Диалог на ЕС по въпросите за младежта – акценти от конференцията в Букурещ, 25 – 28.03.2019г.

„Диалог на ЕС по въпросите за младежта“ – така се нарича новият процес по Структурен диалог (СД), част от 7-ми цикъл на процеса. Заедно с него има и нова Европейска младежка стратегия, част от която са 11-тете младежки цели от 6-ти цикъл на СД.

Какво е новото в диалогът на ЕС по въпросите за младежта?

Той се основава на основните принципи, предложени по време на Австрийското председателство и е част от новата стратегия, а именно: Ангажиране, Свързване, Овластяване!

По времето на 7-ми цикъл, триото – Румъния, Финландия, Хърватия, ще се фокусира върху:

  • идентифициране на инструментите за консултация и смислен диалог с младите хора и съответно, адекватно събиране на данните и обработването им, за целите на процеса;
  • осигуряване на по-дълъг период за дейностите от Диалог на ЕС по въпросите за младежта и консултациите, които се извършват от националните работни групи (края на април – края на октомври 2019 г.);
  • включване на изследователи, които ще придружават триото по време на процесите от Диалог на ЕС по въпросите за младежта;
  • разработване на набор от методи и подходи в процеса на консултации, основани на получени до сега добри практики от Структурирания диалог.

Основен въпрос на конференцията в Букурещ беше „Защо ни е все по-трудно да намерим професията, която ни прави щастливи?“.

Конференцията се концентрира върху младежка цел №7 – Качествена заетост за всички. Основните дискусионни въпроси бяха:

  • Какво е „бъдещето на работата“ (краткосрочна и дългосрочна заетост)?
  • Какви ще са работните места на бъдещето?
  • Високите проценти на безработица в Европа.

Част от възможностите, които Европа предлага на младите са:

Румънското председателство беше организирало няколко паралелни уъркшопа, на които се обсъди по какъв начин младежка цел №7 е свързана с останалите младежки цели. Всяка работна група обсъждаше конкретна цел и излизаше с предложения за подобряване на общото състояние на целевата група засегната в младежката цел. Резултатите от тези уъкшопи можете да откриете тук.

Част обсъждането беше и въпросът: как трябва да изглежда процеса на Диалог на ЕС по въпросите за младежта, за да бъде максимално включващ младите хора и националните младежки съвети. Този документ можете да намерите тук. Документът продължава да бъде допълван и от експерти по темата, които са част от процеса от самото му създаване.

Последващите действия, свързани с този документ, са свързани с това, да се определи база от правила за всяко следващо председателство, така че да се гарантира включването на националните младежки съвети в процеса на Диалога на ЕС по въпросите за младежта. Директорите на дирекции отговарящи за младежта във всяка страна, членка на ЕС, ще бъдат информирани и включени в застъпническата кампания за официалното приемане на такъв документ от Европейската комисия, за да се гарантира спазването му.