Всички новини

С цел повишаване капацитета на Национален младежки форум чрез Звено „Изследвания и анализи“, организацията отправя покана към младежи развивали своите професионални умения в полето на социалните науки и имащи мотивация да реализират изследователска и аналитична дейност в сферата на младежта.

Звено за „Анализи и проучвания“ към Национален младежки форум се състои от млади хора с интерес и компетенции в областта на обществените науки. Звеното извършва изследвания, анализи и прогнози, използвайки интердисциплинарни методи с цел да допринесе за реализирането на ефективни младежки политики.

Знанието за обективното състояние на младежта в България, със своите предизвикателства и възможности е основна предпоставка върху която Национален младежки форум формулира своите приоритети и планира действия за изпълнението им. Поради тази цел Звено „Анализи и проучвания“ изпълнява следните основни функции:

 • Изследвания и анализи на публични политики, засягащи младите хора.

 • Проследява тенденциите в социално-икономическото и политическо развитие на младите хора и участието им в публичния живот.

 • Мониторинг и оценка на програми, проекти и инициативи на НМФ.

 • Поддържа база данни с достъпна и проследима във времето информация за младежки проблеми.

 • Предоставя експертиза за изготвянето на позиции, становища и политически документи.

Участие в „Анализи и проучвания“ ще ви предостави възможност да развиете своите умения и компетенции в областта на социалните науки чрез участие в изследователски проекти, обучения и семинари, международно сътрудничество с други младежки изследователски организации и процес при изготвяне на младежки политики.

Ако сте младеж с интерес към изследователските методики на социалните науки и имате мотивация за участие в изпълнението на поставените цели от Звено „Анализи и проучвания“ моля кандидатствайте на следния линк -

https://docs.google.com/a/nmf.bg/forms/d/e/1FAIpQLSe-463gbv4wAtdF4rBgYzc9tEfX2U-71Mfs5EUheay2zyrT9A/viewform

 

 

 

Запознай се с решения на безработица и социално неравенство, предприемачество и бизнес идеи, като споделиш практики с Коста Рика, Бразилия, ЮАР, Гърция, Македония и Румъния.

Национален младежки форум търси трима младежи на възраст от 15-29 да участват в тренинг на тема „Социално предприемачество“. Темите, които ще застъпи тренинга са:

 1. Какво е социално предприемачество?
 2. Как се изгражда капацитет за социално предприемачество?

По време на обучението ще се споделят добри практики за работа с младежи, които са ангажирани в различни форми на бизнес развитие на своите идеи..

Обучението ще се проведе от: 17-24.03.2017 година във Флорина, Гърция. Всички разходи са поети от проекта „DiveIn – Social Entrepreneurship“ по програма Еразъм+.

Критерии за подбор ще бъде кратка мотивация от 150 думи, която всеки кандидатстващ следва да напише. Можете да изпращате вашите отговори до Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. с Тема: Участие в DiveIn – Social Entrepreneurship

Срок за подаване на мотивации: До 26 февруари 2017 година. 

За контакти: Георги Мерджанов / Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. / 0988 93 05 05

------------------------------------
Проектът "DIVE in Social Entrepreneurship" e свързан с изграждане на капацитет в областта на младежта, финансиран от Европейски съюз по програма Еразъм +. Ключовата цел е да се осигури начин за активно развитие на човешкия ресурс, практическо насърчаване на социални предприемачески дейности и установяване на ефективни механизми за младежка заетост в стратегическо сътрудничество с различните заинтересовани страни.

Реализира се съвместно с Youth Alliance Крушево, Македония, Турция, Гърция, Румъния, Бразилия, ЮАР, Коста Рика и цели да подобри международното сътрудничество и обмяната на добри практики в областта на социалното предприемачество.

 

 

Национален младежки форум като председателстващ Националната работна група по Структурен диалог отправя СПЕШНА покана за кандидатстване за младежки делегат в Европейската младежка конференция (ЕМК) в Малта.

Причината са кратките срокове за регистрация на делегатите.

Европейската младежка конференция в Малта е Третата фаза по консултиране на младите хора и съвместната им работа с отговорните институции по изработване на практически решения, които да превърнат препоръките от Втората фаза в реален инструмент за действие.

Насърчават се млади хора, които имат опит в изработването на конкретни политически решения и съпътстващи документи да представят своя опит и мотивация за участие в ЕМК в Малта.

Период за провеждане на ЕМК и място: Малта в периода 20-23 март 2017 година.

Желаещите да участват в селекционната процедура трябва да се регистрират на следния линк и да изпратят кандидатурата си до 18.00 на 20 февруари 2017

Националната работна група ще разгледа постъпилите кандидатури и ще извърши селекция. 

Линк за регистрация: http://isic.bg/apps/nmf/pokana.php

 

Включването на младите хора в процеса на вземане  на решения  е от съществено значение за формиране и изпълнение на качествени младежки политики. Това е отразено в Област на действие „Местна младежка работа и политика“на Национален младежки форум.

Като организация, която активно работи за създаването на консултативни органи към общини  и провеждането на стратегически политики в областта на младежта,  НМФ е един от основните двигатели за създаването и прилагането на Стратегията за развитие на младите хора на територията на Столична община (2017-2027 г), приета през декември 2016 г. Текстът на Стратегията можете да откриете тук.

УС на НМФ прие становище относно сформирането на КСПМ (Консултативен съвет по политики за младежта), което е първата стъпка за реализиране на плана за изпълнение на Стратегията за младежта на Столична Община.

НМФ заставаме зад позицията, че подобна структура трябва да бъде максимално приобщаваща младите хора в живота на община София. Тя трябва да бъде насочена към отговор на нуждите на младите хора и отразяваща мнението на младежите относно тяхната визия за подобряване на заобикалящата ги среда.


На 09.02.2017г. се проведе среща за стартиране на процеса по КСПМ. В нея взеха участие членове на Управителния съвет на НМФ, организации-членове на НМФ, неформални групи и организации, работещи със и за младите хора на територията на Столична община. Срещата имаше за цел да идентифицира структурата и критериите за участие в рамките на бъдещия младежки съвет.

Във връзка с тях отправяме покана и до младежките организациите и организациите работещи с и за младежта да изпратят своите препоръки и виждания за структурата и критериите за участие най-късно до 15.02.2017 г. на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , както и да бъдат основна движеща сила в развитието на младежкия съвет към кмета на Столична община.

Може да видите Стратегия за младежта и Становище на Национален младежки форум на следните два линка

 1. Стратегия за младите хора на Столична община (2017-2027)
 2. Становище относно създаване на консултативен съвет по политиките за младежта в Столична община.

 

 

Национален младежки форум (НМФ) отправя покана към младежки представители за участие в обучителен семинар „Структурен диалог и младежко овластяване”, който ще се проведе в периода 3-5 март 2017 г., гр. София.

При участие в обучението можете да кандидатствате за представители по време на Международната младежка конференция по Структурен диалог в Малта в периода 20-23 март 2017 година.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Обучителният семинар си поставя за основна цел повишаването на информираността за процеса на Структурен диалог на национално и европейско ниво. По време на събитието, на участниците ще бъдат представени основните идеи за стратегиране ипланиране, как могат да се включат в процеса на вземане на решение и какво точно е това Структурен диалог. Чрез различни лекции и работа по фокус групи, всеки ще има възможността да представи и защити своите идеи, както и да придобие умения за участие в подобни срещи.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Участници в обучителния семинар могат да бъдат млади хора на възраст между 16 и 29 години, които са:

- председатели, заместници или други политически отговорни лица, работещи в младежката сфера (младежкинеправителствени организации, младежки политически организации, неформални обединения на млади хора, студентски иученически съвети, и др.)

- представители на младежки организации, отговорни за развитието на административната дейност на организациите.

- младежки работници

КАНДИДАТСТВАНЕ

Желаещите да участват следва да попълнят онлайн-формуляр за кандидатстване ( http://isic.bg/apps/nmf/seminar.php), не по-късно от 18:00 часа на 17 февруари 2017 г.

Разходите за настаняване, храна и работни материали в обучението се поемат от организаторите. Пътните разходи са за сметка на участниците!

Селекцията на участниците ще бъде проведена от организаторите на база попълнената електронна форма за участие (покриване на условията за участие и мотивацията за участие).

Одобрените за участие представители ще бъдат уведомени чрез електронна поща след 19 февруари 2017 г.

Обучителният семинар е част от проекта за развитие на Структурния диалог в България на Националната работна група, оглавявана от Национален младежки форум и е финансиран по програма „Еразъм +“.

НМФ стартира проучване обвързано с формите на социално предприемачество в страната, неговите характеристики, целеви групи и цели. Една от неговите насоки е да способства за връзка между социални предприемачи от страната, които да обменят опит и информация свързани с предизвикателства и дейности.

Настоящата анкета има за цел да събере информация, която да подпомогне изпълнението на задачите по проект "DIVE in Social Entrepreneurship". Въпросникът е насочен към лица от 16 до 32 годишна възраст и е напълно анонимен.

Анкетното проучване може да намерите на следния линк: https://goo.gl/LvJn4n

За контакти: Георги Мерджанов / Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. / 0988 93 05 05

------------------------------------
Проектът "DIVE in Social Entrepreneurship" e свързан с изграждане на капацитет в областта на младежта, финансиран от Европейски съюз по програма Еразъм +. Ключовата цел е да се осигури начин за активно развитие на човешкия ресурс, практическо насърчаване на социални предприемачески дейности и установяване на ефективни механизми за младежка заетост в стратегическо сътрудничество с различните заинтересовани страни.

Реализира се съвместно с Youth Alliance Крушево, Македония, Турция, Гърция, Румъния, Бразилия, ЮАР, Коста Рика и цели да подобри международното сътрудничество и обмяната на добри практики в областта на социалното предприемачество.

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

 • Организации
 • Устав
 • Звено от треньори
 • Управителен съвет 2016
 • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.