следната Програма и Дневен ред:     20-ти юни (събота) Дискусии по политически документи и др.     21-ви юни (неделя) ОБЩО СЪБРАНИЕ: ДНЕВЕН РЕД: 1. Отчет на Управителния съвет за дейността на НМФ през 2015 г.; 2. Промени в Устава на НМФ; 3. Приемане на позиции и становища; 4. Приемане на нови членове в НМФ; 5. Други    
Канят се всички членове на НМФ да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, началото на Общото събрание ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за законно независимо от броя на явилите се членове.
  С уважение, АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ Председател на на УС на НМФ
  За допълнителна информация извън изпратените материали можете да се свържете с нас.
Локални младежки академии 2015 на Национален младежки форум /НМФ/ са обучителни събития в различни общини на страната, имащи за целта да съберат на едно място потенциалните местни младежки лидери, които искат да развиват идеи и концепции, да усъвършенстват знания и умения, и не на последно място: желаят позитивна промяна на средата в региона, в който живеят.   НМФ работи активно по основен приоритет „Образование“ на организацията и изпълнява проект за Насърчаване на включването на младежките организации и младите хора в процесите на формулиране на политики и вземане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво“. Локалните младежки академии на НМФ стартираха през март в гр. София и гр. Батак, през април в Правец, Силистра и Варна, през май в Кърджали, предстои провеждане на другите в следните градове: Харманли, Бургас, Карнобат, Видин и Казанлък. За допълнителна информация, моля посетете: www.youthacademy.bg   Наши участници могат да бъдат млади хора на възраст между 15 и 29 години - лица активно работещи с младежи или с младежки организации. Разходите по настаняване, храна и материали на всички участници се поемат от организаторите!   МЛАДЕЖКИТЕ АКАДЕМИИ НА НМФ ПРОДЪЛЖАВАТ В БУРГАС (http://isic.bg/apps/nmf/burgas.php) В ПЕРИОДА 2 - 5 ЮЛИ   Желаещите да участват следва да попълнят онлайн-формулярa за кандидатстване не по-късно от 24 юни 2015 г.     Селекцията на участниците ще бъде проведена от организаторите на база попълнената електронна форма за участие (покриване на условията за участие и мотивацията за участие), а одобрените ще бъдат уведомени чрез електронна поща.   Със своите Младежки академии НМФ си поставя за водеща цел да създаде устойчив механизъм за стимулиране израстването на млади лидери в България, които да имат компетенциите, волята и мотивацията да бъдат двигател за позитивната промяна на обществено значими процеси.   "Проектът „Насърчаване на включването на младежките организации и младите хора в процесите на формулиране на политики и вземане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Oфициален сайт: www.ngogrants.bg   Очакваме Ви! EEA_Grants_JPG_4642_1

Национален младежки форум и Фондация “Фридрих Еберт” Ви канят на обучителен семинар на тема „Толерантността – пътят към изграждане на равнопоставеност в обществото”, която ще се проведе в периода 12.06. - 14.06.2015 г. в гр. Бургас.

    ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ В повечето случаи в обществения дискурс темата „толерантност” се разбира единствено като липса на допирни точки с другия, различния. НМФ смята, че обществото, че толерантността трябва да се възпитава чрез инвестиране и развиване на възможности за младите хора. НМФ мисли, че развитието на младите хора в младежките организации е един от начините за гарантиране изграждането на равнопоставено общество. НМФ вижда младежките организации като един от двигателите за развитие на нашето гражданско общество. Това са част от причините, поради които искаме да отворим дебата по тази тема чрез обучителен семинар в град Бургас.   ЦЕЛИ Обучителният семинар има за цел да повиши информираността и осъзнаването на основните понятия по темата, да изгради нагласа за равнопоставеност в общество сред участниците, и да повиши тяхната ангажираност по темата.   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ Участници в обучителен семинар ще бъдат млади хора на възраст между 16-29 години – представители на младежки организации-членове на НМФ, експерти по зададената тема, Звеното от обучители на НМФ и активни млади хора.   КАНДИДАТСТВАНЕ Желаещите да участват следва да попълнят онлайн-формуляр за кандидатстване (http://isic.bg/apps/nmf/seminar.php) не по-късно от 16:00 часа на 2 юни 2015г.   Разходите за настаняване, храна и работни материали в обучителния семинар се поемат от организаторите, като пътните разходи са за сметка на участниците.   Селекцията на участниците ще бъде проведена от организаторите на база попълнената електронна форма за участие (покриване на условията за участие и мотивацията за участие).   Одобрените за участие ще бъдат уведомени чрез електронна поща след 4 юни 2015 г.   Обучителният семинар  е част от поредица мероприятия на Национален младежки форум и Фондация „Фридрих Еберт“, участниците в които са ясно ориентирани към развитие на младежки дейности и политики в България.   Ще се радваме на Вашето участие в дискусионната среща!   С уважение, Национален младежки форум и Фондация „Фридрих Еберт“
Не пропускайте да участвате във формирането на политики по посока младежки работник и младежка работа. 
 
Organisers
 
Къде:Европейска младежка столица - Варна;
 
Кога: 24-28 юни 2015;
 
Какво: Национална среща: Младежки работник;
 
Защо: Защото е време дневният ред в младежките дейности да се определя от активните хора в страната, независимо предизвикателствата пред това.
 
Кампания:  Участвайте в кампанията "Аз съм младежки работник". Покажете кой е младежкият работник и къде работи, като качите ваша снимка или на работен процес във фейсбук страницата на "Младежки работник": https://www.facebook.com/youthworkerbg
 
Регистрирай се на www.yspdb.org/yw/form-on.html
 
Професия "Младежки работник"
 
 5
 
Младежки работник? Каква е тази длъжност и дали е длъжност, кои са хората, който я изпълняват, къде всъщност работят? Това са само част от въпросите, на които ще търсят отговор над 150 активни млади хора, представители на младежки организации, експерти и институции на европейско, национално и регионално ниво от 24-28 юни 2015 година във Варна.
 
Националната среща във Варна се организира за седма поредна година от Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите и Община Варна, дирекция „Младежки дейности и спорт” в партньорство с Национален младежки форум и Международна награда на херцога на Единбург – България.   Дебатът е механизъм за гражданско участие, който събира и анализира мнението на млади хора, експерти и политически отговорни лица по теми, които пряко касаят  самите млади хора и тяхното развитие и осъзнаване като съществена част от обществото.
 
Младежката столица на Европа 2017 - Варна, ще домакинства срещата и 11-тото Национално Младежко изложение в страната. Управителният съвет на Европейски младежки форум  ще даде конструктивни мнения за Младежкия работник и Младежката работа в контекста на Европа и добавената им стойност  при формирането на политики и конкретни действия за младежта и обществото. За да участваш в дебата регистрирай се на http://www.yspdb.org/yw/form-on.html , където ще откриеш повече информация за срещата.
 
При регистрация получаваш специална награда, която ще бъде връчена във Варна, а именно:   o Участвате в процесите на взимане на решения; o Да определите дневния ред при развитието на младите хора в страната;o Да дефинирате какво е младежки работник и младежка работа; o Да посетите Младежката столица на Европа 2017 - Варна.
 
Повече информация: https://www.facebook.com/youthworkerbg  или на http://www.yspdb.org/yw
Национален младежки форум отправя покана за участие в работна група ‘’Младежка заетост’’. Поканата е отворена за членове на младежки организации от цялата страна, неформални групи, студенти, ученици, експерти. Всеки с интерес към темата може да изпрати своята мотивация и да се  включи в развиване на идеи и предложения, насочени към подобряване средата за професионална реализация на младите хора.     Защо сформираме работна група ‘’Младежка заетост’’?   Защото вярваме, че младите хора в България могат и заслужават да развиват таланта и идеите си, по начин, който им носи професионална и лична удовлетвореност. За да стане това възможно е необходимо заедно да очертаем стъпките, инициативите, програмите, небоходими за развиването на подходяща среда и стимулиране на младите хора.   В работата си ще се фокусираме и върху преодоляване предизвикателството на Безработицата сред младите хора. Нашата визия за справяне с нея е ясна и стъпва  върху два основни пункта: стимулиране креативността и предприемчивостта.  Заедно ще търсим творчески и нестандартни решения. Ще предлагаме логични и последователно стъпки. Ще превръщаме проблемите в позитивни възможности.     Какво ще правим? Работната група ще дискутира, обсъжда и развива идеи, предложения, инициативи. Основните дейности, върху които ще се фокусираме са: • Анализ на Европейската Гаранция за Младежта, нейното приложение в България и възможностите, които предоставя пред младежките организации и младите хора; •  Изграждане на становища и политика за сътрудничество относно мерки за политика, ориентирани към повишаване на младежката заетост; • Развитие и популяризиране на младежкото предприемачество, със специален акцент над социалното предприемачество – какви възможности предоставят този инструмент за заетост и как може да се подобри нормативната уредба у нас в тази насока; • Възможности за продължаване на образованието, повишаване на професионалната квалификация и усвояване на ключови компетенции, необходими за успешната реализация на пазара на труда – (в сътрудничество с РГ Образование на НМФ)     Участниците в работната група ще трябва да отделят 3-4 часа на месец от своето време (а при необходимост и малко повече), като се включват в: - предлагане на идеи и иницативи; - дискусии и обсъждания с останалите членове на групата; - координират работата на работната група със своите организации; - разпространяват информация за дейността и резултатите на работната група сред млади хора, младежки активисти, формални и неформални организации; - Участват в процеса на диалог с представители на местните и национални власти при необходимост;     Работната група приема участници до 23:59 часа на 12 май, 2015 г.    
За да се присъедините, моля да попълните следната регистрационна форма http://isic.bg/apps/nmf/grupa.php
За въпроси и допълнителна информация можете да се обръщате към:
Мирчо Христов, Приоритет Младежка заетост към НМФ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. +359 876023910+359 878880348
Христо Божинов
Приоритет Младежка заетост към НМФ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
В съответствие с Годишен план за работа 2015г., Национален младежки форум отправя покана за участие в работна група по област на действие: „Доброволчество“. Ако имате какво да кажете по въпросите на Доброволчеството и искате да участвате в неговото популяризиране и развитие, „бъдете в правилното време, на правилното място и направете нещо по-въпроса“, като се включите в тази работна група. Вярваме, че сега е момента да обединим знания и усилия и като най-голямата младежка организация шапка в България, да кажем какво трябва да бъде доброволчеството в България и как трябва да се регулира то, за да отговаря на нуждите на средата.
 
В Работна група „Доброволчество“ към НМФ участващите ще имат възможност:
 • да работят с мотивирани млади хора по проблемите на Доброволчеството;
 • да участват в разработването на политически документи;
 • да се включат в изработването на младежката политика в областта на Доброволчеството;
 • да работят по реализирането на инициативи по темите на Доброволчеството;
 • да осъществяват комуникация със заинтересовани страни;
 • да развиват допълнителни компетенции по различните приоритети на НМФ;
 • да развият ключови компетенции.
Профил на кандидатите за членове на работна група „Доброволчество“:
 • лица на възраст между 16 и 35 години, компетентни по темата доброволчество и/или гражданско участие и/или с опит в писането на политически документи;
 • активни членове на организации-членове на НМФ, имащи отношение по темата;
 • младежи, завършили клас 1 и клас 2 на Младежка академия на НМФ;
 • младежи с опит в работата на младежки организации/младежка работа;
 • индивидуални доброволци - младежи, имащи отношение по темата.
Желаещите да участват следва да попълнят онлайн-формуляр до 13.05.2015 г. -http://isic.bg/apps/nmf/grupa-2.php
След изтичане на крайния срок за кандидатстване, ще протече селекция на кандидатите.
Работната група ще бъде постоянна.
Участието в работната група е доброволно. За въпроси, обръщайте се към Таня Бозукова тел.: 0883351398 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

 • Организации
 • Устав
 • Звено от треньори
 • Управителен съвет 2016
 • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.