Всички новини

На 13 декември се проведе Годишното отчетно-изборно Общо събрание на Национален младежки форум, на което бяха избрани ново ръководство за мандат 2015-2016, пет политически документа и една организация-член. DSCN5216 Председателят Александър Иванов представи подробен Отчет за дейността на НМФ за изминалата година, който бе допълнен от членовете на Управителния съвет и Контролната комисия. Отчетът бе приет от организациите-членовете и одобрен единодушно от Общото събрание. Управителния съвет и Контролната комисия бяха освободени за мандат 2015, а Главния секретар Калоян Димитров бе удостоен с почетен плакет за принос в развитието на младежкия сектор.   За Председател на НМФ бяха номинирани Александър Иванов и Илина Мутафчиева, подкрепени от своите организации – САИМО и Дружество на ООН в България. След широко представяне Визията за развитие на НМФ през 2016г. на двамата кандидати и множество въпроси от делегатите на събранието, последва гласуване, на което Александър Иванов бе избран за втори мандат Председател на УС на организацията. В надпреварата за заместник-председатели се включиха трима младежки представителя - Ивайло Богомилов, Асоциация на обединените европейски студенти - AEGEE - Sofia -, Любомир Тодоров, Народно читалище „Бъдеще сега” и Станислав Морфов, Асоциация на студентите - медици в България. На първи тур със солидна подкрепа бе избран Любомир Тодоров, а след проведен балотаж втората заместник-председателска позиция бе заета от Ивайло Богомилов. За членове на Управителния съвет бяха проведени няколко гласувания, които завършиха с избора на следните 10 младежки представителя: Васил Ставрев, Организация на българските скаути; Георги Мерджанов, Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите, Николай Николов, Консорциум консултативен младежки съвет (КМС) - Стара Загора; Кристине Василева, Асоциация за подпомагане на академичната общност; Моника Димитрова, Младежки форум 21 век; Станислав Мъжгълов, Младежки Глас; Таня Бозукова, Сдружение на младите психолози “4-ти Април”; Владимир Илиев, АБВ – младежи; Сергин Мехмед, Младежко движение за права и свободи и Таня Балова, Младежко обединение на БСП. DSCN5494 Контролната комисия ще бъде представлявана от Симона Иванова (Европейска лява младежка алтернатива), Емил Иванов (Организация за научно практическо развитие на студентите), Весела Иванова (Българска фармацевтична студентска асоциация), Мирослава Гатева (Център за европейски и международни изследвания) и Лия Савова (Дружество за Обединени нации в България) След приключване на изборните процедури, Общото събрание продължи своята отговорна работа по разискването и приемането на Годишен план за работа през 2016 г. и следните пет политически документа: - Младежката работа и младежкия работник - Устойчивото развитие и ролята на младите хора и младежките организации - Въвеждането на сексуалното образование в основните и средните общообразователни училища в Република България - Насърчаване на включването на младежките организации и младите хора в процесите на формулиране на политики и вземане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво - ДЕКЛАРАЦИЯ относно развитието на Доброволчеството в България DSCN5297 За нова организация-член на НМФ единодушно бе приета „Еразмус Стюдънт Нетуърк България (ECN Bulgaria). Общото събрание взе решение да има представител в Управителния съвет на Сдружение „Варна – Европейска младежка столица 2017“, което ще отговаря за провеждането на дейностите и инициативите по повод европейската титла на града. Годишното събрание на организацията приключи с разрязването на празнична торта по повод „5 ГОДНИ НМФ“ и тържествен коктейл за всички присъстващи. DSCN5491

По повод 5-ти декември - Международния ден на доброволеца и доброволчеството Национален младежки форум стартира онлайн кампания за популяризиране на доброволчеството.   Включете се и Вие като поставите хаштага #АзСъмДОБРОволец на своята фейсбук стена и под него споделите вашето послание за доброволчеството: може да споделите какво за Вас е доброволчеството; какво ви мотивира да сте доброволци; каква добавена стойност Ви носи това да сте доброволци или споделите снимки, клипчета, колажи и други, свързани с доброволчески инициативи.   Свободата да представите доброволчеството и да мотивирате някой друг да се включи, е изцяло във вашите ръце! #NYF   Кампанията не е обвързана с краен срок. volunteer0  

Национален младежки форум (НМФ), като най-голямата чадърна организация в България, обединяваща 40 младежки организации и представляваща над 105 000  млади хора, взе редовно участие в  провелия се Съвет на организациите-членки на Европейски младежки форум (ЕМФ) на 27 и 28 ноември 2015 г. в Мадрид, Испания.   През втория ден от Съвета на членовете (Council of members) с единодушно гласуване бе взето решение досегашния статут на НМФ, като на асоцииран член, да бъде трансформиран в пълноправно членство в ЕМФ.   Национален младежки форум вече официално е пълноправен член на Европейски младежки форум.   12278908_1133777019980803_5684062701232309702_n     Европейски младежки форум е платформа от младежки организации от цяла Европа. В нея членуват национални младежки съвети и международни неправителствени организациии. ЕМФ събира представители на младежта от цяла Европа като подпомага овластяването на младите хора и насърчава активното им участие в обществения живот. След двудневното събрание официално броят на членуващите младежки организации в ЕМФ достига до 100 организации.   НМФ се гордее с полученото признание от еврпейските си парньори и ще продължи да представлява интересите на младите хора в България. За нас развитието и участието на младежките организации  в социалните и обществено-политическите процеси е от първостепенна важности и значение.   С признателност и благодарност към всички наши приятели, които ни помагат в процеса на развитие на НМФ, защото продължаваме да вярваме, че е   "Време младите да вземат думата".

Национален младежки форум Ви канят на Кръгла маса на тема „Закон за Доброволчеството. А сега на къде?”, която ще се проведе на 4 декември (петък) 2015 г., във времето от 12 до 16 часа, в гр. София, ЦПУО.   ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Кръглата маса си поставя за цел да събере на едно място представители на НПО, които работят с доброволци или са доброволчески организации, организациите-членове на НМФ и представители на законодателната и изпълнителната власт. Ще бъде разгледана нормативната уредба, ще бъде синхронизирана експертността на различните заинтересовани страни и ще бъде изработена Декларация, в която ще се покаже отношението за Развитието на Доброволчеството в България.   ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ Желаещите да участват следва да попълнят онлайн-формуляр за кандидатстване ( http://isic.bg/apps/nmf/obuchenie.php), не по-късно от 18:00 часа на 1 декември 2015 г.   Разходите за конферентно обслужване и работни материали се поемат от организаторите, а пътните разходи са за сметка на участниците.   Ще се радваме на Вашето участие в кръглата маса!

На 13 ноември 2010 г., група ентусиазирани, вдъхновени и енергични млади хора се събрахме и си казахме следното:   "Ние, учредителите, като се основаваме на принципите на Европейската конвенция за правата на човека и основните ценности свобода, равенство, толерантност, солидарност    създаваме сдружение „Националния младежки форум”,   за да представлява интересите на младите хора и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политически процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничество със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика."   12189925_10153477420849843_1870179452903640853_n     През годините не изгубихме вярата, че НМФ може да допринася за търсената промяна и развитие на младежкия сектор в България.       Днес, 5 години по-късно, като част от Европейския младежки форум, се стремим да даваме своя принос за справяне с предизвикателствата пред младите хора - основния потенциал за развитието на обществото и страната ни.       Използваме случая отново "ДА ВЗЕМЕМ ДУМАТА" и да си кажем "Честит празник НМФ, на добър час!"     nmf5
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ,
На основание чл. 23 от Устава на Сдружение „Национален младежки форум“ (НМФ), чл. 27 от ЗЮЛНЦ и решение на Управителния съвет, се свиква Общо събрание на 13 декември (неделя) 2015 г. с начален час 10.00 часа, в Конферентна зала на Център за подготовка на ученици за олимпиади - София, с адрес: гр. София, бул. “ Драган Цанков″ 21А, при следната Програма и Дневен ред:
12-ти декември (събота) от 14.00 часа Панелни дискусии по теми, свързани с приемането на годишен работен план, политически документи, запознаване с процедури на Общото събрание и др.
13-ти декември (неделя) от 10.00 часа ОБЩО СЪБРАНИЕ ДНЕВЕН РЕД: 1. Отчет на Управителния съвет за дейността на НМФ през 2015 г.; 2. Освобождаване на Председателя, членовете на УС и КК 3. Промени в Устава на НМФ 4. Избор на Председател 5. Избор на Заместник-председатели 6. Избор на членове на Управителния съвет 7. Избор на членове на Контролната комисия 8. Приемане на нови организации-членове 9. Приемане на годишен план за работа през 2016 10. Приемане на позиции и становища 11. Други
Канят се всички организации-членове на НМФ да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, началото на Общото събрание ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за законно независимо от броя на явилите се членове. Членът-юридическо лице участва в Общото събрание чрез свой упълномощен представител (делегат) – физическо лице на възраст между 18 и 35 години (включително). Упълномощаването на представителя в Общото събрание на НМФ се извършва от органа, който има това правомощие, съгласно вътрешните актове на съответната организация – член на сдружението.
С уважение,
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ
Председател на УС на НМФ
Уважаеми участници, моля да се запознаете с информацията в изпратените Ви документи, спазвайки посочените изисквания и срокове!
Кореспонденция по въпроси свързани с провеждането на Общото събрание се провежда на този електронен адрес: secretariat@nmf.bg, а връзката с Контролната комисия за процедурни въпроси и регистрация на адрес: control.commission@nmf.bg
  Прикачено ще откриете следните бланкови документи: 1.    Официална покана и техническа информация за ОС; 2.    Форма за регистрация на делегати за ОС; 3.    Форма за предложения за промени в документи на ОС на НМФ; 4.    Пълномощно – младежки представител (за местни обединения); 5.    Пълномощно – за студентски съвети; 6.    Пълномощно – за организации регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел; 7.    Номинация за Председател; 8.  Номинация за зам.-председател 9. Номинация за членове на УС; 10. Номинация за член на КК; 11. Предварителна работна програма  
За допълнителна информация извън изпратените материали можете да се свържете с нас.
 

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

  • Организации
  • Устав
  • Звено от треньори
  • Управителен съвет 2016
  • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.