Какво се случи по време на Общото събрание през септември 2020?

Отчет за дейността на Управителен съвет

Финансов отчет

Прием на политически документи

Промени в Устава

Прием на нови организации членове

Други

На 12 и 13 септември в гр. София се проведе първото за 2020г. Общо събрание на Национален младежки форум под домакинството на Зона 21. В рамките на два дни делегатите преминаха през интензивен работен процес започнал с представяне на отчета за дейността на Управителния съвет към август 2020 г.

 

Финансов отчет

След представянето на дейностите по различните приоритети, сключените споразумения и партньорства се гласува утвърждаване на Финансовия отчет на. Втората част от представянето на финансите на НМФ е финансовото състояние на организацията и проекцията до края на годината. През последните месеци се осъществи връзка с бизнеса чрез партньорството ни с Nestle.

Прием на политически документи

Визия за развитие на международната дейност и сътрудничество на НМФ- С решение на Общото събрание от декември 2019 г. беше сформирана работна група, която да прецизира документа. Ще се работи по този документ следващите 6 години и като политически документ ще може да бъде изменян. Целите обособени в документа на национално ниво са – синхронизиране на международните политики за младежта и  изграждане на капацитета на НМФ за участие в международни процеси.

Правата на младите хора- Наръчникът трябва да се оформи така, че да има логическа свързаност да започнем от малкото към голямото. В него е описано какво е направило НМФ до този момент по отношение на правата на младите хора, които дефиниции приема и препоръки за промяна в тях. На база него ще се развива информационна дейност и кампании – документът е голям и ако се разбие на части, може да бъде използван като отделна информация, която да се подава на разбираем начин на младите хора.

Бранд книга- Целта на бранд книгата е да се повиши разпознаваемостта на НМФ. Това е една отстъпките, които предприехме за развитието на тази тема. Чрез нея ще се утвърждава идентичността на организацията. В съдържанието са включени обша информация за НМФ, мисия, визия, цели, мото, приоритети, стойност на приоритетите, лого, символика, как да използваме логото, цветове, палитри и шрифтове.

Промени в Устава

За следващата точка от Дневния ред нямаше постъпили промени и следователно тя беше закрита. НМФ ще продължи работата си на база последния утвърден Устав на Общо събрание от 2018 г.

Други

С представителите на организациите членове на Национален младежки форум се обсъди идеята за създаване на Алумни клуб към организацията. Бяха засегнати въпроси с формата, функциите и до каква степен има нужда от съставянето му.