Отворено писмо на НМФ: Ролята на неформалното учене и младежките организации в постигане на резултати от учене

BG02-047-12052020

До:
Г-н Красимир Вълчев

Министър на образованието и науката

 

С копие до:
 
Г-жа Таня Михайлова
Заместник-министър на образованието и науката
 
Г-жа Карина Ангелиева
Заместник-министър на образованието и науката
 
Г-н Петър Николов
Заместник-министър на образованието и науката

 

Отворено писмо

Относно:  Ролята на неформалното учене и младежките организации в постигане на резултати от учене

Уважаеми Г-н Вълчев,

Обръщаме се към Вас в качеството Ви на Министър на образованието и науката от името на Управителният Съвет на Национален младежки форум, както и на всички организации, подкрепящи нашата позиция. Бихме искали да изразим готовността на неправителствените организации, част от НМФ, работещи с методите на неформално образование, за подпомагане справянето с последиците, нанесени следствие промените и мерките, причинени от опасността на COVID19 и справянето с нея.

Вземайки предвид:

 • Добрата предварителна подготовка на висшите училища за дистанционна форма на обучение;
 • Изключително бързата адаптивна реакция на учителите и директорите от страната;
 • Използването на национални телевизионни канали за доставчик на предметно знание;
 • Предоставянето на свободен достъп до Microsoft Teams платформа и профили за всички публични училища в страната;
 • Писмо № 1103-69/10.04.2020 от г-н Красимир Вълчев и г-жа г-жа Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Национално сдружение на общините в Република България, съдържащо примерни практики за оползотворяване на времето в условията на извънредното положение;
 • Решението учебната година да приключи в дистанционна форма на обучение;
 • Решението учениците да присъстват в училищата за провеждане на изпитите;
 • Отпадането на външното оценяване при 4-ти и 10-ти клас;
 • Промяната на датите за външното оценяване при 7-ми и 12-ти клас;
 • Консултациите с различни представители на НПО относно дигитални платформи за обучение;
 • Консултациите и общите решения с Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в образованието и с представители на родителски организации;
 • Решения на МОН, касаещи оценките и присъствията на децата;

Отчитаме следните предизвикателства:

 • Допълнителна натовареност на учители и ученици – анализи, преструктуриране на материала; извънредна комуникация; спешно развиване на нови дигитални умения, за да могат да се справят бързо и ефективно със ситуацията;
 • Липса на кохерентност в преподавания материал, поради редица обстоятелства. Някои училища започнаха да преподават нов материал преди други, което води до изоставане на определени групи ученици.
 • Задълбочаване на социалните неравенства сред учениците и младите хора в процес на учене поради невъзможност за включване в дигитален процес на организирано учене;
 • 1 от 10 деца няма достъп до синхронизирана форма на обучение;
 • Липса на баланс между учене “пред екрана” и разнообразни активности извън него, с които учащите да развиват ключови компетентности и практически умения;
 • Промяна в нивата на Менталното здраве при учениците и младите хора, ангажирани в образователната сфера, предвид неочакваната социална изолация и цялостна промяна на учебния процес малко след средата на учебната година.

Настоящата криза показва, че заедно и подкрепяйки се можем да постигнем по-добри резултати. Тази криза също дава възможност да споделим различни добри практики , както и съвместно да развием нови иновативни методи на преподаване и колаборация между образователни институции и неправителствените организации. Този период може да се приеме като експериментален период за тестване на нови онлайн платформи за обучение, стандартизация на дигиталното преподаване, включване на резултати от обучението и методи за оценка. Това обаче също ни напомня, че технологията не може да замени преподаването в класната стая и взаимодействието лице в лице между ученици и учители и, най-важното, че социалните аспекти на преподаването и обучението са основни.

Във връзка с приетите публикувани документи и изразени позиции от страна на Национален младежки форум в периода 2013-2020 година, както и вземайки предвид становището на Икономически и социален съвет, в унисон с препоръките на Съвета на Европа, Европейската младежка стратегия и, в частност, Европейските младежки цели, ние считаме, че е необходимо осъществяване на диалог и съвместна работа между младежките организации и институциите в България по въпросите за нуждата от включване на неформалното учене като важна част от образователната система. Обръщаме внимание, че неформалното учене би спомогнало значително настоящата ситуация и методите за справяне с предизвикателствата, които стоят на дневен ред пред всички образователни институции и служители в сектора.

Ние, като представители на Национален младежки форум, заедно с организациите, работещи в сферата на неформалното учене, чрез подкрепата на това Отворено писмо, призоваваме за:

 • Припознаване на младежките организации и младежката работа като основни доставчици на обучения в сферата на неформално учене – доказан метод за личностно развитие и придобиване на знания, умения и компетенции.
 • Включване на младежките организации, както и на всички неправителствени организации и младежки работници, работещи в сферата на неформалното учене, с цел подпомагане процеса за справяне с предизвикателствата в образователната система, чрез консултиране и предоставяне на иновативни методи от дългогодишната практика с млади хора.
 • Разработване и прилагане на стандарти в образователната система относно формални и неформални обучения, подпомагащи придобиването на знания, умения и компетентности, съвместно с представители на неправителствените организации, работещи в сферата.
 • Разпознаване на изработените стандарти на Съвета на Европа за неформално учене и младежка работа и тяхното интегриране в българската образователна система с цел осигуряване на адекватна, качествена среда и инфраструктура за ефективността на образователната система, особено в настоящата ситуация.

Подкрепящи така изписаната позиция, заявяваме, че сме отворени за диалог и сътрудничество с цел полагане на съвместни усилия за справяне с настоящата ситуация.

Подкрепящи организации:

 1. Национален младежки форум
 2. Сдружение „Фуутура“
 3. Erasmus student network – България
 4. Млади изследователи за младежко развитие – Смолян
 5. Народно читалище „Бъдеще сега 2006“
 6. Младежка организация към Съюз на глухите в България
 7. Организация на българските скаути
 8. Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите
 9. Фондация „Заедно в час“
 10. Студенстка асоциация за исзследване на международните отношения
 11. Съвет за младежка политика