Entries by Miroslav Tsekov

6 партии обещаха да работят за…

 По време на “Дебатът за младите – Парламентарни избори 2021” 6 партии се обединиха около идеята за развитието на младите хора в България. 

Събитието бе организирано от Национален младежки форум в партньорство със Студентски клуб на политолога и StudyHub. 

В него се включиха кандидат-депутати от:

 • ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ – Александър Сиди;
 • ПП „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)“ – Христо Колев;
 • КП „ГЕРБ“ И „СДС“ – Георг Георгиев;
 • КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – Георги Ангелов;
 • КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – Борислав Сандов;
 • КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ – Станимир Бояджиев;

По време на първият панел, на тема “Гражданско участие на младите хора” всички кандидат-депутати единодушно се съгласиха, че младите хора трябва да бъдат включвани все по-често в процесите по вземане на решения, за да бъде ясно изразена и тяхната позиция в сформирането на политиките. Всички те споделиха, че за тях ключът към младежката активност са младежките пространства, за които бе пояснено, че дори се работи вече, от страна на Министерство на младежта и спорта. 

Всички шест кандидат- депутати се обединиха около идеята, че е необходимо Законът за Доброволчеството да бъде приет и обещаха да работят в тази насока ако бъдат избрани. Това е и надежда за всички младежи и младежки организации, тъй като Законопроекта за Доброволчеството е тема и проект обсъждан повече от 10 години в политическите и неправителствените среди. За последно Законопроекта е входиран през 2017-та година, но остава за разглеждане в различните парламентарни комисии и не достига обсъждане в Пленарна зала.

Защо е важно да се приеме Закон за Доброволчеството в България? 

Със своя обхват законът ще създаде възможност за регулиране на взаимоотношенията възникващи въз основа на извършването на доброволчество.  Законът следва да дефинира ясно изискванията към организациите работещи с доброволци и по този начин да осигури необходимите условия за защита на правата на доброволците. Наличието на необходимата регулация, може да послужи като основа за насърчаване на доброволчеството и в този смисъл да допринесе за позитивното развитие на гражданското общество. Активното участие в доброволни дейности осигурява възможност за придобиване на опит за работа в екип, отдаване на благотворителен труд в обществена полза, придобиване на допълнителни квалификации, разширяване на работните контакти, развиване на професионална ориентация и ангажираност, добавена стойност към икономиката и насърчаването растежа на БВП на държавата. Привличането на младежи като доброволци в изпълнението на доброволчески дейности би им осигурило подходяща среда, в която да обменят идеи и опит с професионалисти в конкретната сфера, запълва свободното им време с градивни занимания и благоприятства за личностното им израстване. Привличането на хора с вече установени работни квалификации, към доброволна дейност допринася за осигуряването на трудовата им ангажираност и създаването на бъдещи работни възможности както при настоящия им ръководител, така и при неговите партньори. Повишаването на квалификациите на доброволците спомага за засилването на гражданската им активност, социалното им включване и разширяване на мрежата им от работни контакти. Очакваните резултати от приемането на законопроекта за доброволчеството са насърчаване на доброволческите дейности, които да отговорят на потребностите на обществото и да станат по-привлекателни за гражданите.

Вторият панел от Дебатът беше на тема “Образование и реализация на пазара на труда на младите хора”. Кандидат-депутатите се обединиха около нуждата от часове и развитие на вече съществуващите програми за гражданско образование в училище, както и около това, че неплатените стажове подриват младежкия труд

Защо е важно да се забранят неплатените стажове в България и Европа?

По темата за правата на младите хора, Международната организация на труда (МОТ) е разработила обширни стандарти, които се отнасят до младите хора и засягат темата за стажовете. Според редица документи на европейско ниво, примери за нарушения правата на младите в пазара на труда са: минималните заплати за младите хора, които са по-ниски от националната такава; поддържането на постоянно високи нива на младежка безработица в държавите, както и неплатените стажове. 

Затова и Международната организация на труда отправи препоръка към всички държави членки на ЕС заплащането за стаж да бъде минимум равно на минималната работна заплата. През 2018-2020 година Европейски младежки форум провежда широка кампания за забрана неплатените стажове в Европейския съюз. В резултат от тези последователни действия, Европейски парламент прие резолюция с която осъжда практиката на неплатени стажове и чиракувания, като призовава за въвеждане и осигуряване на правни механизми в държавите членки с които да се гарантира справедливото заплащане на стажовете и чиракуването. България може да направи крачка напред в защитата на правата на младите хора и утвърждаването на държавата като приемник на европейските стандарти и тенденции, ако участниците в Дебатът изпълнят своите заявки и се противопоставят на неплатените стажове на национално ниво в рамките на 45-тото Народно Събрание.

Вярваме, че обсъдените теми и идеи са от изключителна важност за развитието на младите хора и младежките организации в страната. Поради това Национален младежки форум отправя предизвикателство към политическите партии взели участие в Дебатът да изпълнят заявките дадени по време на дискусията и по този начин да декларират дългосрочен ангажимент към развитието на младите хора в страната.

Позиция на Национален младежки форум

Във връзка с някои от последните публикации в онлайн медии, адресиращи Национален младежки форум (НМФ) пряко или непряко, ние от Управителния съвет на НМФ, призоваваме към това медиите да се отнасят отговорно към спазването на Етичния кодекс на българските медии и Закона за радиото и телевизията.

Силно обезпокоени сме от неколкократното препечатване на неверни и подвеждащи твърдения, които имат отношение към репутацията на Национален младежки форум като прозрачна и демократична организация, която работи за качествени младежки политики за младите хора в България.

В тази връзка, отбелязваме следните факти:

 • Национален младежки форум е платформа, обединяваща общо 45 младежки организации от цялата страна, сред които национални и местни организации, клонове на международни организации и студентски съвети, общо 4 от които са младежки структури на партии, а сферите им на работа обхващат широк спектър от теми като доброволчество, гражданска активност, медицина и фармация, психология, права на човека, неформално образование, международни отношения, младежка заетост, спорт и още много други. 

 • НМФ обединява тези 45 организации около общи ценности и приоритети, независимо от различията в целите и принципите им отвъд платформата. 

 • Настоящият Управителен съвет на НМФ с мандат 2020-2022 г. е видим чрез справка за актуалното състояние в Търговския регистър.

 • Цялата информация за работата на организацията е достъпна публично. Основните цели на организацията и начинът и на функциониране са видими в Устава,  а ценностите, които спазваме – в Етичния кодекс. Приоритетите на работа (за периода 2019-2026 г.) на НМФ се определят от Общото събрание, което включва всички 45 организации членове. И трите документа са налични на уебсайта на организацията: https://nmf.bg/resources/ 

 • Целите, които си поставя в сферата на младежките политики, се дефинират на база нужди и реални проблеми пред младите хора, изведени чрез данни и статистика, и се синхронизират със стандартите в европейските политики за младежта

Ценностите, на които НМФ се опира в работата си, и разпределението на правомощията между органите в организацията осигуряват нейното прозрачно и демократично функциониране и управление. НМФ работи за по-качествени младежки политики в страната и затова е политически ангажирана, но партийно независима организация

Ние вярваме, че медиите имат ключова роля за формирането на обществено мнение, което от своя страна дава отражение върху ключови обществено-политически процеси. По тази причина очакваме отговорно отношение към тази роля и предоставянето на вярна и обективна информация. 

Екипът на НМФ остава пряко ангажиран по отношение на медийното отразяване на работата на организацията и е винаги на разположение за предоставянето на такава, тъй като вярва в принципите на отчетност и прозрачност.

 

НМФ с кандидат за Консултативен съвет за младежта към Съвета на Европа

С голяма радост искаме да Ви съобщим, че Национален младежки форум номинира Никол Първанова, бивш член на УС на НМФ (2018-2019) за член на консултативния съвет за младежта към Съвета на Европа.  

 

Управителният съвет на НМФ издига кандидатурата на Никол Първанова като взима предвид висшето и образование, опита и в младежките организации и ангажираността и по темите, свързани с правата на човека, гражданско участие и младежки пространства. Никол е студент по право в Софийски университет „Св. Св. Климент Охридски“, била е Главен секретар на Софийски ученически съвет, Член на Управителен Съвет на НМФ с ресор „Гражданска активност” и завеждаща приоритет „Младежки права“, а сега е и основател и председател на Фондация „СМисъл“.

 

Това е първа номинация на НМФ и втора за българин за Консултативният съвет за младежта след Любомир Тодоров (Част от съвета от квотата на международните организации в периода 2014-2015 г.), с цел да защитава интересите и правата на младите хора от страната на една от най-високите в света трибуни за вземане на решения в сферата на младежта. 

 

Консултативният съвет за младежта е партньор от страна на неправителствения сектор в структурата за съвместно управление, който установява стандартите и приоритетите на работата на младежкия сектор на Съвета на Европа и дава препоръки за бъдещи приоритети, програми и бюджети.

 

Aко Никол бъде избрана, тя ще има възможност да работи с още 29 представители на младежки НПО и мрежи в Европа. Основната задача на съвета е да съветва Комитета на министрите по всички въпроси, свързани с младежта. По-конкретно, Консултативният съвет помага да се гарантира, че политиките за младежта са включени в програмата за дейности на Съвета на Европа, като предоставя становища и предложения на всички органи на Организацията. Той също така гарантира, че младите хора са включени в други дейности на Съвета на Европа и насърчава политиките извън Организацията. 

 

Консултативният съвет за младежта насърчава системата за съвместно управление в процесите на вземане на решения на всички нива като добра практика за младежко участие, демокрация и приобщаване, като същевременно подготвя и насърчава младите поколения да поемат отговорност за изграждането на желаното общество.

 

Управителният съвет на Национален младежки форум, стъпвайки на солидния си опит по темите за правата на младите хора, гражданско образование, младежко включване и овластяване и утвърждаване на младежките пространства, има удоволствието да кандидатира Никол Първанова за консултативния съвет за младежта към Съвета на Европа. Силно вярваме, че Никол ще отстоява принципите на организацията и ще допринесе за това гласа на българската и европейската младеж да бъде чут на най-високо ниво. 

 

Осем от всички Национални младежки съвети в Европа ще бъдат избрани за консултативния съвет за младежта от квотата на Европейски младежки форум.

 

Никол се изправя срещу кандидатурите на Австрия, Беларус, Великобритания, Германия, Италия, Словения, Норвегия, Франция. 

 

По време на Общото събрание на Европейски младежки форум през април, ще бъдат избрани и младежки представители от 12 международни младежки организации и платформи. 

 

С цел да се запознаете с мотивацията и приоритетите които ще защитава Никол на европейско ниво, от екипа на НМФ организираме Уебинар „NYF for Advisory Council on Youth“. Работния език на уебинара ще е английски, тъй като ще присъстват участници както от България, така и от други държави членки на ЕС.

 

Линк за регистрация в уебинара, може да откриете – ТУК

 

Линк към уебинара ще бъде изпратен към всички попълнили регистрационната форма за участие в събитието. 

Участвай в онлайн Европейска Младежка Конференция В Португалия!

Националната работна група за  Диалог на ЕС по въпросите за младежта отправя покана към младите хора в България за включване в Европейската младежка конференция в Португалия.

 

На европейско ниво предстои да се проведе Европейска младежка конференция на тема Европейска младежка цел №9 “Пространство и участие за всички”, в рамките на Тройното председателство на Съвета на Европейския съюз – Германия, Португалия и Словения.

 

В тази връзка Националната работна група отваря процедура за подбор на официални младежки делегати от България.

 

Ако вече сте взели активно участие в организирани от нас събития по темата, доказали сте, че се вълнувате от участието на младите хора в процеса на вземане на решение и знаете как функционира процесът на европейско и национално ниво, имате реалната възможност да бъдете официални младежки представители на България по време на онлайн Европейската младежка конференция в Португалия.  Делегацията на България ще се състои от 3 младежки делегати и двама представители на институции.

 

Европейската младежка конференция ще се проведе в периода 12 – 15 март 2021 година изцяло онлайн.

 

Необходимо е да попълните формуляр за кандидатстване на английски език до 11:59 часа на 08.03.2021 г.

 

Профил на участниците:

 

–       Младежи или представители на младежки организации с опит в областта  на Диалог по въпросите за младежта в ЕС между 15 и 29 години

 

–       С опит по темата за участие на младите хора в процесите на вземане на решения

 

–       Мотивация за участие в предварителното обучение, конференция и последващи дейности от работата на Националната работна група

 

–       Работният език на конференцията е английски език и доброто му владеене е задължително условие за участие.

 

Допълнителна информация за Конференцията

 

ВАЖНО! Селектираните младежки делегати трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да вземат участие в подготвителна среща с представители на Националната работна група, която ще се проведе онлайн между 9 и 12 март 2021 г.

 

В случай на необходимост от допълнителна информация, можете да изпратите запитване на:

 

Национален младежки форум – Председателстващ Националната работна група:  secretariat@nmf.bg

 

Министерство на младежка и спорта – Секретар на Националната работна група: youth.policy@mpes.government.bg

Становище: Национална стратегия за младежта 2021-2030

До г-н Красен Кралев

Министър на младежта и спорта

 

Становище на Национален младежки форум

Относно: Публично обсъждане на проект на Национална младежка стратегия (2021-2030)

 

Национален младежки форум /НМФ/ е най-голямата платформа на младежки организации в България, която включва в състава си 44 младежки организации от цялата страна.

 

Основната мисия на организацията е да изведе на преден план ролята и значението на младежките организации и младежката работа в развитието и създаването на активни и компетентни млади хора, които могат да се реализират и допринесат за едно проспериращо общество. Национален младежки форум е пълноправен член на Европейски младежки форум и е със статут на Национален младежки съвет на България.

 

Следвайки своята основна мисия, Национален младежки форум е активен, устойчив и последователен партньор при формулирането и приложението на младежката политика в България. Младежката политика е стратегия, която се изпълнява от публичните власти с цел да осигури на младите хора възможности и опит, които да допринесат за тяхната успешна интеграция в обществото и да ги превърнат в активни и отговорни членове на същото това общество, както и да станат агенти на промяна (Council of Europe CM/REC(2015)3). 

 

В този смисъл Национален младежки форум приветства новото предложение за Национална стратегия за младежта (2021-2030), защото вярва, че най-добрата политика е онази, която следва ясна стратегия, по най-добрия начин анализира и адресира реалните нужди на младите хора, успява да развие конкретни специфични цели и прилага мерки, които да постигнат целите. 

 

В интерес на развитието на ползотворната среда, която да разгърне потенциала на младите хора, вземайки предвид: Ревизирана европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите; Проучването Българската младеж 2018-2019; Стратегията на Европейския съюз за младите хора 2019-2027; Декларация от 3-тата Европейска конвенция за младежка работа 2020, част от Председателството на Германия на Съвета на Европа и Европейския съюз; Стратегията на Съвета на европа за развитие на младежкия сектор 2030, приета с Резолюция CM/Res(2020)2; и стъпвайки на препоръките на доклада “Младежките политики в България – възможности и предизвикателства” НМФ (https://nmf.bg/2020/11/24/youth_report/ ) обръща внимание, че: 

 

 1. Националната стратегия за младежта трябва ясно да очертава разбирането, че осигуряването на възможности и опит за съвременния млад човек в България има и европейско измерение. От 2007 г. България е страна членка на Европейския съюз, част е от европейското семейство и в този смисъл: 

  1. Европейската идентичност на младите хора и развитието на проевропейско самосъзнание е в категорична симбиоза с националната идентичност и националното самосъзнание. 

  2. Обвързването на стратегическите цели на националната политика за младежта с младежките цели, заложени в Европейската стратегия за младежта 2019-2027, и изработени по време на Триото “Естония – България – Австрия” трябва да e видимо и неоспоримо. 

  3. Необходимо е да се отчита мястото и ролята на Диалога на Европейския съюз по въпросите за младежта за ефективното овластяване и включване на младите хора в процесите на вземане на решения.

 1. Националната стратегия за младежта (2021-2030) трябва да гарантира континуитет,  устойчивост, ефективност и ефикасност на политиките за младежта, като: 

  1. Ясно демонстрира, че стъпва на постигнатите резултати през предходния стратегически период;

  2. Очертае областите с постигнат напредък и посочи предизвикателствата в областите без видим прогрес;

  3. Ясно и конкретно посочи връзката между мерките, предложени в рамките на стратегическия документ (2021-2030), и предизвикателствата и политиките, част от предходния стратегически период.

 1. Националната стратегия за младежта следва да очертае ролята на младежките организации като ключови партньори за постигането на устойчив прогрес в политиката за младежта, като осигури възможност за младежките организации в процесите на планиране, изпълнение и мониторинг на Стратегията, като подкрепи административния им капацитет и най-вече като действа в унисон с европейските постижения в политиката за младежта (напр. съвместното  управление на Съвета на Европа).

 1. Националната стратегия за младежта следва да покаже ангажимент и политическа воля за развитие на младежката работа в страната, като инструмент за подпомагане на младите хора, чрез: 

  1. Подобряване на разпознаваемостта на младежката работа и ползите от нея;

  2. Стандартизиране на младежката работа и признаване на ролята на младежките работници;

  3. Осигуряване на финансова и административна подкрепа за развитието на младежката работа;

  4. Конкретизиране на целите и мерките в подкрепа на младежките пространства с цел подобряване на тяхната устойчивост и достъпност.

В допълнение към гореказаното изпращаме като приложение следните документи:

 1. Препоръки за изменение и допълнение на текстовете на проекта на Националната стратегия за младежта (2021-2030) от страна на Национален младежки форум.

 2. Становища на организации членове на Национален младежки форум, зад препоръките в които също заставаме.

11.02.2020                                                                                                    С уважение,

Гр. София                                                                                                    Симона Димитрова

Председател

Младежката политика в България – предизвикателства и перспективи

Младежката политика е стратегия, която се изпълнява от публичните власти, с идея да осигури на младите хора възможности и опит, които да подобрят тяхната успешна интеграция в обществото и да ги превърнат в активни и отговорни членове на същото общество, както и да станат агенти на промяна.“ – Council of Europe CM/REC(2015)3

📣 Национален младежки форум и Фондация Фридрих Еберт, България имат удоволствието да Ви представят доклада „Младежката политика в България. Предизвикателства и перспективи“.

Докладът е изготвен от екип експерти по проект на Национален младежки форум, с подкрепата на Фондация Фридрих Еберт, България. Дизайнът на изследователската програма, кабинетно изследване и подготовка на предварителен доклад бяха изготвени от екипа на Институт по социология „Иван Хаджийски“.

За авторите:

👉 Доц. Албена Танева е социолог, преподавател и изследовател в катедра по „Публична администрация“ в Софийския университет. От 2019 г. е и ръководител на катедрата. Главни теми в работата ѝ са политиката и публичната власт, лидерството като социален феномен, ролята на гражданското общество в либералната демокрация.

👉 Лилия Еленкова е докторант в катедра по „Публична администрация“ на Софийския университет. Темата на дисертацията ѝ е „Развитието на младежката политика в България след 1989г.“ Председател на Национален младежки форум в периода от 2012 до 2014 г. с два последователни мандата.
 
👉 Яница Петкова е завършила политология и политическо консултиране в СУ „Св. Климент Охридски“ и национална сигурност и отбрана във ВА „Г.С. Раковски“. Интересува се от младежки изследвания и политики за включване, младежки движения и субкултури.
 

Гражданския сектор със становище за средствата за НПО в Бюджет 2021

Липса на обосновка за принципите на финансиране на ЮЛНЦ от държавния бюджет, липса на финансиране, което да покрепя организации, подпомагащи обществено слаби и нуждаещи се групи в условията на криза и неясното относно атгажиментите за задвиждаве на работата на Съвета за развитие на гражданското общество. Това са част от констатациите, които Обществения съвет към Комисията […]

Общо събрание на Национален младежки форум

BG01-061-18072020 ДО: ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ ОТНОСНО: ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ 12.09.2020 Г., В ГР. СОФИЯ УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ На основание чл. 23 от Устава на Сдружение “Национален младежки форум” и чл. 27 от ЗЮЛНЦ Управителен съвет на Сдружението свиква Общо събрание, което ще се проведе на […]