Всички новини

Национален младежки форум и Фондация “Фридрих Еберт” Ви канят на Кръгла маса на тема „Доброволчеството в България”, която ще се проведе на 5 декември 2014 г. от 9 до 14.30 часа в Учебен център (ЦПУО), гр. София.
  ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Кръглата маса си поставя за основна цел да синхронизира експертността на различните заинтересовани страни по отношение на Доброволчеството в България, като за целта ще бъде разгледана нормативната уредба и ще бъде изработено становище по темата. За участие в кръглата маса ще бъдат поканени представители на организации, работещи в проблематиката на доброволчеството в страната, и младежките организации, членове на НМФ.  
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ Желаещите да участват следва да попълнят онлайн-формуляр за кандидатстване ( http://isic.bg/apps/nmf ), не по-късно от 16:00 часа на 1 декември 2014 г. 
  Разходите за настаняване, храна и работни материали в обучението се поемат от организаторите. Пътните разходи са за сметка на участниците!
  Ще се радваме на Вашето участие в кръглата маса!
  С уважение, Национален младежки форум и Фондация „Фридрих Еберт”
ДО: ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ     ОТНОСНО: ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ - 13-14.12.2014 г., ГР.СОФИЯ       УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ,   На основание чл. 23 от Устава на Сдружение „Национален младежки форум“ (НМФ), чл. 27 от ЗЮЛНЦ и решение на Управителния съвет, се свиква Общо събрание на 14 декември (неделя) 2014 г. с начален час 10.00 часа, в Конферентния център на Център за подготовка на ученици за олимпиади - София, с адрес: гр. София, бул. "Драган Цанков" 21А, при следната Програма и Дневен ред: 13-ти декември (събота) Дискусии по теми свързани с приемането на годишен работен план, политически документи, запознаване с процедури на Общото събрание и др. 14-ти декември(неделя)   ОБЩО СЪБРАНИЕ: ДНЕВЕН РЕД: 1. Отчет на Управителния съвет за дейността на НМФ през 2014 г.; 2. Освобождаване на Председателя, членовете на УС и КК 3. Промени в Устава на НМФ 4. Избор на Председател 5. Избор на Заместник-председатели 6. Избор на членове на Управителния съвет 7. Избор на членове на Контролната комисия 8. Приемане на годишен план на НМФ 9. Приемане на позиции и становища 10. Приемане на нови членове 11. Други   Канят се всички организации-членове на НМФ да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, началото на Общото събрание ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за законно независимо от броя на явилите се членове. Членът-юридическо лице участва в Общото събрание чрез свой упълномощен представител (делегат) – физическо лице на възраст между 18 и 35 години (включително). Упълномощаването на представителя в Общото събрание на НМФ се извършва от органа, който има това правомощие, съгласно вътрешните актове на съответната организация – член на сдружението.     С уважение, ЛИЛИЯ ЕЛЕНКОВА Председател на Управителния съвет на НМФ   13 ноември 2014 г. гр. София  

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ!

  РЕГИСТРАЦИЯ НА ДЕЛЕГАТИ: СРОК ДО 30.11.2014 г. Национален младежки форум ще осигури нощувки и храна на делегати, попълнили и изпратили електронната форма за регистрация в ОС не по-късно от 30.11.2014г. 00.00ч. на адрес: http://isic.bg/apps/nmf/org/delegat.php   Нощувки: 13 декември – Център за подготовка на ученици за олимпиади - София   Храна: 13-14 декември –закуска, обяд и вечеря в стол-ресторанта на ЦПУО - София   Бюджетът на Общото събрание е ограничен – НМФ поема разходите за настаняване в двойна стая и хранене за 13 и 14 декември 2014 г., кафе-паузи и конгресно обслужване на един делегат от всяка организация-член, членовете на УС и КК. Разходите за транспорт се поемат от делегатите!   Присъствието на допълнителни делегати е разрешено, като НМФ не покрива разходи за настаняване, изхранване и транспорт. Допълнителните делегати също изпращат регистрация за участие. За допълнителна информация, моля свържете се с нас!   За делегати непопълнили в срок форма за участие НМФ не поема отговорност и не покрива разходи, свързани с нощувки и храна!   Напомняме ви, че Национален младежки форум осигурява финансирането на дейността си чрез проектна дейност и членски внос. Съгласно чл. 18 от устава на организацията: членският внос е годишен и членовете на НМФ са длъжни да плащат членския внос най-късно до 31 март на текущата година и губят правото си на глас в Общото събрание до заплащането му. И според чл. 45, ал. 3 Контролната комисия ще констатира обстоятелствата по неплащане на членски внос от всеки член на НМФ !!!   НОМИНАЦИИ НА КАНДИДАТИ ЗА ОРГАНИ В НМФ: СРОК ДО 30.11.2014 г. Съгласно устава на Национален младежки форум пълноправните членове на организацията могат да номинират свои представители в следните позиции – Председател, зам. председател и член на УС. Всички организации членове на НМФ могат да номинират свои представители в Контролната комисия на НМФ.   С оглед осигуряването на прозрачен и информиран избор управителният съвет на Национален младежки форум ПРЕПОРЪЧВА организациите-членове да изпратят своите номинации до 30.11.2014, 00.00ч., на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Номинациите следва да съдържат следните документи:
 1. Номинация (по образец, приложен);
 2. Визия за развитие на НМФ (само за номинации за председател и зам. председател);
 3. Мотивационно писмо на кандидата;
 4. Автобиография на кандидатата (EuroPass).
Национален младежки форум поема ангажимента да изпрати получените номинации до членовете си за информация и запознаване с кандидатурите.   ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА: СРОК ДО 30.11.2014 г. Още от учредяването на Национален младежки форум беше ясно изразено желанието на учредителите за гъвкавост на Устава на организацията, на база опит в процеса на нейното развитие. Затова Управителният съвет на НМФ взе решение за включване на промени в Устава, съгласно вашите предложения. За тази цел УС сформира работна група за промени в устава на НМФ, която да се координира от Председателя на Контролната Комисия – Байчо Георгиев, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Окончателните предложения за промени в Устава могат да бъдат внесени не по-късно от 30.11.2014 г. Членовете на ОС ще могат да се запознаят с предложенията на 13.12.2014, когато ще ги получат заедно с всички материали за събранието.   КАНДИДАТУРИ ЗА ЧЛЕНСТВО В НМФ: СРОК ДО 30.11.2014 г. Организациите, кандидатстващи за членство в НМФ, следва не по-късно от 30.11.2014 г. да подават пакет от документи, които могат да бъдат изискани от Контролната комисия. Моля, отправяйте своите въпроси към КК на ел. поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.   ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ: СРОК ДО 30.11.2014 г. В рамките на Общото събрание членовете на НМФ могат да предлагат приемането на политически документи. Според формата си тези документи определят общата позиция на НМФ по теми от особен интерес и значение за младите хора. Утвърждаването на тези документи от Общото събрание е акт на най-висшия орган на организацията и носи висока политическа стойност. След утвърждаването си органите на НМФ изпращат документа на съответните институции и лица и следят за получаването на обратна връзка. Политическите документи подпомагат работата и на управителния съвет на НМФ давайки му власт и аргументи да промотира мнението на членовете на НМФ по всички възможни начини сред институциите и обществото.   УС НА НМФ ПРЕПОРЪЧВА ДА ЗАПОЗНАЕТЕ РЪКОВОДСТВОТО НА СВОЯТА ОРГАНИЗАЦИЯ С ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СА ПРИЕТИ ИЛИ ПРЕДСТОИ ДА ПРИЕМЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ!   В ДЕНЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ: За да бъдат допуснати до Общото събрание, участниците следва да представят в деня на събранието: ®  Заверено копие на Удостоверение за актуално състояние за организацията, която представляват. В случай че участникът не е законният представител (председател) на съответното сдружение, следва да представи и оригинал на пълномощно (приложено към настоящата покана) с подпис на законния представител и печат на сдружението. ®  Членовете, които не са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (например Студентските съвети), представят само оригинал на пълномощно (приложено към настоящата покана), в случай че не участват в Общото събрание със своя председател. ®  В случай че член на НМФ-младежки представител участва в събранието чрез свой пълномощник, участникът следва да представи оригинал на пълномощно (приложено към настоящата покана).   Описаните документи се представят пред Контролната комисия на НМФ при регистрацията на делегатите на Общото събрание, непосредствено преди началото му.   ЧЛЕНОВЕТЕ НА НМФ МОГАТ ДА ПРЕДЛАГАТ ДОКУМЕНТИ НА ОС В СЛЕДНИЯ РЕД: -          Проекта на документ се изпраща до Секретариата на НМФ в установения срок, като изразява мотивацията си за неговото предлагане (до 30.11.2014г.); -          Секретариатът обобщава и изпраща документите до КК за съгласуване спрямо принципите и правилата от устава на НМФ (01.12.2014г.); -          След съгласуване с КК, УС на НМФ изпраща проекта на документи до своите членове по електронна поща (10.12.2014г.); -          УС на НМФ предоставя пространство за обсъждане на документа, както и внасяне на предложения за промени в неговия текст преди провеждането на Общото събрание; -          Предложенията за промени в документа се обобщават от Секретариата и се предоставят на делегатите по време на ОС; -          ОС гласува промените в проекта на документа и в последствие гласува цялостния текст на документа.   Във връзка с актуализиране на базата данни на НМФ моля да попълните създадената електронна форма „ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА-ЧЛЕН НА НФМ“, която се намира на адрес:  http://isic.bg/apps/nmf/org/     Приложено следните бланкови документи:
 1. Форма за регистрация на делегати за ОС;
 2. Форма за предложения за промени в документи на ОС на НМФ;
 3. Пълномощно – младежки представител (за местни обединения);
 4. Пълномощно – за студентски съвети;
 5. Пълномощно – за организации регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
 6. Номинация за Председател;
 7. Номинация за зам.-председател;
 8. Номинация за член на УС;
 9. Номинация за член на КК.
За допълнителна информация извън настоящата информация можете да се свържете с нас на: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. С уважение, Калоян Димитров Главен секретар на НМФ
Национален младежки форум отправя покана към младежки представители за участие в Национална младежка конференция за Структурен диалог на тема „Младежко овластяване“, която ще се проведе от 27-ми до 29-ти Ноември, в гр. София.   ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ   Националната младежка конференция ще събере на едно място активни младежки представители на организации и неформални групи заедно с представители на администрацията, отговорни за провеждането на младежката политика в България. По време на събитието те ще имат възможността да дискутират темите, свързани с 4-я цикъл от Структурния диалог: младежката политика, политическото участие на младежите и техния достъп до права. Конференцията ще се проведе по образеца на младежките конференции на Европейския съюз, организирани на всеки 6 месеца от всяко ротационно председателство на Съвета на ЕС. Основната цел е участниците да достигнат до конкретни препоръки, които да бъдат представени на отговорните институции и отстоявани от младежките организации.   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ   Участници в обучителния семинар могат да бъдат млади хора на възраст между 18 и 29 години, които са:
 • председатели, заместници или други политически отговорни лица, работещи в младежката сфера (младежки неправителствени организации, младежки политически организации, неформални обединения на млади хора, студентски и ученически съвети, и др.)
 • представители на младежки организации, отговорни за развитието на административната дейност на организациите.
 • Младежки работници
  КАНДИДАТСТВАНЕ   Желаещите да участват следва да попълнят онлайн-формуляр за кандидатстване (http://isic.bg/apps/nmf ) не по-късно от 00:00 часа на 17 ноември 2014 г.    Разходите за настаняване, храна, работни материали и пътни в едната посока са за сметка на организаторите.   Селекцията на участниците ще бъде проведена от организаторите на база попълнената електронна форма за участие (покриване на условията за участие и мотивацията за участие).   Одобрените за участие представители ще бъдат уведомени чрез електронна поща след 18 ноември 2014 г.     Обучителният семинар е част от проекта за развитие на Структурния диалог в България на Националната работна група, оглавявана от Национален младежки форум, и е финансиран по програма „Еразъм +“ на Европейската комисия.   За допълнителна информация и възникнали въпроси може да се обръщате на: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.   Документи за събитието: 1.  Официална покана 2. Предварителна работна програма
NYF logo BGsofia_logo - Национален младежки форум в партньорство със Столична община организираха дискусионен форум по повод Основаване на Младежки консултативен съвет (МКС) –град София, който се проведе на 17 октомври (петък) от 10:00 до 16:00 часа в сградата на Столична община, ул. Московска 33. Срещата бе официално открита от Лилия Еленкова - Председател на Национален младежки форум и Ирена Димитрова – Директор на дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“.   WP_20141017_005   Участници в конференцията бяха близо 50 млади души - председатели, заместници и други политически отговорни лица – представители на над 35 организации, работещи в младежката сфера (младежки неправителствени организации, младежки политически организации, неформални обединения на млади хора, студентски и ученически съвети, и др.).   Домакините от Столична община представиха мултимедийно дейността на дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ и реализираните проекти, насочени към младите хора на град София. На свой ред представителите на Дружеството за ООН в България, Организацията на българските скаути, Асоциацията на обединените европейски студенти, СМПБ „4-ти април“, Младежки консервативен клуб и Софийския ученически съвет, презентираха и споделиха своите добри практики, провеждани политики и активности на територията на София-град.   В събитието вземаха участие представители на МКС – Стара Загора, МКС – Перник и МКС - Габрово, споделяйки своя опит при работата с местната власт, локални проекти и инициативи.   Национален младежки форум също представи своята основна дейност по приоритети и стратегически цели, но презентатора Лилия Еленкова постави акцент на създаването на платформа от млади хора и организации (зародила се през 2008 г. по време на Дебатите във Варна), политиките на Европейски младежки форум, в който НМФ е член от 2012 г. и важността от развитие на Структурния дилог с местната власт, за подобряване на младежкия сектор на локално ниво. Всички участници бяха разпределени по групи и чрез “мозъчна атака” бяха изведени основните представи, затова от какво имат нужда и как да бъде структуриран консултативния съвет, за да продължи развието младежката политика и среда в София. Бяха обсъдени и споделелени идеи за визията, мисията и структурата на бъдещия Младежки консултативен съвет – град София.   В заключение на Дискусионния форум, младежките организациите заявиха публично желанието си да продължат обсъжданията до достигане на споразумение за създаване на Младежки консултативен съвет - София, което ще развие допълнително младежкия сектор на територията на Столична община.   Документ за сваляне: Доклад от Дискусионен форум за създаване на МКС - София (изготвил: НМФ)
Национален младежки форум (НМФ) отправя покана към младежки представители за участие в Национален младежки семинар на тема „Прилагане на Европейските програми и инициативи за прозрачност на квалификациите в националната образователна система“, който ще се проведе на 28 октомври 2014 г., в гр. София.   ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Националният младежки семинар ще събере на едно място активни младежки представители на организации и неформални групи, които да се запознаят със съществуващи инициативи за прозрачност и инструменти за валидиране на образователните компетенции, натрупани в неформална среда, и да изработят конкретни препоръки за ефективното използване и прилагане след младите хора и младежките организации.   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ Участници в обучителния семинар могат да бъдат млади хора на възраст между 18 и 29 години, които са:
 • председатели, заместници или други политически отговорни лица, работещи в младежката сфера (младежки неправителствени организации, младежки политически организации, неформални обединения на млади хора, студентски и ученически съвети, и др.)
 • представители на младежки организации, отговорни за развитието на административната дейност на организациите.
 • Младежки работници
  КАНДИДАТСТВАНЕ Желаещите да участват следва да попълнят онлайн-формуляр за кандидатстване (http://isic.bg/apps/nmf ), не по-късно от 00:00 часа на 22 октомври 2014 г.    Разходите за настаняване, храна и работни материали в обучението се поемат от организаторите. Пътните разходи са за сметка на участниците!   Селекцията на участниците ще бъде проведена от организаторите на база попълнената електронна форма за участие (покриване на условията за участие и мотивацията за участие).   Одобрените за участие представители ще бъдат уведомени чрез електронна поща след 23 октомври 2014 г.   Обучителният семинар е финансиран по програма „Еразъм +“.

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

 • Организации
 • Устав
 • Звено от треньори
 • Управителен съвет 2016
 • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.