Национален младежки форум удължава срока за кандидатстване за временна комисия „Анализи и проучвания“

Имаш възможността да се включиш във временна комисия „Анализи и проучвания“. Дейността на Комисията е пряко свързана с изпълнението на проект “Гласът на младите” по програма Европейски корпус за солидарност и цели осъществяването на картографиране на младежките организации и активности в страната и създаване на актуална база данни за проследяване развитието на младежките политики по места.

Профил на кандидатстващия:
Доброволец
Подходящо за студенти и млади хора

Задачи:
Участие в доразработката на темплейтната таблица за събиране на данни, с цел по-качествено извличане на данни
Участие в разговори с регионалните координатори
Участие в (онлайн) срещи с членовете на работната група/комисия
Анализ на данни, събирани от регионалните координатори в онлайн Google Spreadsheet template документ
Участие в изготвяне на 3-месечен и финален обобщаващ доклад в края на проекта през м. Ноември от работната група

Знания, които кандидатите трябва да притежават:
Познават НМФ и неговите приоритети
Основни знания за младежките политики

Умения за:
анализиране и обобщаване на данни
изготвяне на доклади
работа с Google Spreadsheet и G Suit
работа в екип

Нагласи за:
Работа в динамична среда и разнороден екип
Допринасяне за развитието на младежките организации и младите хора в страната
Доброволчество, предимно от дома
Гъвкавост

Очаквания:
Да участва в 90% от предварително насрочените срещи на Комисията/Звеното/Екипа.
Да се включва активно в подготовката на 3-месения и финален доклад
Да дава предложения за по-качествено и количествено събиране на данни, с цел подобряване на дейността.

Какво дава НМФ ?
Възможност за участие в първата програма на НМФ за картографиране на младежките организации, пространства и активности в страната и създаване на актуална база данни за проследяване на приложението и развитието на младежките политики по места.

С оглед усложнената обстановка, на този етап заседанията на работните групи ще бъдат провеждани дигитално.

Координатор на работната група: Тихомира Нанева (член на УС на Национален младежки форум)

Срок за кандидатстване: 30 април 2020г.
Срок на работа на РГ: 31 декември 2020г.