Какво е младежко включване и овластяване?

Овластяването е централен елемент за постигане на социална и икономическа промяна, основано на спазването на човешките права. Общото между различните дефиниции за овластяване  е, че то води до повишаване на капацитета на индивидите и общностите да управляват своя живот. От друга страна, овластяването би било невъзможно без да се премине през процеса на включване, който според ревизираната Европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите представлява: „Правото, средствата, пространството и възможността, а когато се налага и подкрепата да участваш и влияеш в процеса на вземане на решенията и да се заемеш с действия и дейности, с които да допринесеш за изграждането на едно по-добро общество“.

Защо е нужно младежко включване и овластяване?

Упражняването на правото на участие на младите хора в процесите на взимане на решения популяризира и подпомага позитивно гражданско участие и гражданска активност в обществото. Активното участие на младите хора в решенията и действията на всички нива на реализиране на младежки политики подпомага изграждането на демократично и проспериращо общество, основано на взаимодействие и толерантност, както и подпомага повишаване качеството на социалните услуги и социалната интеграцията на младите хора. За да бъде участието пълноценно за младите хора, е жизнено важно те да могат да влияят и оформят решения и действия, когато са млади, а не само на по-късен етап от живота си.

Цели на НМФ:

  • Гарантиране на правото на младите хора за ефективно младежко включване на всички нива на взимане на решения при създаване, изпълнение, мониторинг и оценка на политики на местно, регионално, национално и международно ниво.
  • Осигуряване на благоприятна среда за участие и въздействие на младежките организации и младите хора в процесите на вземане на решения.