Общо събрание на Национален младежки форум

BG01-004-29052019

ДО: ЧЛЕНОВЕТЕ НА
НАЦИОНАЛЕН
МЛАДЕЖКИ ФОРУМ

 

ОТНОСНО: ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ 29-30.06.2019 г., Гр. Пазарджик

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ,

На основание чл. 23 от Устава на Сдружение „Национален младежки форум” (НМФ) и чл 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Управителният съвет свиква Общо събрание, което ще се проведе на 29-30 юни 2019 г., в Конферентна зала на Гранд Хотел Хебър, с адрес: гр. Пазарджик; ул. „Есперанто“ 6; при следния Дневен ред:

29  юни 2019 г. /събота/ от 10.00 часа:

  1. Отчет на Управителен съвет
  2. Прием на политически документи
  3. Промени в Устава
  4. Прием на нови организации членове
  5. Присъединяване на Национален младежки форум към сдружение „Форум гражданско участие“
  6. Други

Канят се всички членове на НМФ да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, началото на

Общото събрание ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за законно независимо от броя на явилите се членове.

Писмените материали свързани с дневния ред на заседанието са на разположение на адреса на управление на Национален младежки форум и се предоставят на всеки член при поискване.