Сдружение на младите психолози в България “4-ти Април”

Сдружение на младите психолози в България “4-ти Април”

Мисия:
Сдружението на младите психолози в България "4-ти Април" (СМПБ ''4-ти Април'') е доброволно обединение на психолози, студенти по психология и млади хора, интересуващи се и занимаващи се с психология.
Мисията на СМПБ 4-ти Април се изразява в два основни аспекта:
- подпомагане професионалното израстване и реализация на студенти и млади специалисти в областта на психологията и социалните науки
- използване капацитета на младите специалисти и психологическото познание за преодоляване на значими проблеми в социалната сфера, сферата на образованието и гражданското общество в България и чужбина
    
Основните цели на СМПБ "4-ти Април" са:
(1) Грижа за бъдещето на младите хора на България, чрез тяхното подпомагане в процеса на професионалното им усъвършенстване и реализация.
(2) Защита на професионалните интереси на психолозите и студентите по психология в страната, подпомагане на тяхното обучение и професионална реализация. Съдействие за решаване на въпроси, отнасящи се до професионалните проблеми на психолозите в България.  (3) Повишаване качеството и имиджа на психологията в академичните общности. Специални грижи за студентите по психология в различните университети на страната чрез информационно подпомагане, съдействие при кандидатстване със собствени проекти до различни фондации и институции, подпомагане професионалната им квалификация, приобщаване и взаимодействие с други студентски общности.
(4) Укрепване и оптимизиране на контактите и взаимодействието между психолозите на национално и международно равнище.
(5) Утвърждаване позициите на психологията, като фундаментална наука в полза на човека и обществото.
(6) Експертна и методическа помощ в различни сфери на обществения живот, където психологията има своето място: социална сфера, бизнес, образование, здравеопазване, култура, спорт, политика и др.
(7) Подпомагане публикационната активност на младите психолози, чрез издаване на собствени печатни издания и поддържане на web-site.
(8) Обединяване капацитета на младите специалисти в България в името на нейното развитие и в помощ на обществото.
(9) Постигане и поддържане на европейските стандарти в социалната, научно-образователната и културната сфери на обществения живот в България.
(10) Взаимодействие с други неправителствени организации в страната и чужбина и всички дейности, които са в помощ и интерес на обществото и които не противоречат на законите на Република България.

Структура на организацията:
СМПБ 4-ти април е национална организация със следната структура
(1) Общо събрание.  - Общото събрание е върховен орган на СМПБ "4-ти Април" и се състои от всички редовни членове на сдружението. То се събира най-малко веднъж в годината. Общото събрание се свиква по инициатива на Управителния съвет или по искане на 1/3 от членовете на СМПБ ''4-ти Април''.
(2) Управителен съвет (УС).  – има 5 членен състав – председател, зам. председател, секретар и двама членове. Представлява сдружението, координира и насочва дейността на СМПБ ''4-ти Април'', неговите структури и членове в съответствие с целите, задачите и функциите на Сдружението и съобразно актуалните задачи. Регулира финансовата дейност на сдружението.
(3) Клонове на сдружението – регионални структури на сдружението в 7 града. Всеки клон  се управлява от регионален председател и регионален управителен съвет. Клонове могат да се създават във всеки областен град от минимум 10 члена на СМПБ.
(4) Клубове „Млад Психолог”- локални структури на сдружението, клубове обединяващи членовете в даден университет, училище или група на интереси.  (5)Национален съвет - орган на СМПБ, който изпълнява координираща и насочваща функция спрямо взаимодействието между основните организационни единици на СМПБ – Управителния съвет, клоновете и клубовете на СМПБ. В състава на Националния съвет влизат: членовете на Управителния съвет и председателите на регионалните клонове на СМПБ.
(6) Работни групи – специфични групи от членове на сдружението подпомагащи работата на управителните органи на сдружението. Групите се формират според  различните тип дейности в СМПБ. Всяка група има координатор, който ръководи дейността на групата и взаимодейства и комуникира с Управителния съвет. В момента са формирани следните работни групи:
- международна дейност
- проектни дейности
- PR дейности и реклама
- информационен обмен и web администриране
- младежки дейности и младежка политика
- научно-изследователска дейност
- обучителен център

Управление на организацията:
Оперативното управление на сдружението се осъществява от управителния съвет на национално ниво и  от регионалните управителни съвети в клоновете на Сдружението. Управителния съвет се събира минимум 1 седмично, заседанията са отворени за всички членове и в тях участват и координаторите на работните групи, без право на глас. Минимум веднъж на 6 месеца се събира национален съвет с участието на представители на УС и представители на регионалните клонове.

Членство в сдружението:

Редовни членове на СМПБ "4-ти Април" могат да бъдат : лица със завършено образование по психология /бакалавър, магистър, доктор/; студенти по психология - редовно и задочно обучение,  лица с интереси към психологията; студенти от други специалности с интереси в областта на психологията; журналисти, отразяващи психологическа проблематика, както и други младежи, които приемат целите и идеите на сдружението. Членове на сдружението могат да бъдат ученици, навършили 14 години и имащи интереси към психологията. Членовете се приемат с решение на Управителния съвет.

Процес на взимане на решения.
Всяка от групите в структурата на сдружението има право да дава идеи и предложения за дейностите и развитието на сдружението. Всички предложения се обсъждат  и одобряват от управителния съвет. Чрез работните групи всеки член на сдружението може да се включи в дейностите по управление на сдружението, да дава предложения, които да представя и аргументира пред управителния съвет.

Date

06 Февруари 2016

Categories

Национални организации

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

  • Организации
  • Устав
  • Звено от треньори
  • Управителен съвет 2016
  • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.