Всички новини

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ,
На основание чл. 23 от Устава на Сдружение „Национален младежки форум“ (НМФ), чл. 27 от ЗЮЛНЦ и решение на Управителния съвет, се свиква Общо събрание на 13 декември (неделя) 2015 г. с начален час 10.00 часа, в Конферентна зала на Център за подготовка на ученици за олимпиади - София, с адрес: гр. София, бул. “ Драган Цанков″ 21А, при следната Програма и Дневен ред:
12-ти декември (събота) от 14.00 часа Панелни дискусии по теми, свързани с приемането на годишен работен план, политически документи, запознаване с процедури на Общото събрание и др.
13-ти декември (неделя) от 10.00 часа ОБЩО СЪБРАНИЕ ДНЕВЕН РЕД: 1. Отчет на Управителния съвет за дейността на НМФ през 2015 г.; 2. Освобождаване на Председателя, членовете на УС и КК 3. Промени в Устава на НМФ 4. Избор на Председател 5. Избор на Заместник-председатели 6. Избор на членове на Управителния съвет 7. Избор на членове на Контролната комисия 8. Приемане на нови организации-членове 9. Приемане на годишен план за работа през 2016 10. Приемане на позиции и становища 11. Други
Канят се всички организации-членове на НМФ да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, началото на Общото събрание ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за законно независимо от броя на явилите се членове. Членът-юридическо лице участва в Общото събрание чрез свой упълномощен представител (делегат) – физическо лице на възраст между 18 и 35 години (включително). Упълномощаването на представителя в Общото събрание на НМФ се извършва от органа, който има това правомощие, съгласно вътрешните актове на съответната организация – член на сдружението.
С уважение,
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ
Председател на УС на НМФ
Уважаеми участници, моля да се запознаете с информацията в изпратените Ви документи, спазвайки посочените изисквания и срокове!
Кореспонденция по въпроси свързани с провеждането на Общото събрание се провежда на този електронен адрес: secretariat@nmf.bg, а връзката с Контролната комисия за процедурни въпроси и регистрация на адрес: control.commission@nmf.bg
  Прикачено ще откриете следните бланкови документи: 1.    Официална покана и техническа информация за ОС; 2.    Форма за регистрация на делегати за ОС; 3.    Форма за предложения за промени в документи на ОС на НМФ; 4.    Пълномощно – младежки представител (за местни обединения); 5.    Пълномощно – за студентски съвети; 6.    Пълномощно – за организации регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел; 7.    Номинация за Председател; 8.  Номинация за зам.-председател 9. Номинация за членове на УС; 10. Номинация за член на КК; 11. Предварителна работна програма  
За допълнителна информация извън изпратените материали можете да се свържете с нас.
 
Национален младежки форум организира работна среща за съставянето на Годишен план за работа на НМФ 2016 година, която ще се проведе на 28 ноември 2014 г. в гр. София, Център за подготовка на ученици за олимпиади.   ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Работната среща цели изготвяне на документ с конкретни препоръки за дейности, който да бъде разгледан и гласуван на предстоящото Общо събрание на Национален младежки форум през месец Декември т.г.   Срещата ще даде възможност за активно участие на организациите членове в създаването на План за работа по всеки един от Приоритетите и Области на действие на НМФ и ще създаде предпоставки за ползотворно сътрудничество между самите организации в реализирането на заложени дейности.   Чрез работа по групи и неформален подход, ще бъдат генерирани идеи и формулирани конкретни препоръки за дейности и активности.   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ Спецификата и важността на срещата изисква всяка организация-член на НМФ да изпрати свой представител с поне един от следните профили: -  представители, отговорни за членството на организацията в НМФ; -  председател, заместник, членове на УС и КК, или др.; -  представители, отговорни за развитието на административната и проектна дейности.   КАНДИДАТСТВАНЕ Желаещите да участват следва да попълнят онлайн-формуляр за кандидатстване ( http://isic.bg/apps/nmf/gp.php ) не по-късно от 16.00 часа на 11 ноември 2015 г.    Разходите за настаняване, храна и работни материали са за сметка на организаторите!   На база попълнената електронна форма за участие, излъчените от всяка организация представители, ще получат допълнителна техническа информация по електронната поща след 13 ноември 2015 г.   За допълнителна информация или възникнали въпроси можете да се обърнете към Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..    
----------
По време на работната среща успоредно ще се проведе Годишна среща на Звеното от обучители на НМФ, които са пряко ангажирани с дейността на организацията през годината.
Национален младежки форум отправя покана към младежки представители за участие в Национална младежка конференция за Структурен диалог, която ще се проведе от 20-ти до 22-ри Ноември, в гр. София.     ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Националната младежка конференция ще събере на едно място активни младежки представители на организации и неформални групи заедно с представители на администрацията, отговорни за провеждането на младежката политика в България. По време на събитието те ще имат възможността да дискутират темите, свързани с 4-я цикъл от Структурния диалог: младежката политика, политическото участие на младежите и техния достъп до права. Конференцията ще се проведе по образеца на младежките конференции на Европейския съюз, организирани на всеки 6 месеца от всяко ротационно председателство на Съвета на ЕС. Основната цел е участниците да достигнат до конкретни препоръки, които да бъдат представени на отговорните институции и отстоявани от младежките организации.     УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ Участници в конференцията могат да бъдат млади хора на възраст между 18 и 29 години, които са:
  • председатели, заместници или други политически отговорни лица, работещи в младежката сфера (младежки неправителствени организации, младежки политически организации, неформални обединения на млади хора, студентски и ученически съвети, и др.)
  • представители на младежки организации, отговорни за развитието на административната дейност на организациите.
  • Младежки работници
  КАНДИДАТСТВАНЕ   Желаещите да участват следва да попълнят онлайн-формуляр за кандидатстване ( http://isic.bg/apps/nmf/conference.php ) не по-късно от 00:00 часа на 12 (четвъртък) ноември 2015 г.      Разходите за настаняване, храна и работни материали са за сметка на организаторите. 
Разходите за пътни в едната посока ще бъдат осребрявани срещу разходооправдателен документ  - билет.
При фактура за гориво - моля да се свържат с организаторите  - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
    Селекцията на участниците ще бъде проведена от организаторите на база попълнената електронна форма за участие (покриване на условията за участие и мотивацията за участие).   Одобрените за участие представители ще бъдат уведомени чрез електронна поща след 12-ти ноември 2015 г.       Събитието е част от проекта за развитие на Структурния диалог в България на Националната работна група, оглавявана от Национален младежки форум, и е финансиран по програма „Еразъм +“ на Европейската комисия.   За допълнителна информация и възникнали въпроси може да се обръщате на: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.   Документи за събитието: 1. Официална покана 2. Предварителна работна програма  
Национален младежки форум и Фондация “Фридрих Еберт” Ви канят на дискусионен форум на тема „Възможности за развитие на младите хора извън големите градове”, която ще се проведе в периода 09-11.10.2015 г. в гр. Смолян, хотел Кипарис Алфа.   ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Дискусионният форум ще повдигне темата за Младежкото овластяване и реализация в малките населени места, с участието на младежки представители и експерти в областта. За НМФ е важно да бъдат споделени практиките на Европейските институции и местната власт за благоприятстване и развитие на процесите на младежкото овластяване и реализация в планинските и селските райони. Всички участници ще имат възможността да научат повече за реализацията и възможностите на младите хора в селските и планински райони и малките населени места. Освен това ще разберат каква роля могат да имат младежките организации в благоприятстване процеса на младежка реализация в селските и планински райони на България.   ЦЕЛИ Целта на събитието е да синхронизира гледните точки, да очертае възможностите и да създаде позиция по темата за реализирането на младите хора в селските райони и планините. От друга страна ще допринесем към работата на Тематична работна група 11, която надгражда работата на Националната селска мрежа по темата за младежката активност, креативност, инициативи и практики за използване на ресурсите в селските райони с цел тяхното съживяване и развитие. Семинарът цели да събере на едно място младежки представители от Родопите и цялата страна, които да научат повече и да дискутират процесите на съживяване на малките населени места, селата в планинските райони. Резултатите от срещата ще бъдат обобщени и представени под формата на препоръки.   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ Участници в обучителния семинар могат да бъдат млади хора на възраст между 16 и 29 години, които имат отношение по темата и са: - председатели на организации и неформални групи (младежки неправителствени организации, младежки политически организации, неформални обединения на млади хора, студентски и ученически съвети, и др.)в планински и селски райони. - представители на младежки организации, които работят в малки населени места в Родопите. - Земеделски работници, предприемачи и др. от планински и/или селски райони.   КАНДИДАТСТВАНЕ Желаещите да участват следва да попълнят онлайн-формуляр за кандидатстване (http://isic.bg/form/ds.php) не по-късно от 16:00 часа на 2 октомври (петък) 2015г. Разходите за настаняване, храна и работни материали в събитието се поемат от организаторите, като пътните разходи са за сметка на участниците.   Селекцията на участниците ще бъде проведена от организаторите на база попълнената електронна форма за участие (покриване на условията за участие и мотивацията за участие).   Одобрените за участие ще бъдат уведомени чрез електронна поща след  3-ти октомври 2015 г.   Семинарът е част от поредица мероприятия на Национален младежки форум и Фондация „Фридрих Еберт“, участниците в които са ясно ориентирани към развитие на младежки дейности и политики в България на местно ниво.   Очакваме Ви!
Национален младежки форум отправя покана към младежи и младежки работници, активно работещи в младежката сфера – членове или доброволци в организации осъществяващи дейности в областта на младежката работа. Обучителното мероприятие ще се проведе в периода 5 - 10 октомври в гр. Варна   Наименование на обучението: "Младежки права и застъпничество за младежки каузи"   Обучителната програма развива капацитет у младежките организации да бъдат устойчиви и активни в процеса на защита на каузи и отстояване на позиции. Развива разбиране в младежките работници за процесите на лобиране и застъпничество и увереност за използване на инструменти в тези сфери. Затвърждава осъзнаването на организациите за ролята им в процеса на създаване на политики на национално и международно ниво.   Основните направления на програмата са: · Утвърждаване значимостта на младежкото мнение в процеса на взимане на решения на местно, национално и международно ниво; · Повишаване на организационния капацитет и независимост, чрез повишаване на компетенциите на младежките лидери в структурния диалог, лобирането и застъпничеството; · Осигуряване на развитие на активно гражданство, демократични принципи и отговорност на младежките организации и неформални младежки групи.   Цели на тренинга: · Да се подпомогнат младежките организации за подобрят своята работа чрез специфични проучвания и дейности, предназначени  за запълване недостига на информираност, материални средства и увереност в сферите на структурен диалог, лобиране и застъпничество; · Да се даде възможност на младежките лидери да провеждат лобистки дейности, така че да се насърчи инициативата в социалната сфера и активната гражданска позиция; · Да се развие способността на младежките организации за ефективно участие в процеса на структурния диалог и вземане на решения;
Кандидатстване Желаещите да участват следва да попълнят и изпратятформуляра за кандидатстване не по-късно от 18:00 часа на 2 октомври (петък) 2015 г.
Селекцията на участниците ще бъде проведена от организаторите на база изпратената форма за кандидатстване (покриване на условия и мотивация за участие).Одобрените за участие представители ще бъдат уведомени чрез електронна поща на 3 октомври 2015 г.
В градски парк "Борисова градина" на София, Национален младежки форум ще организира публично събитие в полза на младежката работа, тематични обучения, дискусии и уъркшопи, и още много младежко настроение. Събитието, което ние нарекохме "Срещни се с НМФ" ще се проведе на 19 септември 2015 от 15:00 до 18:00ч.
Програмата се подготвя изцяло от организациите-членове на НМФ. За да заемете своето място, моля свържете се с нас на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. не по-късно от 18:00 на 13 септември 2015г.
Ще бъдат подготвени информационни пунктове, които да запознаят всички заинтересовани от дейността на Национален младежки форум в различните области на младежките политики и дейности, както и европейските кампании Движение "Език без омраза" и "Седмица на движението".
Желанието ни е в следобеда на 19 септември, Борисовата градина да се превърне в младежка зона с много и различни атракции, игри и забавления. Присъединете се, за да бъде денят истински празник!
Очакваме Ви!

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

  • Организации
  • Устав
  • Звено от треньори
  • Управителен съвет 2016
  • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.