Всички новини

През последните няколко години Национален младежки форум (НМФ), заедно с колегите си от Европейски младежки форум (YFJ) работим усилено за признаването на неформалното учене/образование (НФУ, НФО), в Европа. Като част от този процес осъзнахме важността от създаването на системи за качество в сферата на НФУ, които да го развиват и подсигуряват високите му резултати и ефекта от работата на младежките организации и работници, обучители и др. в бъдеще. Като част от този процес беше проведено и публикувано проучването за ефекта и ползите за младите хора от НФУ (...)   През 2015 г. от името на НМФ и с подкрепата на експерти от НЧ „Бъдеще сега 2006“, кандидатствахме да бъдем домакини на тренинг за стандарти за качество в сферата на НФУ. Щастливи сме да Ви представим обучението в България.   Национален младежки форум, в сътрудничество с Европейски младежки форум, организира този тренинг по осигуряване на качество в НФО на 6-ти и 7-ми Февруари 2016 г. в гр. София   Неговата основана цел е да изгради и повиши капацитета на организациите-членове на Европейски младежки форум (YFJ) в осигуряване на качеството на техните образователни проекти, чрез Рамка за предоставяне на качество в НФУ (НФО), разработена от Европейския младежки форум.   ЦЕЛИ НА ТРЕНИНГА:

 • Да запознае участниците с Рамката за осигуряване на качество, разработена от Европейски младежки форум (YFJ): неговата обосновка, ключовите елементи и цикъл на прилагане.
 • Да се подготвят участниците с необходимите компетенции за прилагане на Рамката за осигуряване на качество в НФУ (НФО), чрез разработване на индикатори за качество и предоставянето на партньорска оценка и обратна връзка.
 • Да се повиши осведомеността на организациите представени на тренинга относно значимостта на Рамката за осигуряване на качество, за тяхната работа и приноса му за признаването на НФУ (НФО) и работата с младежта.

Специфичните цели на обучението ще бъдат съобразени с нуждите на НМФ и участниците.   ПРОГРАМА Стандартната програма на тренинга обхваща основните елементи на Рамка за осигуряване на качеството в НФУ (НФО), разработени от Европейски младежки форум (YFJ) от 2008 г. насам. Тренингът ще съчетава теоретични и практически сесии относно начина на прилагане на Рамката в проекти, свързани с НФУ (НФО), дейности в младежки организации. Процесът обхваща всички стъпки от първоначалната фаза на сформиране на идеята до крайната фаза на партньорска обратна връзка и оценка на процеса на осигуряване на качеството. Специфичната програма на тренинга ще се адаптира към нуждите на организациите и участниците, които ги представляват. Този тренинг не е свързан с конкретен проектен цикъл на НФО в една организация. И все пак, е желателно, организацията да има планове за прилагане на Рамката за осигуряване на качество в своите бъдещи проекти и инициативи, свързани с неформалното учене (образование).   МЕТОДОЛОГИЯ И ТРЕНЕРИ Тренингът ще бъде проведен от екип от обучители и фасилитатори на Европейския младежки форум, които са били обучавани в процесите на осигуряване на качеството в НФУ (НФО). Тренингът комбинира интерактивни и практически методи. Наръчникът на Рамката за осигуряване на качество в НФУ (НФО), разработен от YFJ ще бъде използван за подпомагане на обучението. Копия ще бъдат предоставени на участниците. Наръчникът може да бъде изтеглен и  от следния линк: http://issuu.com/yomag/docs/nfeqa_manual_single   ПРОФИЛ НА УЧАСТНИЦИТЕ: Участници в тренинга трябва да бъдат членове на организации - членове на НМФ, които активно участват в разработването, прилагането и/или оценка на събития, проекти в организацията, в която членуват. Подходящи са участници за обучението са младежки работници, доброволци, както и тренери, координатори на проекти, младежки лидери, оценители, и т.н. Езикът на обучението е английски. Желателно е участниците да имат добро ниво на владеене на езика.   КАНДИДАТСТВАНЕ Желаещите да участват следва да попълнят онлайн-формулярa за кандидатстване на електронен адрес: http://isic.bg/apps/nmf/trening.php с краен срок до 18.00 часа на 25 януари 2016 г.   ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР Апликации, които отговарят на критериите, ще бъдат разглеждани въз основа на нивото и интензитета на работата в сферата на НФУ (НФО), ангажираността на организацията с провеждане на обучения, събития, свързани с неформалните методи на учене и образование. Кандидатите ще бъдат информирани относно подбора възможно най-скоро, предвид кратките срокове.   Кандидатурите ще бъдат разгледани от Координаторът на Звеното за обучение на НМФ и експерти обучители от екипите на НМФ и НЧ „Бъдеще сега 2006“.   Разходите за настаняване, храна и работни материали са за сметка на организаторите.    Одобрените за участие представители ще бъдат уведомени чрез електронна поща след 26-ти януари2015 г.   Очакваме Ви!

Локални младежки академии на Национален младежки форум /НМФ/ са обучителни събития в различни общини на страната, имащи за целта да съберат на едно място потенциалните местни младежки лидери, които искат да развиват идеи и концепции, да усъвършенстват знания и умения, и не на последно място: желаят позитивна промяна на средата в региона, в който живеят. НМФ работи активно по основен приоритет „Образование“ на организацията и изпълнява проект за Насърчаване на включването на младежките организации и младите хора в процесите на формулиране на политики и вземане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво“. Локалните младежки академии на НМФ стартираха през март 2015 в гр. София и гр. Батак, през април в Правец, Силистра и Варна, и продължиха в градове: Харманли, Бургас, Карнобат, Видин, Велико Търново и Стара Загора. За допълнителна информация, моля посетете: www.youthacademy.bg Наши участници могат да бъдат млади хора на възраст между 15 и 29 години - лица активно работещи с младежи или с младежки организации. Разходите по настаняване, храна и материали на всички участници се поемат от организаторите!   МЛАДЕЖКИТЕ АКАДЕМИИ НА НМФ ПРОДЪЛЖАВАТ В ГРАД СМОЛЯН В ПЕРИОДА 11 - 14 ФЕВРУАРИ.   Желаещите да участват следва да попълнят онлайн-формулярa за кандидатстване (http://isic.bg/apps/nmf/smolyan.php)  не по-късно от 31 януари 2016 г.   Селекцията на участниците ще бъде проведена от организаторите на база попълнената електронна форма за участие (покриване на условията за участие и мотивацията за участие), а одобрените ще бъдат уведомени чрез електронна поща. Със своите Младежки академии НМФ си поставя за водеща цел да създаде устойчив механизъм за стимулиране израстването на млади лидери в България, които да имат компетенциите, волята и мотивацията да бъдат двигател за позитивната промяна на обществено значими процеси. "Проектът „Насърчаване на включването на младежките организации и младите хора в процесите на формулиране на политики и вземане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Oфициален сайт: www.ngogrants.bg   Очакваме Ви! EEA_Grants_JPG_4642_1

Звеното от обучители на Националния младежки форум е основано през 2013 г. и се състои от обучители с опит и експертиза в рамките на приоритетите и областите на действие на НМФ[1]. То е инструмент на НМФ за устойчива промяна и развитие на младежкия сектор.   Профил на обучителите в Звеното:

 1. познават приоритети на НМФ и неговите ценности;
 2. притежават експертиза по един или повече от приоритетите на НМФ;
 3. умеят да фасилитират и управляват процесите на групова динамика;
 4. познават спецификите и прилагат методите на неформалното учене;
 5. познават теориите за учене и могат да ги прилагат в работата си;
 6. могат да разработват програми и да изготвят дизайн на обучение;
 7. познават финансиращите програми в сферата на младежта на национално и международно ниво;
 8. познават младежкия сектор в България и Европа;
 9. са преминали обучение за обучители на национално и/или международно ниво;
 10. имат минимум 2 години опит и минимум 3 успешно проведени обучения.

  Цели на Звеното:

 1. осъществяване на обучения и образователни дейности, планирани и организирани от НМФ, неговите членове и други организации;
 2. подобряване качеството на младежката работа в страната;
 3. повишаване капацитета на младежките организации;
 4. създаване на пространство за обучение, творчество, обмен на добри практики и опит между обучители;
 5. съдействане за подготовката на обучители в сферата на неформално обучение.
 6. обучаване на младежки работници и обучители на младежки работници.

  Мисия на Звеното Звеното от обучители /ЗО/ на Национален младежки форум има за мисия да развива капацитета на организациите-членове на НМФ и младежките организации в страната, да съдейства за утвърждаването на стандарти за качество в сферата на неформалното образование и да развива потенциала на младите хора за активно участие в обществените процеси.   Визия на Звеното Звеното от обучители се състои от профилирани по приоритетите на НМФ професионални обучители, работещи в името на НМФ за утвърждаването на организационните ценности и принципи, допринасящи за постигането на целите на организацията и подкрепящи дейността й.   Звеното е в състав от минимум 15 обучители, с които Национален младежки форум ще сключи Рамкови споразумения за сътрудничество за срок от една година. Рамковото споразумение може да бъде продължено за срок от още една година.   Документи за кандидатстване:

 1. CV и мотивация за участие в Звеното – очакваме Вашето CV във формат Europass и отделно мотивацията Ви за участие в свободен текст, адресиран до Комисията по Избор на състава на Звеното от обучители на НМФ;
 2. брой проведени обучения до момента – съблюдават се обученията на млади хора на теми, свързани с приоритетите на НМФ и младежкия сектор;
 3. брой преминати обучения до момента – Комисията ще съблюдава преминатите обучения за обучители и тези, свързани с приоритетите на НМФ;
 4. владеене на чужд език – да бъде отразено в CV-то на всеки кандидат;
 5. минимум 2 препоръки (от поръчители, участници, обучители, ко-водещи) – препоръките следва да са изготвени и подписани от лица, които могат да потвърдят уменията и компетенциите на обучителя; следва да се посочат и контактите за връзка с лицата, които са изготвили препоръките;

  Кандидатурите се подават чрез попълване на следната он-лайн форма за кандидатстване – ( http://isic.bg/form/kandidatura.php ) в срок до 24.01.2016 г.   Подборът на обучителите ще се проведе в два етапа – 1) на база документи и 2) Център за оценка, в който се вземат предвид:

 • способността за изготвяне на обучителен модул и дизайн на обучение;
 • използването на методите на неформалното учене;
 • познаването на младежкия и неправителствения сектор;
 • познаването на националните и европейските финансиращите програми.

  Седмица след срока за подаване на документите, избраните от Комисията обучители ще бъдат информирани за втория етап на подбора, който ще се проведе в периода 30-31.01.2016 г. в София.   Резултатите от Втория етап и новия състав на Звеното от обучители ще бъдат публикувани на сайта на НМФ.   Ако имате въпроси, пишете на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. [1] Можете да се запознаете с Устава, Етичния кодекс и стратегическите приоритети на НМФ в нашия сайт - http://www.nmf.bg/

Локални младежки академии на Национален младежки форум /НМФ/ са обучителни събития в различни общини на страната, имащи за целта да съберат на едно място потенциалните местни младежки лидери, които искат да развиват идеи и концепции, да усъвършенстват знания и умения, и не на последно място: желаят позитивна промяна на средата в региона, в който живеят. НМФ работи активно по основен приоритет „Образование“ на организацията и изпълнява проект за Насърчаване на включването на младежките организации и младите хора в процесите на формулиране на политики и вземане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво“. Локалните младежки академии на НМФ стартираха през март 2015 в гр. София и гр. Батак, през април в Правец, Силистра и Варна, и продължиха в градове: Харманли, Бургас, Карнобат, Видин и Велико Търново. За допълнителна информация, моля посетете: www.youthacademy.bg Наши участници могат да бъдат млади хора на възраст между 15 и 29 години - лица активно работещи с младежи или с младежки организации. Разходите по настаняване, храна и материали на всички участници се поемат от организаторите!   МЛАДЕЖКИТЕ АКАДЕМИИ НА НМФ ПРОДЪЛЖАВАТ В ГРАД СТАРА ЗАГОРА В ПЕРИОДА 4 - 7 ФЕВРУАРИ.   Желаещите да участват следва да попълнят онлайн-формулярa за кандидатстване (http://isic.bg/apps/nmf/stzagora.php)  не по-късно от 26 януари 2016 г.   Селекцията на участниците ще бъде проведена от организаторите на база попълнената електронна форма за участие (покриване на условията за участие и мотивацията за участие), а одобрените ще бъдат уведомени чрез електронна поща. Със своите Младежки академии НМФ си поставя за водеща цел да създаде устойчив механизъм за стимулиране израстването на млади лидери в България, които да имат компетенциите, волята и мотивацията да бъдат двигател за позитивната промяна на обществено значими процеси. "Проектът „Насърчаване на включването на младежките организации и младите хора в процесите на формулиране на политики и вземане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Oфициален сайт: www.ngogrants.bg   Очакваме Ви! EEA_Grants_JPG_4642_1

Национален младежки форум (НМФ) е партньор на EYE2016 при провеждане на YO!Fest 2016. Всеки участник ще има възможността да представлява НМФ в различните активности като стрийт арт, алтернативни спортове, както и чрез методите на неформално образование. Ако имаш желание да си част от това събитие и да подпомогнеш представянето на НМФ, е необходимо само да попълниш апликационната форма.  European Youth Event (EYE) или Европейското Младежко Събитие ще се проведе за втори път в седалището на Европейския парламент в Страсбург между 20-21 май 2016 г. Това е уникална възможност за хиляди млади европейци да се срещнат, да комуникират и да бъдат чути. По време на събитието, ще обменят идеи и гледни точки по въпроси, свързани с младежта, ще имат възможността да участват в разработването на иновативни решения за изключително важни въпроси за бъдещето и да се запознаят с лицата, които взимат решенията в Европа , властимащи, ръководители и експерти с широк обхват на професионалния опит. В същото време EYE2016 предоставя възможност младите европейци да се докоснат до богатото културно разнообразие в рамките на Европейския съюз чрез разнообразна програма , изпулнена с различни художествени представления и спектакли. Като последващи действия, доклад с идеите, обсъдени по време на събитието ще бъде на представен на членове на Европейския парламент. Също така, бивши участници в EYE ще имат възможност да представят най-конкретните идеи, споделени от младите хора на редица парламентарни комисии и да получават обратна връзка от членовете на ЕП. Могат да кандидатстват всички младежи от 16 до 30 години, които попълнят и изпратят приложения формуляр на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в срок до 23:59 ч. на 10 януари (неделя) 2015 г. Разходите по настаняване и транспорт на участниците в EYE2016 се поемат от Европейския парламент.  За повече информация за събитието може да откриете тук: www.yofest.eu/

На 13 декември се проведе Годишното отчетно-изборно Общо събрание на Национален младежки форум, на което бяха избрани ново ръководство за мандат 2015-2016, пет политически документа и една организация-член. DSCN5216 Председателят Александър Иванов представи подробен Отчет за дейността на НМФ за изминалата година, който бе допълнен от членовете на Управителния съвет и Контролната комисия. Отчетът бе приет от организациите-членовете и одобрен единодушно от Общото събрание. Управителния съвет и Контролната комисия бяха освободени за мандат 2015, а Главния секретар Калоян Димитров бе удостоен с почетен плакет за принос в развитието на младежкия сектор.   За Председател на НМФ бяха номинирани Александър Иванов и Илина Мутафчиева, подкрепени от своите организации – САИМО и Дружество на ООН в България. След широко представяне Визията за развитие на НМФ през 2016г. на двамата кандидати и множество въпроси от делегатите на събранието, последва гласуване, на което Александър Иванов бе избран за втори мандат Председател на УС на организацията. В надпреварата за заместник-председатели се включиха трима младежки представителя - Ивайло Богомилов, Асоциация на обединените европейски студенти - AEGEE - Sofia -, Любомир Тодоров, Народно читалище „Бъдеще сега” и Станислав Морфов, Асоциация на студентите - медици в България. На първи тур със солидна подкрепа бе избран Любомир Тодоров, а след проведен балотаж втората заместник-председателска позиция бе заета от Ивайло Богомилов. За членове на Управителния съвет бяха проведени няколко гласувания, които завършиха с избора на следните 10 младежки представителя: Васил Ставрев, Организация на българските скаути; Георги Мерджанов, Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите, Николай Николов, Консорциум консултативен младежки съвет (КМС) - Стара Загора; Кристине Василева, Асоциация за подпомагане на академичната общност; Моника Димитрова, Младежки форум 21 век; Станислав Мъжгълов, Младежки Глас; Таня Бозукова, Сдружение на младите психолози “4-ти Април”; Владимир Илиев, АБВ – младежи; Сергин Мехмед, Младежко движение за права и свободи и Таня Балова, Младежко обединение на БСП. DSCN5494 Контролната комисия ще бъде представлявана от Симона Иванова (Европейска лява младежка алтернатива), Емил Иванов (Организация за научно практическо развитие на студентите), Весела Иванова (Българска фармацевтична студентска асоциация), Мирослава Гатева (Център за европейски и международни изследвания) и Лия Савова (Дружество за Обединени нации в България) След приключване на изборните процедури, Общото събрание продължи своята отговорна работа по разискването и приемането на Годишен план за работа през 2016 г. и следните пет политически документа: - Младежката работа и младежкия работник - Устойчивото развитие и ролята на младите хора и младежките организации - Въвеждането на сексуалното образование в основните и средните общообразователни училища в Република България - Насърчаване на включването на младежките организации и младите хора в процесите на формулиране на политики и вземане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво - ДЕКЛАРАЦИЯ относно развитието на Доброволчеството в България DSCN5297 За нова организация-член на НМФ единодушно бе приета „Еразмус Стюдънт Нетуърк България (ECN Bulgaria). Общото събрание взе решение да има представител в Управителния съвет на Сдружение „Варна – Европейска младежка столица 2017“, което ще отговаря за провеждането на дейностите и инициативите по повод европейската титла на града. Годишното събрание на организацията приключи с разрязването на празнична торта по повод „5 ГОДНИ НМФ“ и тържествен коктейл за всички присъстващи. DSCN5491

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

 • Организации
 • Устав
 • Звено от треньори
 • Управителен съвет 2016
 • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.