Entries by Hristo Radoslavov

Програма без посока – Част 2

На 13.06.2022 г., след обсъждане със своите членове Национален младежки форум, публикува позиция във връзка с Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10А от Закона за хазарта за 2022 г. до Министър-председателя на Република България, г-н Кирил Петков.

 

В позицията бяха посочени редица слабости на програмата и придружаващата я Наредба за условията и реда за финансиране на проекти по националните програми за младежта, сред които и видното противоречие на чл. 3 ал. 2 от Наредбата на чл. 7 от Закона за младежта. 

На 05.07.2022 г., в свое писмо в отговор на позицията, Министерски съвет изиска от Министерство на младежта и спорта в 14-дневен срок да представи становище по посочените в позицията обстоятелства с фокус върху законосъобразността на описаните действия от страна на Министерството по реализирането на Програмата с копие до Национален младежки форум. Към 26.07.2022 г., 7 дни след изтичане на този срок, отговор от страна на Министерство на младежта и спорта не е получен.

Междувременно на 13.07.2022 г. Министерство на младежта и спорта публикува резултатите от оценката на постъпилите проектни предложения по поканата за кандидатстване, публикувана на 18.05.2022 г. на Министъра на младежта и спорта. Одобрени за финансиране са 38 организации с общ размер на предоставеното финансиране – 4 379 027.61 лв. В тях впечатление прави следното: 

 1. За редица от финансираните организации трудно се намира информация за предходни проекти и инициативи в областта на младежките дейности. Едва 1 от 5-те организации с одобрено финансиране на проекти с обхват „регионални” (до 500 000 лв.) има своя страница в социалните мрежи, като от нея, както и от партидата на същата в Търговския регистър, става ясно, че основната дейност на организацията е свързана с популяризиране на творчеството на Борис Христов и популяризиране и стимулиране на музикалното и оперно творчество в страната.
 2. По данни на търговския регистър става ясно, че Сдружение „Младежка радост” – гр. Велико Търново, с одобрено финансиране за 490 593 лв. и сдружение „Национален център за психологическа подкрепа и ментално здраве” –  гр. Пловдив, с одобрено финансиране от 357 510 лв., са учредени съответно на 08.06.2022 г. (Вписано на 13.06.2022 г.)  и 10.05.2022 г. (Вписани в ТР на 27.05.2022 г.) – по-малко от месец и непосредствено преди кандидатстването по програмата. Предвид липсата на предходен опит по проекти с оглед на скорошното учредяване на двете сдружения, не става ясно как комисията за оценка е изградила ясна преценка за наличието на необходимия оперативен и финансов капацитет за изпълнението на проекти с подобен обем. Следва да се отбележи, че методиката за качествена оценка и финансово съответствие на проектните предложения (част от Указанията за кандидатстване по Програмата) са направени тенденциозно, за да позволят подобни проектни предложения да достигнат до етап на финансиране. Видно от нея всеки от 5-те критерия за оценка изискват получаване на най-малко 50% от допустимия брой точки. Изключение прави единствено първият критерии – оперативен, административен капацитет и ресурсна обезпеченост на кандидатите, който допуска отхвърляне на предложението единствено при получаване на 0 точки. Това е прецедент, който не отговаря на утвърдените практики в други програми за предоставяне на финансова подкрепа на младежки дейности.

  – Сдружение „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЛИЧНОСТНА АЛТЕРНАТИВА” с одобрено финансиране в размер на 144 440 лв. 

  Следва да се отбележи, че на етап кандидатстване с проектно предложение представляващите кандидатите са длъжни да подадат декларация за липса на свързани лица с други ЮЛ кандидати по Програмата. (Приложение №4 към документите за кандидатстване).

 3. Повод за притеснение буди и фактът, че в проекти с „областен обхват” (до 150 000 лв.) финансиране получават две организации, регистрирани на един и същ адрес в гр. София, с един и същ представляващ и съвпадащи лица в управителен съвет:

  – Сдружение „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЛИЧНОСТНА АЛТЕРНАТИВА” с одобрено финансиране в размер на 144 440 лв. 

  – Сдружение „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ ПРАВО НА ИЗБОР” с одобрено финансиране в размер на 144 348 лв.

  Следва да се отбележи, че на етап кандидатстване с проектно предложение представляващите кандидатите са длъжни да подадат декларация за липса на свързани лица с други ЮЛ кандидати по Програмата. (Приложение №4 към документите за кандидатстване)

 4. Сходен е случаят и при „СДРУЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНА СОЛИДАРНОСТ И ПРОСПЕРИТЕТ”, финансирано с 43 232 лв., чийто представляващ е част от управителния съвет на друг бенефициент по програмата фондация „ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА ЕКО-АГРОТУРИЗЪМ – БЪЛГАРИЯ” с одобрено финансиране в размер на 38 047 лв., като в допълнение второто отново няма посочени младежки дейности сред предмета на дейност по партидата на организацията в Търговския регистър.

Посочените по-горе примери потвърждават опасенията ни, изразени в позиция от 13.06.2022 г. и пораждат съмнения за качеството на работата на оценителната комисия, осъществила преглед на проектните предложения. В тази връзка отправяме към Министерство на младежта и спорта следните допълнителни въпроси: 

 1. Колко точки в отделните компоненти са получили проектните предложения на организациите Сдружение „Младежка радост” с проект с входящ номер 41-00-44/13.06.2022 с наименование „Спри агресията в себе си” и Сдружение „Национален център за психологическа подкрепа и ментално здраве” с проект с входящ номер 41-00-22/14.06.2022 г. с наименование „Стимулиране на физическата активност сред учениците и младите хора през свободното им време с цел изграждане на устойчиви здравословни навици”, съгласно раздел ,,1. ОПЕРАТИВЕН, АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ И РЕСУРСНА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА КАНДИДАТА” от методиката за качествена оценка и финансово съответствие, част от указанията за кандидатстване: 
  1. Опит на кандидата в управлението и изпълнението на проекти, доказан със съответни документи (референции, договори, препоръки и др.) – максимален брой точки 3 т.
  2. Опит на специализирания екип за осъществяване на дейностите по проекта (специфичен опит и квалификация) – максимален брой точки 5 т.
  3. Кандидатът има ресурсна обезпеченост, с която да подсигури изпълнението на предвидените в проекта дейности – максимален брой точки 3 т.
 2. В случай, че посочените кандидати не са получили точки по компоненти 1.1 и 1.3, на базата на какъв критерии оценителната комисия добива увереност, че организациите биха могли да обезпечат осъществяването на проектите, предвид краткия срок за изпълнение (едва 105 дни) и големия обем на предоставяните средства?
 3. Съгласно указанията за кандидатстване и Наредба №5/11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта, всеки от кандидатите е длъжен да попълни Декларация на представляващия кандидата (Приложение №4 към документите за кандидатстване). Декларирано ли е отсъствието на свързани лица в декларациите на сдружения „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ ПРАВО НА ИЗБОР” и „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЛИЧНОСТНА АЛТЕРНАТИВА”? 
  1. Извършва ли оценителната комисия проверка на истинността на декларираните обстоятелства в декларациите на представляващия кандидат, предоставени от потенциалните бенефициенти?
  2. Ако да, на какво основание посочените по-горе проектни предложения са допуснати за разглеждане? 
  3. Какви действия планира да предприеме Министерство на младежта и спорта, в случай че са налице декларирани неверни данни и/или укриване на известни за лицата данни, за които чл.313 от Наказателния кодекс предвижда носене на наказателна отговорност?

С оглед на посочените по-горе обстоятелства считаме, че Национална програма за изпълнение за младежки дейности по чл.10А от Закона за хазарта за 2022 г., както и процедурата за кандидатстване, публикувана на 18.05.2022 г., е компрометирана и следва да бъде прекратена.

Във връзка с изложените аргументи и факти и по отношение на предварително изразените ни съмнения за законосъобразността на реда за приемане на Програмата предвиден в Наредба № 5/11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта, настояваме Министерство на финансите да осъществи цялостна проверка за работата на Министерство на младежта и спорта по отношение на реализирането на националните програми за младежта по смисъла на чл. 7 от Закона за младежта. 

Апелираме Министерство на младежта и спорта да преосмисли подхода си към планирането, изпълнението и оценката на програмите за младежта и до широк кръг заинтересовани страни във всичките стъпки на процеса, каквато заявка бе дадена и в началото на 2022 г. Програмите следва да бъдат консултирани и в рамките на различните помощни органи към Министерството – Обществен съвет по въпросите за младежта* и Национален консултативен съвет по въпросите за младежта**.

Въпреки изразеното критично отношение към работата на Министерство на младежта и спорта, Национален младежки форум остава насреща за възможността от провеждане на прозрачен диалог, сътрудничество и подпомагане на процеса по усъвършенстване на политиките за младежта в страната. Същите следва да бъдат разработвани в партньорство с представители на младежкия сектор, да бъдат резултат на широко обсъждане и консенсус и да отговарят максимално на нуждите на младите хора и младежките организации в страната. 


*Общественият съвет по въпросите за младежта към Министъра на младежта и спорта действа съгласно чл. 8 от УПММС от 2018 г., като основната му цел е формиране на позиции, становища и инициативи за решаване на проблеми от специалната компетентност на министъра на младежта и спорта, определена в Закона за младежта, при спазване на принципите на публичност и прозрачност. С решение на Народното събрание от 21.07.2022 г. са одобрени промени в Закона за младежта, регламентиращи функциите и състава на Съвета като основен инструмент за връзка и консултация с организациите от младежкия сектор.

**Националният консултативен съвет за младежта по чл. 10 от Закона за младежта е консултативен орган, който подпомага министъра на младежта и спорта при провеждане на държавната политика за младежта.

Мирослав Цеков с коментар за корекциите в Закона за младежта

На пленарно заседание на Народното събрание днес, 21.07.2022 г. се приеха така дългоочакваните промени в изменението на Закона за младежта.

С него се регламентират:

 • Промени, свързани с Доклада за младежта
 • Обществения съвет по въпросите за младежта
 • Разграничение между младежки организации и организации, работещи за и с млади хора
 • Промени, свързани с Консултативните съвети за младежта на местно ниво

От Национален младежки форум припомняме, че изготвихме становище по проекта за този закон още през ноември 2021 година, когато отчетохме липса на важни уточнения в него.

Пред БГНЕС, председателят на Национален младежки форум сподели следното:

“Младежките организации в България са прекият инструмент и партньор на държавата”. Неговият коментар е във връзка с приетите законодателни промени в Закона за младежта.

Той посочи, че макар и дребни корекциите в изменението и допълнението на Закона за младежта, има няколко важни неща, които трябва да бъдат отбелязани.

“Първо, най-после се фиксира и регламентира Общественият съвет по въпросите за младежта и спорта към министъра на младежта и спорта, който досега действаше по устройствения правилник на министерството и Закона за администрацията, но това не му дава дългосрочна устойчивост.”

„Младежките организации в България са прекия инструмент и партньор на държавата за правене на младежка политика, трябва да знаем какви са техните проблеми и техните нужди. Без тях държавата няма как да разбере какво се случва на терен, тъй като те са тези, които работят на място“, подчерта Мирослав Цеков.

Според него е важно ясното дефиниране на младежките организации в гражданския сектор.

„Това дава възможност да преценим какво е състоянието на младежкия сектор. Доколко всъщност имаме „живи” младежки организации, водени от млади хора. Също така да направим ясна демаркация в бъдеще, къде се насочват средствата и политиките към чисто младежки организации или организации, които не са непременно организациите, през които младите хора участват и развиват своя потенциал“, обясни Цеков.

 

Автор: Христо Радославов

U-Report

U-Report е глобална платформа на УНИЦЕФ, стартирала през 2011 г., а в България – през 2020. Tя дава възможност на децата и младите хора на възраст 14-29 години да изразяват своето мнение по важни за тях въпроси и по достъпен начин. U-Report залага на иновацията в използването на съвременните технологии: чрез обикновеното използване на популярния чат Viber регистрираните деца и младежи получават регулярни допитвания, полезна информация и препращане към различни услуги, подходящи за тях. Съдържанието на всяко предложено допитване и всяка информация, както и всяка публична проява на U-Report, се обсъждат в широк кръг от организации, експерти и деца и млади хора, за да бъде възможно най-полезно.

Резултатите от всяко допитване, както и всяка предложена на потребителите информация, са достъпни публично на този сайт.

U-Report не събира личните данни на потребителите. Освен това участието е напълно безплатно и изцяло доброволно, и може да бъде прекратено по всяко време. Събираната информация е агрегирана по възраст, пол и населено място в реално време и се използва за привличане на вниманието към проблемите и важните теми на младите хора, така че институциите, политиците, работещи с деца и млади хора и обществото като цяло да ги включват във вземането на решения и да могат да отговарят по-добре на нуждите им.

U-Report се стреми да вдъхне увереност на децата и младите хора, че това, което те мислят, има значение, и че си заслужава то да бъде казано и взето предвид.

Национален младежки форум е част от Изпълнителния съвет на U-Report, в който влизат различни специални и млади хора, които решават какви допитвания и информация да предложат на U-Репортерите и какви нови събития да бъдат проведени.

Запознай се и с другите организации, които са част от Изпълнителния съвет!

Национална мрежа за децата

Национална мрежа за децата (НМД) се застъпва за правата и благосъстоянието на децата като обединява и развива мрежа от над 150 организации в България. За да постига това, организацията осъществява застъпнически кампании в партньорство с неправителствения сектор, бизнеса, институциите и отделните граждани и с подкрепата на самите деца. 


Национален център за безопасен интернет

 
Националният център за безопасен интернет
се координира от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, Асоциация „Родители“ и рекламна агенция ДеКони. 

Заедно те обработват сигнали за детска порнография и компютърни посегателства срещу деца и непълнолетни, предоставят консултиранепо телефон и по онлайн канали на деца, непълнолетни, родители и учители при инциденти на деца онлайн, провеждат различни обучения на деца, млади хора, родители, учители и други професионалисти и разработват различни материали, целящи да повишат информираността на обществото за рисковете за деца при ползване на интернет, социални мрежи и мобилни устройства, както и начините за превенция и търсене на помощ.


Български младежки червен кръст

Българският младежки червен кръст (БМЧК) е доброволна младежка организация, която е неразделна част от Българския Червен кръст и принадлежи към Международното младежко червенокръстко движение. Чрез своите доброволци в цялата страна и посредством своите програми за обучение, дейности и услуги, БМЧК приобщава децата и младите хора към хуманитарните ценности и принципи, работи за намаляване на социалната и здравната им уязвимост, извършва застъпничество за подобряване на благосъстоянието им и насърчава толерантността и недискриминацията, уважението към различията и културното многообразие.


Дружество за ООН в България

Дружеството за ООН в България работи за сплотяване на българското общество в подкрепа на Организацията на обединените нации и разпознаване на ценностите, принципите и работата на ООН в България. ДООНБ работи в насока заздравяване на международния мир и сигурност, зачитане на правата на човека и изпълнение на Целите за устойчиво развитие на ООН. 

ДООНБ е член на Световната федерация на асоциациите за ООН (WFUNA), Българската платформа за международно развитие и Национален младежки форум. Членове на ДООНБ са дипломати, преподаватели и младежи. Организацията работи с млади хора от 20 години с развитието на Национална мрежа от клубове за ООН в училище, активна Младежка секция, онлайн медията UNA News Bulgaria и програмата „Български младежки делегати към ООН“, която се реализира с подкрепата на МВнР.


Международна награда на херцога на Единбург

Международната награда на херцога на Единбург (или „Наградата“) е водеща международна младежка програма за личностно развитие и постижения. 

Участниците в нея се състезават със самите себе си, като предизвикват собствените си убеждения за това на какво са способни и до къде най-далеч могат да стигнат. Постигайки целите си, младите развиват умения и качества, които остават за цял живот. От създаването си през 1956 г. до днес повече от 000 000 млади хора в 130 страни са предприели редица доброволни и предизвикателни дейности, включвайки се в програмата на Наградата. В момента над 1,3 милиона младежи по целия свят постигат своите личностни цели, като част от Наградата.


Фондация "Билитис"

Фондация „Билитис“ работи за премахването на всички форми на дискриминация и постигането на пълна равнопоставеност на ЛГБТИ в България. 

Фондацията се застъпва за промени в законодателната рамка и политиките, които ще повишат равнопоставеността на ЛГБТИ хората, като си партнира и влиза в коалиции с други неправителствени организации, активисти, дарители, институции и граждани. На ниво общност, Билитис работи за активиране и себе-овластяване на ЛГБТИ. На ниво гражданско общество, работи за разпространение на ценностите на феминизма, на многообразието и за преодоляване на хетеронормативните структури, включително джендър стереотипите. От началото на 2018 г., Билитис работи активно с и за младежи посредством BraveLab – група за взаимопомощ, предоставяща защитено пространство на ЛГБТИ младежи в София.

“Демокрация сега” или как една младежка седмица повлия на нашите участници

Гергана Геранова, Диан Генов и Йоан Стоянов са млади и активни хора, които взеха участие в Младежка седмица “Демокрация сега”. В следващите редове ще имате възможност да се запознаете малко повече с тях, както и с тяхното преживяване по време на конференцията.

Гергана Геранова е член на Управителния съвет на Национален младежки форум с ресор “Международно сътрудничество”. Учи международни отношения в УНСС и е член на Контролен съвет на Студентска асоциация за изследване на международните отношения (САИМО). В свободното си време обича да пътува, да се отдава на пешеходен туризъм и да чете философска литература.

 

Диан Генов е от Бургас. Студент 4-ти курс международни отношения в УНСС. От май месец е председател на САИМО, като преди тази длъжност е заемал други позиции в организацията. В тази роля, основен интерес от сферата на МО е Близкият Изток и специфично Израело-арабският конфликт. Обича да плува и се интересува от руска литература и култура. 

Йоан Стоянов  родом е от Елин Пелин. През последната 1 година беше доброволец в секретариата на НМФ, а от скоро приемa още едно предизвикателството и заема позицията на главен секретар на организацията. Сега завършва 1-ви курс право. Част е от факултетния студентски съвет. В свободното си време се занимава с разнообразни дейности. Има хуманитарни интереси, обича история, философия.

Беше ми интересно да посетя Страсбург т.нар. столицата на Европа. Пресечната точка на две от най-големите европейски култури – германска и френска”, споделя Йоан

Така тримата, заедно с една цяла българска делегация, организирана от Министерството на младежта и спорта, се включиха в Младежка седмица “Демокрация сега, която се проведе в Страсбург, Франция от 27-ми юни до 1-ви юли по повод 50-ата годишнина от основаване на Европейския младежки център на града. Това събитие бе водещото в рамките на кампания “Демокрация тук, деморкация сега”, която се провежда от младежката секция на Съвета на Европа. Основната ѝ цел е съживяването на демокрацията в Европа.

В тазгодишното издание на конференцията взеха участие над 400 младежи от държави членки на Съвета на Европа. Обсъждаха се теми, обвързани с предизвикателствата пред демокрацията и с нейното отражение в съзнанието на младите хора. Основните теми бяха в 3 направления:
      – съживяване на демокрацията и достъпа до човешки права;
      – смислено младежко участие;
      – дигитализация.

Цялото събитие беше разделено на пленарни заседания по всяко направление с предвидени работилници за участниците.

Хубавото беше, че преди нашето кандидатстване, се бяхме уговорили всеки да покрие различно направление и различна работилница.”, сподели Йоан. Той се включва в направление “Дигитализация”. Работилниците, в които се включва, са “Дигитално гражданство. Образование за дигитално гражданство” и “Електронно управление”.

Гергана участва в работилница “Ние всички сме равни: правото на недискриминация и демокрация”, която е част от направление “Достъп до права”.

Работната група, в която се включва Диан, е “Свобода на словото – правото за достъп до демокрация”. Той описва работилницата като изключително структурирана и ползотворна.  

“Всички успяхме да се припознаем в мисията на работните ни групи, чувствахме се въвлечени. Говорехме за фалшивите новини. Бяхме от различни държави в тази работна група. Всеки трябваше да представи от своята държава какви са препятствията при достъпа до информация. Идеята беше на базата на своите разкази да установим сходни проблеми, по които да работим и заедно да генерираме решения и идеи. Нашият фасилитатор много добре ни върна обратно в реалността, накара ни да се замислим, кое наистина можем да имплементираме, а не само да обсъждаме идеи за спасение на демокрацията”, каза Диан.

Един от проблемите, които са гласувани накрая за обсъждане, е обвързан с липсата на достъп до информация за НПО сектора в държавите членки. Произведената идея е да се направи сайт на национално  ниво във всяка една държава, в който по максимално достъпен начин да се достига до всичко необходимо по темата. В България имаме подобен сайт, но той не е адаптиран с времето. 

Другата дискутирана тема за е да се засилят срещите и дискусиите между политическия елит и НПО сектора, включително и младежкия сектор. Стана ясно, че в България доста млади хора не са наясно какво представлява демокрацията като феномен и не разбират нейния смисъл. Едно от набелязаните решения е да има повече събития, обвързани с тази тема.

Хората в самите работилници бяха разделени на подгрупи. В началото се дефинират препятствията по темата. На базата на тях се генерират идеи за конкретни събития, които да спомогнат за подобрение на определения проблем.

“Важен въпрос бе как ние прилагаме този личен пример.”, сподели Йоан.

Освен генерирането на идеи по тези работилници, част от програмата на конференцията са и общите пленарни заседания в сградата на Двореца на Европа. Там са обсъждани общи теми за демокрацията като явление. Встъпителни речи са водени от представители на Ирландия, както и на консултативния съвет за младежта към Съвета на Европа. След тези пленарни заседания делегацията на България участва в работна група заедно Белгия и Босна на тема демокрация.
Нашите участници имаха възможност също така да се запознаят с млади хора от страни като Армения, Латвия, Мадагаскар и южните европейски съвети и представителство на Съвет на Европа – Мария Спасова и зам.-директора на Европейска младежка фондация – Силвия Иванова – знак за българското присъствие. Един от фасилитаторите на събитието бе и алумни на НМФ – Джафер Саачъ.

Участие в конференцията може да вземе всеки млад човек, който владее английски или френски и е гражданин на държава членка. Към националните делегации може да има хора, които са родом от други страни.
“Предстои сходно събитие на СВЕТОВНО НИВО”, сподели Йоан. Формата за регистрация ще бъде през септември, но самото събитие ще се проведе през ноември.

От едно такова прекрасно събитие човек може да създаде приятелства с хора от цял свят, да опознае култури и да добие нови знания в различни сфери. Въпреки близкото географско разположение със съседните ни държави, често не сме наясно какво всъщност се случва там и чрез една такава конференция имаме възможност да обменим подобна информация. Ключово е осъзнаването, че сме част от една общност, която е много по-голяма от вече познатата ни на национално ниво. 

“Тръгвам си със самочувствие, че българските младежи можем да бъдем пълноценна част от европейското семейство. По време на събитието доказахме, че младежите в България имаме ценен опит и практики, които да споделим. Въпреки препятствията пред нас, ние успяваме да сме сред активните от младите хора в Европа и сме една неизменна част от европейския младежки сектор.”, каза Йоан.

Диан отбеляза, че запознаването с толкова много активни младежи от цяла Европа му помага да възвърне надеждата, че промяната може да се случи, че младежите на европейско ниво са наистина заинтересовани. Той забелязва, че е част от поколение, което се интересува от политика и гражданско участие. Доказателсто, че европейската младеж се чувства активна, иска да е активна и ще бъде активна в европейските политики като цяло.

Гергана сподели с нас един цитат от поканените гост-говорители, Еварист Бартоло (former Minister of Education and Foreign Affairs of Malta): “Емпатията е ключова за просъществуването на демокрацията и човешките права”. Това е нещото, което по нейни думи остава в мислите ѝ и ще следва като максима занапред.

Тя ни разказва за нейно посещение в Националния музей на демокрацията във Великобритания, където прочита следния цитат на Клемент Атли (Бивш Министър-председател на Обединеното кралство):

“Democracy means government by discussion, but it’s only effective if you can stop people talking.” (Демокрацията означава управление чрез обсъждане, но е ефективно само ако можете да спрете хората да говорят.)

Чрез тези думи тя иска да изкаже своето послание към младите хора – да подхождат с емпатия към заобикалящите ги процеси, да се вслушват в думите на властимащите и най-вече в хората до себе си, защото пътят към мира и демокрацията е взаимното разбирателство и изслушване и то трябва да започне от нас самите и от ежедневните ни взаимоотношения, за да достигне до горните нива. 

 

Важно е да осъзнаем, че ние сме част от нещо много по-голямо и не бива да се затваряме в личностните ни предели. Най-добрия начин да съживим демокрацията е самите ние да промотираме демокрацията в ежедневния си живот като започнем от нашите общности и да предадем нататък.

Автор: Йоана Дончева

The 25 Percent

THE 25 PERCENT

Период на проекта: 1.02.2021 – 30.06.2022

Цел на проекта: Да ангажира младите хора на Европа в генерирането на идеи за бъдещето към “Конференцията за бъдещето на Европа”

Кратко описание на проеткта: 

Европейски младежки форум създаде консорциум от организациите:

 • Национален малдежки съвет на Испания
 • Национален младежки съвет на Кипър
 • Австрийски младежки съвет
 • Национален младежки форум 
 • FEMYSO
 • Eurodesk
 • Erasmus Students Netowrk 
 • Rural Youth Europe
 • Jeugd Onderzoeks Platform
 • European disability forum
 • Phiren Amenca

Всяка една от тях имаше за цел да ангажира младежите от своите публики на възраст 15-35 г. в дискусии, дебати работни групи, събития, кампании, които да отведат участниците към палтформата на Конференцията за бъдещето на Европа, а именно “The 25 percent”, символизирайки демографския сегмент от населението на Европа, който представлява тази възраствоав група. 

Участниците бяха въвлечени в демократичен процес, който им позволи да въздействат пряко и директно на властимащи и отговорници за вземането на решения и генерирането на политики на бъдещето. 

С какво допринесе Национален младежки форум?

От Национален младежки форум, направихме национална обиколка на 13 дестинации в България, в които се допитахме до младежи, за техните идеи за бъдещето на Европа. 

От август 2021 до май 2022, посетихме градовете.
Сливен, Ямбол, Бургас; Враца; Ботевград; Пазарджик, Пловдив; Варна; Шумен; +няколко събития в София. 

 

 

Номер на договор на проекта: COMM/SUBV/2020/E0146
Стойност на проекта:

Общо събрание на Национален младежки форум (юни 2022)

На 25-ти и 26-ти юни се проведе общото събрание на Национален младежки форум в Заседателна зала 1 на СУ “Св. Климент Охридски”. Водещ на събранието бе Калоян Стоянов.

 През първия ден се представи и първата отчетна дейност на избрания през декември борд, начело с председателя Мирослав Цеков.

Темите от дневния ред бяха:

-Годишния финансов отчет
-Отчет за дейността на управителния съвет, който минава и през приоритетите, които бяха заложени на пресконференцията в БТА през февруари.
-Бюджетът на Национален младежки форум
-Заложени работни документи

Набелязаха се и няколко основни цели, които да бъдат осъществени. Част от тях са: 
-забрана на неплатените стажове
-кампания за младежката работа
-търсене на сътрудничество от нужните институции с цел създаване на повече младежки центрове
-организиране на събития в няколко града с цел борба срещу затлъстяването чрез различни активности и т.н.

Официално бе представен и новият главен секретар на НМФ – Йоан Стоянов, както и управляващият комуникациите и партньорствата – Христо Радославов.


През втория ден се състоя гласуване, след което две организации се присъединиха към семейството на НМФ. Това са:
– Фондация “Подобри” с председател Петър Бодуров от Шумен.
– Студентски съвет към Софийски университет Св. Климент Охридски с председател Антонио Стоичков.

Присъстващите организации членове избраха Габриела Райкова за член на Управителен съвет, попълващ квотата за политическите партии.

Поздравяваме всички тях и желаем успех и развитие чрез дейностите, с които те ще допринесат за младите в България.

Volunteer Market – Европейски корпус за солидарност

Започнали своя път като доброволци по Европейски корпус за солидарност, Христо и Йоан събраха представители на различни младежки организации и доброволци по други програми в The Steps в София. Поводът беше предаването на щафета към новия доброволчески екип, който ще се подвизава в секретариата на Национален младежки форум, както и да запознаят участниците с различните възможности, които ЕКС предоставя на всеки записал се. 

Христо разказа за ползите от регистрирането, както и за добавената стойност, която участниците могат да придадат на свой престой в чужда страна чрез подпомагане на местна гражданска организация. 

Йоан сподели за своя и впечатления от програмата, а присъстващите имаха право да разкажат и за своите преживявания като доброволци. 

Споделени бяха и полезни съвети за работната етика, за това как да управляваме по-добре нашето въвличане в подобни дейности, кои граници си струва да прескочим и до каква степен е взаимнополезно полагането на усилия за социални каузи

Събитието е сред заключителните дейности по проекта “Младите и бъдещето на Европа”

Проект “ Младите и Бъдещето на Европа” се изпълнява с финансовата подкрепа на ЕС по Програма “Европейски корпус за солидарност”
Договор номер – 2020-3-BG01-ESC11-094830

НМФ участва в Prespa Forum Dialogue 2022

Национален младежки форум взе участие във Форума за диалог Преспа, организиран от правителството на Република Северна Македония.

Какво представлява Форумът за диалог Преспа?

Форум за диалог Преспа е платформа, създадена от правителството на Република Северна Македония, за да даде възможност на държави, лидери, организации и граждани да изграждат дългосрочни отношения и да укрепват партньорствата.
Опирайки се на резултатите и опита, които допринесоха Северна Македония да се развие в модерна, демократична и мултиетническа държава, основана на европейските ценности, Диалогът има за цел да вдъхновява и насърчава добросъседските отношения и сътрудничество.

Национален младежки форум бе част от панела “Western Balkans Next Generation”, организиран в партньорство с RYCO (Регионален офис за младежко сътрудничество).

Панелът бе разделен на 2 части.

В първия панел участие взеха:

Зоран Попов – Държавен секретар на МВР в Македония, който ще представлява своята страна като посланик в САЩ

Алберт Хани – активист на гражданското общество с дългогодишен опит от повече от 22 години в управлението и ръководенето на проекти за изграждане на мира и младежи за редица международни организации

Пол Ричард Галахър – английски католически архиепископ и настоящ секретар по отношенията с държавите в Държавния секретариат на Светия престол

Бисера Костадиновска Стойчевска – филолог и политик от Северна Македония, член на Социалдемократически съюз на Македония

Георги Тасев – Съветник по въпросите на младежта и младежката политика на министър-председателя на Северна Македония

Meris Bećović – Координатор на проекти в Младежкия съвет на Федерация Босна и Херцеговина, президент на Асоциация Plus Ultra

Клайди Приска – политически служител в Националния младежки конгрес

Ирена Шуменковска – млад посланник на Западните Балкани, член на Македонския политически научен форум

Борян Йовановски – журналист, награждаван в областта на разследващия репортаж

Във втория панел, участие взеха:

Мария Кръствеска – Председател на Националния младежки съвет на Македония

Владимир Гьоргески – Ръководител на местния клон на RYCO (Regional Youth Cooperation Office)  в Северна Македония

Детьон Фетаху – Ръководител на проекти в Косовския младежки съвет – KYC

Мирослав Цеков – председател на Национален младежки форум

Ана Гьокай – Мениджър маркетинг и връзки с обществеността

Желко Джукич.

Акценти от изказването на Мирослав Цеков

 “Страните от Западните Балкани имат едно общо предизвикателство – да обяснят на хората извън сектора какво реално прави младежката политика. Хората не осъзнават, че тя дава възможност на младите хорат да реализират своя потенциал и изгражда бъдещи лидери. Трябва да инвестираме и да разширим подкрепата за младежка политика и младежка работа, споделя г-н Цеков в своето изказване.

Той отбелязва, че младежките организации трябва да се стремят да градят мостове в региона и Националните младежки съвети играят решаваща роля в  изграждането на връзки и възможности за сътрудничество, заради достъпа до множество млади хора и младежки организации.

   Друга ключова роля на Националните младежки съвети е да застъпват пред правителствата си за разширяване на възможностите за сътрудничество в младежкия сектор в региона. 

“Приветсваме, че в сключения Меморандум между Република България и Република Северна Македония експлицитно се споменават Националните младежки съвети на двете страни.”, казва Мирослав Цеков.

Автор: Йоана Дончева

Резултатите от Националната среща на младежки парламенти в Русе

В периода от 12-ти до 14-ти юни в Русе се проведе Националан среща на младежките парламенти и съвети. Това беше 21-ото издание на срещата. Тридневното събитие беше изпълнено в Зала Европа на Доходното здание, а от Национален младежки форум си партнирахме с местните Младежки дом и Младежки парламент за организацията.

В програмата бяха включени дейности по темите “Как да привличаме младите хора в младежките общински структури?”, “Как да комуникираме с местната власт? “, “Мрежа на взаимодействие на парламентите и съветите”. 

Станислав Додов представи платформата U-Report за събиране на мнения от младите хора по актуални и водещи въпроси. 

Тъй като срещата се изпълни и благодарение на проект “Диалог и участие за всички”, участниците бяха консултирани по темите от Цел 10 и Цел 3 от Европейските младежки цели, съответно –  “Устойчива и зелена Европа” и “Приобщаващи общества”.

Официален гост в закриващия ден на Националната среща беше кметът на община Русе, Пенчо Милков, който влезе в дискусия с младежите, изготвили препоръки към общината за по-добро имплементиране на младежки политики и ресурсите за тях.

От Национален младежки форум затвърдихме желанието да работим за развитието на младежките капацитети в общината, а за тази цел сключихме меморандум за сътрудничество.

Нямаше да проведем тази среща без активната подкрепа на Община Русе и финансовта помощ от Общинския годишен план за младежта.

 

Автор: Христо Радославов