СРГО не е поредната абревиатура

Гражданският сектор е основният механизъм за задвижване на обществено полезни каузи, сред които е именно мисията на НМФ – развитието на младите българи, и тяхното активно гражданско участие.

Именно затова имаме удоволствието да сме посланик на кампанията за Съвет за развитие на гражданското общество. Нейна цел е да укрепи средата за гражданските организации, като се застъпи за техните приоритети пред отговорните институции. 

От НМФ каним младежките организации в България да се включат в подреждането на приоритетите чрез анкета за тяхното определяне. В нея може дори да бъдат посочени приоритети, които изпълнявате и смятате, че липсват.

През послендите месеци ви изредихме десетки съкращения на различни закони, програми, и консултативни съвети. Е, СРГО не е поредната абревиатура в нашия сектор. Тя е носител на борбата ни.

Накратко за СРГО

Съветът за развитие на гражданското общество (СРГО) бе законово установен през 2016 г. Оттогава минаха повече от 6 години, смениха се немалко правителства, проведоха се десетки разговори, дадоха се обещания, а междувременно средата за съществуването и развитието на гражданските организации у нас започна все повече да се свива и да става неблагоприятна.


Но ето, че тази пролет нещо се раздвижи. В началото на месец март 2022 г. Съветът бе свикан за първи път – две години след проведените избори за негови членове. Поставихме началото на един труден, но дългоочакван процес – превръщането на тази отворена врата в открита възможност за граждански контрол спрямо решенията, които управляващите взимат относно гражданското общество.

Ето защо е крайно необходимо ние като активни организации заедно да определим посоката, а именно кои са приоритетите пред държавата за гарантиране на благоприятна среда за развитие на гражданските организации в България.

Защото ако не ние, кой? Ако не сега, кога? Участвайте, за да определите посоката на вашата дейност.

Нека заедно бъдем стражи на СРГО – ние го извоювахме, за нас е и от
нас зависи да го задвижим така, че да бъде:

– мощен инструмент за резултатно гражданско участие
– платформа за комуникация между гражданското общество и властта
– и място за утвърждаване и защита на гражданското пространство – нашето
пространство.

Ето защо ние от Национален младежки форум , заедно с нашите съмишленици от Коалиция РавниБГ и представените в СРГО членове на обединението – Български център за нестопанско право, Български фонд за жените, Асоциация на европейските журналисти и сдружение Еквилибриум, в партньорство с фондация Impact Drive, сдружение ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА, BlueLink -Гражданска мрежа, Форум Гражданско Участие, каним вас – ангажираните граждански
организации да се включите в кампанията за определяне на приоритетите пред
държавата за гарантиране на благоприятна среда за развитие на гражданското общество в България.

КАК да допринесете за каузата?

Включете се, като дадете своя вот за приоритетите за развитие на средата. Споделете това, което знаете най-добре – какви са трудностите, с които се сблъсква вашата
организация, какво трябва да направи държавата, за да ви подкрепи и кои са
приоритетните области в сектора, за които имате наблюдения, че държавата спешно трябва да се намеси.

Вашето участие е ключът към това СРГО да постави на дневен ред автентичните проблеми на вашите организации – проблемите, които са ви до болка познати и с които се сблъсквате всеки ден, както и ще допринесе за изготвянето на Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации.

Сега е времето, в което трябва да сме единни, и
и само така ще ни чуят. Защото, когато сме много и говорим в един глас, той трудно може да бъде заглушен. Да действаме!

Включете се – гласувайте, споделете и станете посланик на тези наши общи усилия. Разкажете за
инициативата на вашите колеги от сектора и на колеги във вашето населено място и помнете, че
само и единствено когато сме заедно, ще постигнем необходимата промяна.

Научете повече на www.ngo.vote

Програма без посока – Част 2

На 13.06.2022 г., след обсъждане със своите членове Национален младежки форум, публикува позиция във връзка с Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10А от Закона за хазарта за 2022 г. до Министър-председателя на Република България, г-н Кирил Петков.

 

В позицията бяха посочени редица слабости на програмата и придружаващата я Наредба за условията и реда за финансиране на проекти по националните програми за младежта, сред които и видното противоречие на чл. 3 ал. 2 от Наредбата на чл. 7 от Закона за младежта. 

На 05.07.2022 г., в свое писмо в отговор на позицията, Министерски съвет изиска от Министерство на младежта и спорта в 14-дневен срок да представи становище по посочените в позицията обстоятелства с фокус върху законосъобразността на описаните действия от страна на Министерството по реализирането на Програмата с копие до Национален младежки форум. Към 26.07.2022 г., 7 дни след изтичане на този срок, отговор от страна на Министерство на младежта и спорта не е получен.

Междувременно на 13.07.2022 г. Министерство на младежта и спорта публикува резултатите от оценката на постъпилите проектни предложения по поканата за кандидатстване, публикувана на 18.05.2022 г. на Министъра на младежта и спорта. Одобрени за финансиране са 38 организации с общ размер на предоставеното финансиране – 4 379 027.61 лв. В тях впечатление прави следното: 

 1. За редица от финансираните организации трудно се намира информация за предходни проекти и инициативи в областта на младежките дейности. Едва 1 от 5-те организации с одобрено финансиране на проекти с обхват „регионални” (до 500 000 лв.) има своя страница в социалните мрежи, като от нея, както и от партидата на същата в Търговския регистър, става ясно, че основната дейност на организацията е свързана с популяризиране на творчеството на Борис Христов и популяризиране и стимулиране на музикалното и оперно творчество в страната.
 2. По данни на търговския регистър става ясно, че Сдружение „Младежка радост” – гр. Велико Търново, с одобрено финансиране за 490 593 лв. и сдружение „Национален център за психологическа подкрепа и ментално здраве” –  гр. Пловдив, с одобрено финансиране от 357 510 лв., са учредени съответно на 08.06.2022 г. (Вписано на 13.06.2022 г.)  и 10.05.2022 г. (Вписани в ТР на 27.05.2022 г.) – по-малко от месец и непосредствено преди кандидатстването по програмата. Предвид липсата на предходен опит по проекти с оглед на скорошното учредяване на двете сдружения, не става ясно как комисията за оценка е изградила ясна преценка за наличието на необходимия оперативен и финансов капацитет за изпълнението на проекти с подобен обем. Следва да се отбележи, че методиката за качествена оценка и финансово съответствие на проектните предложения (част от Указанията за кандидатстване по Програмата) са направени тенденциозно, за да позволят подобни проектни предложения да достигнат до етап на финансиране. Видно от нея всеки от 5-те критерия за оценка изискват получаване на най-малко 50% от допустимия брой точки. Изключение прави единствено първият критерии – оперативен, административен капацитет и ресурсна обезпеченост на кандидатите, който допуска отхвърляне на предложението единствено при получаване на 0 точки. Това е прецедент, който не отговаря на утвърдените практики в други програми за предоставяне на финансова подкрепа на младежки дейности.

  – Сдружение „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЛИЧНОСТНА АЛТЕРНАТИВА” с одобрено финансиране в размер на 144 440 лв. 

  Следва да се отбележи, че на етап кандидатстване с проектно предложение представляващите кандидатите са длъжни да подадат декларация за липса на свързани лица с други ЮЛ кандидати по Програмата. (Приложение №4 към документите за кандидатстване).

 3. Повод за притеснение буди и фактът, че в проекти с „областен обхват” (до 150 000 лв.) финансиране получават две организации, регистрирани на един и същ адрес в гр. София, с един и същ представляващ и съвпадащи лица в управителен съвет:

  – Сдружение „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЛИЧНОСТНА АЛТЕРНАТИВА” с одобрено финансиране в размер на 144 440 лв. 

  – Сдружение „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ ПРАВО НА ИЗБОР” с одобрено финансиране в размер на 144 348 лв.

  Следва да се отбележи, че на етап кандидатстване с проектно предложение представляващите кандидатите са длъжни да подадат декларация за липса на свързани лица с други ЮЛ кандидати по Програмата. (Приложение №4 към документите за кандидатстване)

 4. Сходен е случаят и при „СДРУЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНА СОЛИДАРНОСТ И ПРОСПЕРИТЕТ”, финансирано с 43 232 лв., чийто представляващ е част от управителния съвет на друг бенефициент по програмата фондация „ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА ЕКО-АГРОТУРИЗЪМ – БЪЛГАРИЯ” с одобрено финансиране в размер на 38 047 лв., като в допълнение второто отново няма посочени младежки дейности сред предмета на дейност по партидата на организацията в Търговския регистър.

Посочените по-горе примери потвърждават опасенията ни, изразени в позиция от 13.06.2022 г. и пораждат съмнения за качеството на работата на оценителната комисия, осъществила преглед на проектните предложения. В тази връзка отправяме към Министерство на младежта и спорта следните допълнителни въпроси: 

 1. Колко точки в отделните компоненти са получили проектните предложения на организациите Сдружение „Младежка радост” с проект с входящ номер 41-00-44/13.06.2022 с наименование „Спри агресията в себе си” и Сдружение „Национален център за психологическа подкрепа и ментално здраве” с проект с входящ номер 41-00-22/14.06.2022 г. с наименование „Стимулиране на физическата активност сред учениците и младите хора през свободното им време с цел изграждане на устойчиви здравословни навици”, съгласно раздел ,,1. ОПЕРАТИВЕН, АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ И РЕСУРСНА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА КАНДИДАТА” от методиката за качествена оценка и финансово съответствие, част от указанията за кандидатстване: 
  1. Опит на кандидата в управлението и изпълнението на проекти, доказан със съответни документи (референции, договори, препоръки и др.) – максимален брой точки 3 т.
  2. Опит на специализирания екип за осъществяване на дейностите по проекта (специфичен опит и квалификация) – максимален брой точки 5 т.
  3. Кандидатът има ресурсна обезпеченост, с която да подсигури изпълнението на предвидените в проекта дейности – максимален брой точки 3 т.
 2. В случай, че посочените кандидати не са получили точки по компоненти 1.1 и 1.3, на базата на какъв критерии оценителната комисия добива увереност, че организациите биха могли да обезпечат осъществяването на проектите, предвид краткия срок за изпълнение (едва 105 дни) и големия обем на предоставяните средства?
 3. Съгласно указанията за кандидатстване и Наредба №5/11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта, всеки от кандидатите е длъжен да попълни Декларация на представляващия кандидата (Приложение №4 към документите за кандидатстване). Декларирано ли е отсъствието на свързани лица в декларациите на сдружения „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ ПРАВО НА ИЗБОР” и „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЛИЧНОСТНА АЛТЕРНАТИВА”? 
  1. Извършва ли оценителната комисия проверка на истинността на декларираните обстоятелства в декларациите на представляващия кандидат, предоставени от потенциалните бенефициенти?
  2. Ако да, на какво основание посочените по-горе проектни предложения са допуснати за разглеждане? 
  3. Какви действия планира да предприеме Министерство на младежта и спорта, в случай че са налице декларирани неверни данни и/или укриване на известни за лицата данни, за които чл.313 от Наказателния кодекс предвижда носене на наказателна отговорност?
С оглед на посочените по-горе обстоятелства считаме, че Национална програма за изпълнение за младежки дейности по чл.10А от Закона за хазарта за 2022 г., както и процедурата за кандидатстване, публикувана на 18.05.2022 г., е компрометирана и следва да бъде прекратена. Във връзка с изложените аргументи и факти и по отношение на предварително изразените ни съмнения за законосъобразността на реда за приемане на Програмата предвиден в Наредба № 5/11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта, настояваме Министерство на финансите да осъществи цялостна проверка за работата на Министерство на младежта и спорта по отношение на реализирането на националните програми за младежта по смисъла на чл. 7 от Закона за младежта.  Апелираме Министерство на младежта и спорта да преосмисли подхода си към планирането, изпълнението и оценката на програмите за младежта и до широк кръг заинтересовани страни във всичките стъпки на процеса, каквато заявка бе дадена и в началото на 2022 г. Програмите следва да бъдат консултирани и в рамките на различните помощни органи към Министерството – Обществен съвет по въпросите за младежта* и Национален консултативен съвет по въпросите за младежта**. Въпреки изразеното критично отношение към работата на Министерство на младежта и спорта, Национален младежки форум остава насреща за възможността от провеждане на прозрачен диалог, сътрудничество и подпомагане на процеса по усъвършенстване на политиките за младежта в страната. Същите следва да бъдат разработвани в партньорство с представители на младежкия сектор, да бъдат резултат на широко обсъждане и консенсус и да отговарят максимално на нуждите на младите хора и младежките организации в страната. 

*Общественият съвет по въпросите за младежта към Министъра на младежта и спорта действа съгласно чл. 8 от УПММС от 2018 г., като основната му цел е формиране на позиции, становища и инициативи за решаване на проблеми от специалната компетентност на министъра на младежта и спорта, определена в Закона за младежта, при спазване на принципите на публичност и прозрачност. С решение на Народното събрание от 21.07.2022 г. са одобрени промени в Закона за младежта, регламентиращи функциите и състава на Съвета като основен инструмент за връзка и консултация с организациите от младежкия сектор.

**Националният консултативен съвет за младежта по чл. 10 от Закона за младежта е консултативен орган, който подпомага министъра на младежта и спорта при провеждане на държавната политика за младежта.

Мирослав Цеков с коментар за корекциите в Закона за младежта

На пленарно заседание на Народното събрание днес, 21.07.2022 г. се приеха така дългоочакваните промени в изменението на Закона за младежта.

С него се регламентират:

 • Промени, свързани с Доклада за младежта
 • Обществения съвет по въпросите за младежта
 • Разграничение между младежки организации и организации, работещи за и с млади хора
 • Промени, свързани с Консултативните съвети за младежта на местно ниво

От Национален младежки форум припомняме, че изготвихме становище по проекта за този закон още през ноември 2021 година, когато отчетохме липса на важни уточнения в него.

Пред БГНЕС, председателят на Национален младежки форум сподели следното:

“Младежките организации в България са прекият инструмент и партньор на държавата”. Неговият коментар е във връзка с приетите законодателни промени в Закона за младежта.

Той посочи, че макар и дребни корекциите в изменението и допълнението на Закона за младежта, има няколко важни неща, които трябва да бъдат отбелязани.

“Първо, най-после се фиксира и регламентира Общественият съвет по въпросите за младежта и спорта към министъра на младежта и спорта, който досега действаше по устройствения правилник на министерството и Закона за администрацията, но това не му дава дългосрочна устойчивост.”

„Младежките организации в България са прекия инструмент и партньор на държавата за правене на младежка политика, трябва да знаем какви са техните проблеми и техните нужди. Без тях държавата няма как да разбере какво се случва на терен, тъй като те са тези, които работят на място“, подчерта Мирослав Цеков.

Според него е важно ясното дефиниране на младежките организации в гражданския сектор.

„Това дава възможност да преценим какво е състоянието на младежкия сектор. Доколко всъщност имаме „живи” младежки организации, водени от млади хора. Също така да направим ясна демаркация в бъдеще, къде се насочват средствата и политиките към чисто младежки организации или организации, които не са непременно организациите, през които младите хора участват и развиват своя потенциал“, обясни Цеков.

 

Автор: Христо Радославов

Резултатите от Националната среща на младежки парламенти в Русе

В периода от 12-ти до 14-ти юни в Русе се проведе Националан среща на младежките парламенти и съвети. Това беше 21-ото издание на срещата. Тридневното събитие беше изпълнено в Зала Европа на Доходното здание, а от Национален младежки форум си партнирахме с местните Младежки дом и Младежки парламент за организацията.

В програмата бяха включени дейности по темите “Как да привличаме младите хора в младежките общински структури?”, “Как да комуникираме с местната власт? “, “Мрежа на взаимодействие на парламентите и съветите”. 

Станислав Додов представи платформата U-Report за събиране на мнения от младите хора по актуални и водещи въпроси. 

Тъй като срещата се изпълни и благодарение на проект “Диалог и участие за всички”, участниците бяха консултирани по темите от Цел 10 и Цел 3 от Европейските младежки цели, съответно –  “Устойчива и зелена Европа” и “Приобщаващи общества”.

Официален гост в закриващия ден на Националната среща беше кметът на община Русе, Пенчо Милков, който влезе в дискусия с младежите, изготвили препоръки към общината за по-добро имплементиране на младежки политики и ресурсите за тях.

От Национален младежки форум затвърдихме желанието да работим за развитието на младежките капацитети в общината, а за тази цел сключихме меморандум за сътрудничество.

Нямаше да проведем тази среща без активната подкрепа на Община Русе и финансовта помощ от Общинския годишен план за младежта.

 

Автор: Христо Радославов

Запознайте се с Лятна академия “Перспективи”

На 24-ти май се състоя церемонията по награждаването на Европейската младежка награда ,,Карл Велики”. Представляващият България лауреат бе Ахмед Куйтов с проекта Лятна академия “Перспективи”. Проведохме интервю с г-н Куйтов, за да запознаем вас, читателите, по-подробно с академията.

Кой стои зад Лятна академия "Перспективи"?

Ахмед Куйтов e нa 29 години от град Свищов, завършил специалност “Философия”. Заедно със своите колеги създава Институт “Перспективи” през 2015 година. Тогава разбира, че в малките места на България през летните месеци има огромно предизвикателство. То е, че с настъпването на дългата лятна ваканция повечето тийнейджъри имат огромна свобода.

 Една не малка част от родителите им са в Западна Европа или работят в по-големите градове. По този начин в малките места възможността за пълноценно гражданско ангажиране през летните месеци е слаба и децата нямат училище, с което да бъдат ангажирани. 

“Често прекалената свобода допринася за лоши навици. Тогава, като млади възрастни, беше нужно да действаме, за да минимализираме ефектите от това предизвикателство и решихме да вземем нещата в свои ръце”, сподели Ахмед.

От Институт “Перспективи” решават да съберат стажанти от различни страни, които да отидат в Свищов. Благодарение на тях започват да обучават децата в международни младежки академии и академии за социално предприемачество.

 “В края на 2016 г. имаше група от младежи, която искаше да учи, но нашите доброволци трябваше да се върнат по държавите си. Решихме да продължим да си сътрудничим с младите, като организирахме различни инициативи, обвързани с образование и личностно развитие”.

През 2017 г. започва изпълнението на Лятната академия “Перспективи”, която досега е провела 6 издания. 

Кои са въвлечените в академията?

Чуждестранните стажанти, които вземат участие в академията, са основно студенти 3-ти и 4-ти курс в бакалавърски програми. Най-често са от Испания, Франция, Германия, Италия и Португалия. Тяхната възрастова граница е от 22-26 години. 

Самата академия е предназначена за деца между 5 и 17-годишна възраст.

Полезен ефект от това е, че малките деца получават шанса да се докоснат до чужда реч и да взаимодействат с различни култури.

От 2016 досега през академията са минали над 30 стажанти, а участие са взели около 380 деца. С всяка година интересът се увеличава, кандидатурите са около 50 за всеки сезон, но все още капацитетът на мястото не е достатъчно голям за да привлече повече участниците.

“Добра новина! В средата на месец март получихме ново пространство, което ще бъде наше в следващите три години. Два етажа над 300 квадрата. Превръщаме го в младежки център, в който ще има обособени три зони за учене. Ще имаме събития за над 100 човека. Ще ни позволи да ангажираме по-голяма група хора”, сподели още с нас Ахмед.

Тази година академията е изправена пред предизвикателство. Преди стотина дни голяма част от доброволците се отказват да дойдат в България, поради ситуацията с Русия и Украйна. Причината е, че родителите не ги пускат. България е близо до конфликта.

“Разочаровани сме, защото тази година най-вероятно няма да имаме чужденци”, притеснен бе лауреатът.

Г-н Куйтов споделя за другия проект на Институт “Перспективи” – Дунавски сървайвър, където миналото лято се запознава с млади и активни хора. През това лято институтът планира да се фокусира върху повишаване на капацитета от около 20 младежки координатори (15-17 годишни). Тези координатори ще бъдат обучавани за това как да създават условия за младежки инициативи и как да съдействат на европейските граждани и своето доброволчество. 

“Ще привлечем повече доброволци, които да организират инициативи по различни локации в България. Има други населени места, в които отсъства младежката работа и сме се насочили към развиването им. За момента имаме клубна мрежа от 10 населени места, но желаем да се разрастваме и да достигнем до повече младежи, на които да помогнем да творят”.

Лауреатът ни разказа как за него е била голяма изненада да бъде избран за представител на България в Аахен с Лятна академия “Перспективи”. От няколко години получава покана да подаде своята кандидатура, но осъзнава, че тази година е последният му шанс, защото наградата “Карл Велики” е за хора до 29 годишна възраст. 

“Това беше един зимен ден и имах свободно време. Вечерта отворих формата, попълних и я пуснах. След няколко месеца разбрах, че съм одобрен. Това беше голяма изненада за нас. Тази лятна академия я правим изцяло доброволно. Работим по проекти, които са финансирани по програмата Еразъм+, но тази лятна академия винаги е била доброволна. За нас тя бе един експеримент, който ни научи и продължава да ни учи много”.

Повече за церемонията в Аахен, Германия може да прочетете 

 

Автор: Йоана Дончева

Какво се случи на Национална среща “Младежка работа от А-Я”

В рамките на 4 дена Перник беше домакин на поредното издание на най-голямото и ежегодно младежко събитие. В периода от 15-ти до 19-ти юни участници от цялата страна се събраха, дискутираха, слушаха лектори, вдъхновяваха се и вдъхновяваха от своя страна. Всичко това в опит да представят Младежката работа като устойчиво понятие в съзнанието на институциите, властимащите и разбира се изпълнителите на тази работа – младите хора. 

 

Откриването се състоя с присъствието на специални гости, сред които – кметът на община Перник – Станислав Владимиров, председателят на НМФ –  Мирослав Цеков, Андриана Сукова от дирекция Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“, представляващата заместник министър-председател по климатичните политики, Илина Мутафчиева, Даниел Джинсов, председател на МСМРБ  и Биляна Сиракова, координатор на Диалога на ЕС по въпросите за младежта.

Известният професор по Европейска младежка политика от Университета – Южен Уелс, Хауърд Уилямсън, говори на участниците за историята, значението и актуалното състояние на Младежката работа.

Цялата му лекция, която препоръчваме да чуете, ще откриете тук, където сме отбелязали началото на неговата част от излъчването на срещата.

След мотивацията от проф. Уилямсън, участниците се разпределиха по работни групи, всяка от които трябваше да генерира препоръки към различни адресанти по отношение на изграждането на млaдежки структури и капацитети в името на установяването на младежката работа и ползотворното развитие на младите хора в България. 

Програмата от третия ден в Перник продължи с д-р Лилия Еленкова, чиято лекция разглеждаше актуалното състояние на младежката работа у нас.
“Ако искаме да влезем в играта на възрастните, е нужно да разбираме и техния език.”, каза д-р Еленкова в своето представяне.
Тя бе последвана от социолога Стефан Георгиев, който представи свое съвместно изследване с председателя на МСМРБ, Даниел Джинсов. Изследването бе с цел да картографира състоянието на младежките
организации през втората година от пандемията от Ковид-19.
Никола Живков ни разказа за функцията на Младежките центрове (изградените и изграждащите се в момента), тяхната необходимост, добрите им практики и предизвикателствата, пред които са изправени.
“Не очаквайте, че някой ще ви даде нещо. Вие трябва да искате, да сте проактивната страна”, призова Никола.

За финал, в “младежко студио” бяха представени чрез креативни видеа, препоръките, които участниците изготвиха заедно. Разбира се креативната им задача бе разписана и в официален политически документ, чиято финална чернова представи Лета Панайотова от Народно читалище “Бъдеще сега”.

Разработения документ коментираха Мирослав Цеков, Даниел Джинсов, както и Мартин Жлябников, секретар на община Перник, и Мирчо Христов от Международен младежки център в Стара Загора.

И четиримата отличиха един основен акцент в този документ, а именно препоръките към младежките организации. 

“Докато обработвахме резултати, отчетохме тенденция сред препоръките. Освен добaвената стойност на съветите към младежките организации има голямо поле с обратна връзка към организациите с добри практики и как ние, техните представители, да завеждаме тези препоръки към институциите. Поздравявам работните групи. Те бяха нестандартни и изчерпателни.”, въодушевен бе председателят на Национален младежки форум.

Препоръките към младежките организации са може би основният акцент за документа, който ще споделим. Надявам се до следващата национална среща да коментираме именно резултатите от тазгодишната среща, защото съм сигурен, че ще има.”, сподели секретарят на община Перник.

Мирчо Христов пък наблегна за необходимостта от Държавна агенция за младежта и заяви, че тя ще се чувства много по-комфортно, ако е извън институции и министерства, за да може да се изпълнява качествена политика.

Даниел Джинсов припомни за продължаващата работа. “Това не е работа за една година. Необходимо е да имаме готовност да работим няколко години за това, а не да започваме с мисълта, че в кратък срок ще изпълним всичко. Първото нещо, което да направи една младежка организация, е да не е сама. Тя трябва да търси подкрепа и партньорства. “Дебата” е пример за това. Той нямаше да бъде реалност, ако нямаше подкрепата през годините.”, сподели Джинсов.

С тези заключения и ресурс за още неуморни усилия закриваме Национална среща “Младежка работа от А-Я”. От Национален младежки форум сме щастливи, че имахме удоволствието да присъстваме и тази година на това така важно за всички нас събитие. Обнадеждени сме и мотивиране, а до следващото ще работим за поставянето на нови стъпала за развитието на младежта в България.

 

Автор: Христо Радославов

Позиция на Национален младежки форум относно НПИМД

ДО

ГОСПОДИН КИРИЛ ПЕТКОВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

С КОПИЕ ДО: 

ГОСПОДИН АСЕН ВАСИЛЕВ

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

ПО ЕВРОФОНДОВЕТЕ

И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ГОСПОЖА КАЛИНА КОНСТАНТИНОВА

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПО ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ГОСПОДИН РАДОСТИН ВАСИЛЕВ

МИНИСТЪР НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ПОЗИЦИЯ

на Национален младежки форум

Относно: Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2022 г.

Национален младежки форум /НМФ/ е най-голямата платформа на младежки организации в Република България, която включва в състава си 44 младежки организации от цялата страна. Основната мисия на организацията е да изведе на преден план ролята и значението на младежките организации и младежката работа в развитието и създаването на активни и компетентни млади хора, които могат да се реализират и допринесат за едно проспериращо общество. Национален младежки форум е пълноправен член на Европейски младежки форум и е със статут на Национален младежки съвет на България.

Следвайки своята основна мисия, Национален младежки форум е активен, устойчив и последователен партньор при формулирането и приложението на младежката политика в България. Младежката политика се изпълнява от публичните власти с целта да осигури на младите хора възможности и опит, които да подобрят тяхната успешна интеграция в обществото и да ги превърнат в активни и отговорни членове на същото това общество, както и да станат посланици на промяна (Council of Europe CM/REC(2015)3).

Бихме искали да изразим опасенията си във връзка с публикуваната покана за набиране на проектни предложения по Националната програма за младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта. 

 1. На първо място следва да се отбележи, че съгласно чл. 7 от Закона за младежта, националните програми за младежта се приемат от Министерски съвет, по предложение на министъра на младежта и спорта, в изпълнение на Националната стратегия за младежта. Това поражда два проблема. Към момента в Република България няма действаща Национална стратегия за младежта и в този смисъл не става ясно, постигането на какви стратегически цели на държавната политика за младежта (по смисъла на чл. 2 от ЗМ) ще бъде обезпечено посредством изпълнението на Националната програма за изпълнение на младежки дейности. 
 2. Разпоредбата на чл.10а, ал.6 от Закона за хазарта посочва, че условията и реда за финансиране на проектите по ал. 4 от ЗХ се определят от наредбата по чл. 8, ал. 3 от Закона за младежта. От своя страна чл. 8 ал. 3 от ЗМ  предвижда условията и редът за финансиране на проекти по национални програми за младежта да се определят с наредба на министъра на младежта и спорта, съгласувано с министъра на финансите. В този смисъл, извън условията и реда за предоставяне на средствата, приемането на Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10 а от ЗХ би следвало да попада в обхвата на чл. 7 от ЗМ. Въпреки това, в чл. 3 ал.2 от НАРЕДБА № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за изпълнение на младежки дейности, министърът на младежта и спорта е разширил своите правомощия извън тези регламентирани в текстовете на чл. 7 от ЗМ, като е посочил, че Националните програми за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта се приемат от министърът на младежта и спорта.
 3. На 4-ти април 2022 г. Министерство на младежта и спорта публикува проект на нова наредба за условията и реда за финансиране на проекти по националните програми за младежта. В наше становище от 12 април 2022 г (Приложение №1). посочихме редица слабости на проекта свързани с: 
  1. Липсата на предварителна оценка на въздействието на проекта.
  2. Разширяването на правомощията на министъра на младежта и спорта по отношение на приемането на националните програми за младежки дейности по чл.10а от ЗХ. (Посочено в т.2 от настоящото становище).
  3. Ограничаването на възможността за кандидатстване на неформални групи.
  4. Ограничаването на кръга организации кандидатстващи по програмата.
  5. Предвиждане на електронно подаване на документите и нуждата от ограничаване на административната тежест за кандидатстващи организации.
  6. Липсата на задължително участие на външни експерти в оценителните комисии.
  7. Възможността за отхвърляне на проектни предложения по преценка на министъра на младежта и спорта, без изрично посочени критерии.
  8. Срокове за предоставяне на документи от страна на неформални групи.

Следва да се отбележи, че към настоящия момент, почти 2 месеца след изтичане на срока за подаване на становища, в рамките на процедурата за обществени консултации все още не е публикувана задължителната справка за постъпили становища, която да отразява, кои от предложенията по отношение на проекта на наредба са приети и кои отхвърлени. В този смисъл, не е ясно кога и с какви редакции, предстои да бъде приета наредбата.

 1. В доклад от 2020 г. посветен на възможностите и предизвикателствата пред младежката политика в България отбелязахме липсата на качествена информация в следствие на провеждането на политиките посредством националните програми за младежта. Към настоящия момент и въпреки, че Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от ЗХ се изпълнява в продължение на 5 години и за този период за изпълнението и са отделени повече от 10 млн. лв. (за сравнение бюджетът на Националната програма за младежта за същия период е над 2 пъти по-нисък – под 4 млн. лв.) не е налична оценка на въздействието на програмата и степента на относимост и изпълнение на целите на държавната политика за младежта поставени посредством Националната стратегия за младежта в изпълнение на чл.4 от ЗМ. Липсва и оценка на ефективността и ефикасността на програмата. 
 2. С оглед на посоченото в т. 4, тази година Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от ЗХ получава рекордно до момента финансиране от 5 млн. лв. Въпреки това програмата предвижда предоставяне на средства за едва 35 проекта. (За сравнение през 2017 г., когато програмата има повече от 2 пъти по-нисък бюджет – само 2 млн. лв. са финансирани 76 проектни предложения.) В програмата е предвидено финансирането на 5 проекта по 500 000 лв, които да бъдат реализирани в рамките на периода 15 юли – 30 октомври 2022 г. или за 3 месеца и половина. Подобна сума за осъществяването на младежки проекти е прецедент на европейско ниво. Стандартни проекти по направление 2 на програма Еразъм +, които се реализират в период между 16-24, а понякога и до 36 месеца и включват редица дейности, осъществявани на международно ниво разполагат най-често с между 120 и 240 хл. Евро.
 3. Необходимо е да се подчертае, че предвидените дейности не са свързани с ефективна работа и взаимодействие с младежи (младежка работа, неформално образование, менторство и др.), а е планирано реализирането на фестивали с концерти, информационни кампании с изготвяне на публикации, видеа и реклами за аудио и видео спотове в медии, ефективността на които не е доказана в предходните години на изпълнение на програмата.
 4. През годините Национален младежки форум, както и други организации многократно са отравяли препоръки в посока необходимостта от цялостно преосмисляне на администрираните на програмата и нейното съдържание и изпълнение. В последните 24 месеца станахме свидетели и на редица разследвания свързани с предполагаеми злоупотреби при предоставянето на средствата по програмата и нейното изпълнение. 

В заключение на изложеното по-горе, считаме че преди да се пристъпи към предоставяне на средства по Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта трябва: 

 • Да бъде приета Национална стратегия за младежта. 
 • Да бъде изработена, консултирана и приета нова Наредба за условията и реда за финансиране по националните програми за младежта, която гарантира прозрачност и достъпност при кандидатстването и изпълнението на програмите в т.ч. и посредством вкарването в експлоатация на електронната система за администриране на програмите.
 • Да бъде извършена цялостна оценка на предходните 5 години на Националната програма за изпълнение на младежки дейности.
 • Да бъде изработен проект на Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта, който е обсъден с младежкия сектор и организациите, работещи с млади хора на терен и отразява реалните им потребности.

В качеството си на Национален младежки съвет, още веднъж заявяваме готовността си да участваме активно в реализирането на посочените по-горе препоръки, за да постигнем ефективност и ефикасност при изпълнението на националните програми за младежта, които са основен инструмент за постигането на стратегическите цели в младежките политики на национално ниво.

Отговор на Министерство на младежта и спорта

Брюкселски икономически форум

На 17.05 се проведе водещото годишно икономическо събитие на Европейската комисия – Брюкселският икономически форум. 

Повече от 20 години той събира на едно място високопоставени европейски и международни политици, учени, представители на гражданското общество и бизнес лидери, за да идентифицират ключови предизвикателства и да обсъдят политически приоритети за европейската икономика.

Отличени млади икономисти и високопоставени лектори от цял свят се събраха на Брюкселския икономически форум на 17-ти май, за да обсъдят как може да се изгради справедлива, зелена и цифрова икономика за бъдещето. Сред гост-лекторите бяха Джанет Йелън (Министър на финансите на САЩ), Валдис Домбровскис (Еврокомисар по търговията), Джита Гопинат (първи заместник-управляващ директор на Международния валутен фонд) и редица други евродепутати, политици и представители на бизнеса, гражданския сектор, академичната общност.

За да отбележи Европейската година на младежта 2022, форумът тази година разгледа икономиката на следващото поколение и насочи вниманието към младежта. Във време на криза, белязана от конфликта в Украйна, бе обсъдено как да се гарантира, че европейската икономика е надеждна за бъдещето при ускоряване на зеления преход. (Може да се запознаете по-подробно с програмата ТУК)

Национален младежки форум имаше възможността да присъства на тазгодишния Брюкселски икономически форум като част от младежката делегация в лицето на Гергана Геранова, член на Управителен съвет.

Изказваме своите благодарности към Представителството на Европейската комисия в България за поканата.

Снимки от събитието.

 

Автор: Йоана Дончева

Европейска младежка награда ,,Карл Велики”

 Европейската младежка награда „Карл Велики“ има за цел насърчаване на развитието на европейско съзнание сред младите хора, както и тяхното участие в проекти, свързани с европейската интеграция. Наградата се присъжда на осъществявани от млади хора проекти, с които се поощрява разбирателството, насърчава се изграждането на споделено усещане за европейска идентичност и се предлагат практически примери за европейци, живеещи съвместно като една общност.

 Европейското жури избира победителя измежду предложените от националните журита проекти, като наградата за първо място е 7500 евро.

 

Тазгодишната церемония се проведе на 24.05 в Аахен, Германия. Наградените проекти са:
 1-во място – „Orquestra Sem Fronteiras“ [EN: Orchest Without Borders] от Португалия, който насърчава трансграничното сътрудничество между Португалия и Испания чрез музиката на млади таланти, живеещи в двете страни, с цел смекчаване на социалните и културни неравенства.

  2-ро място  –  чешкият проект „Politika (nejen) pro mladé“ [EN: Politics (Not Only) for the Youth], който обединява млади политици от целия политически спектър, за да обсъждат политиката, демокрацията и правата на човека, стремейки се към информиранo и активнo младo гражданско общество.

  3-то място – немският проект „Ukrainian Vibes – European Public Sphere”, организиран от Democracy International. Проектът, който се проведе от април до октомври 2021 г., събра хора от 36 държави за виртуални дискусии относно демокрацията, развитието и европейската интеграция, като акцентира върху отношенията между ЕС и Украйна. Те публикуваха част от предложенията, генерирани на платформата COFOE.
 

България бе представена от Ахмед Куйтов чрез проекта Лятна академия “Перспективи” на Институт Перспективи – Свищов. Той има за цел да включи европейски студенти в живота на малките общности в България и да ги ангажира в образователни дейности, създавайки алтернативно пространство за социализация. Основан е на европейските ценности като равенство, солидарност, недискриминация и допринася за засилване чувството на принадлежност като част от един Съюз.

Националното жури се състоя от:

 • г-н Андрей Ковачев, член на Европейския парламент (ЕНП);
 • г-жа Цветелина Пенкова, член на Европейския парламент (С&Д);
 • г-жа Атидже Алиева-Вели, член на Европейския парламент (Обнови Европа);
 • г-н Андрей Слабаков, член на Европейския парламент (ЕКР);
 • г-н Мирослав Цеков, председател на Националния младежки форум – България.

Останалите участващи държави са Австрия, Белгия, Хърватска, Кипър, Дания, Естония, Финландия, Франция, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Малта, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Нидерландия.

От Национален младежки фоурм изразяваме своите благодарности към Бюрото на Европейския парламент в България за сътрудничеството.

 

Автор: Йоана Дончева