Декларация относно гражданското участие в протести – основно гражданско и младежко право

Национален младежки форум /НМФ/ е най-голямата платформа на младежки организации в България, която включва в състава си 45 младежки организации от цялата страна и представлява над 110 хиляди млади хора.

Основната мисия на организацията е да изведе на преден план ролята и значението на младежките организации и младежката политика в развитието и създаването на активни и компетентни млади хора, които могат да се реализират и допринесат за едно проспериращо общество.

Национален младежки форум е пълноправен член на Европейски младежки форум и е със статут на Национален младежки съвет на България. В дългогодишната си работа Национален младежки форум се застъпва за ефективното младежко овластяване и качествено младежко участие в обществено-политическите процеси на местно, национално и регионално ниво.

Вземайки предвид, че правата на младежта се отнасят до пълното упражняване на основните права и свободи от младите хора, Национален младежки форум застава зад правото на свободно изразяване на мнение и свобода на словото, правото на събрания и сдружаване и правото на участие в обществените дела като основни младежки права, посочени в чл. 10 и чл. 11 от Европейската конвенция за правата на човека.

Отчитайки, че демократичните държави носят основната отговорност да осигурят на младите хора пълен достъп до всички техни права без никакви бариери, Национален младежки форум се застъпва и призовава за

спазването и отстояването на всички принципи и ценности на демократичното управление и върховенството на закона, присъщи на всяка държава с демократична форма на управление.

Ние, Управителният съвет на Национален младежки форум, в качеството си на представители на младежките организации и младите хора, чрез подписване на тази Декларация изразяваме единно, ясно и недвусмислено настояване:

  • Да се спазва правото на мирен и независим протест като форма на участие в обществените дела и изразяването на свободната гражданска позиция и воля в Република България;
  • Да се спазва правото на свобода на словото, изразяване на мнения, получаване и разпространение на информация и идеи без намеса от страна на публичната власт;
  • Да се спазва правото на граждански събрания и сдружаване, с цел защита на гражданските и младежки интереси и права, без то да се ограничава чрез нормативни документи и институционални механизми;
  • Да се вземат незабавни мерки от отговорните институции за разследване на случая на извършено насилие върху млади хора от страна на органите на реда и участвалите лица да се подведат под отговорност в съответствие със законите на Република България;

Национален младежки форум се обявява срещу всяка проява и опит за погазване правата на младите хора. Осъжда насилието от страна на органите на реда над млади хора и студенти, участващи в протестите, и безотговорното отношение на институциите относно нарушените им права. Обявява се против Законопроекта за промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) с вх. № 054-01-60, който нормативно застрашава финансовата устойчивост и правото на свободното създаване на граждански събрания и сдружения.

Настояваме за отговорна позиция и отношение от страна на държавните институции за спазване правата и исканията на младите хора, като твърдо заявяваме своята позиция на отстояваща и застъпваща се независима неправителствена организация както на територията на Република България, така и на европейско ниво.