ПОКАНА: ОТЧЕТНО ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

BG01-061-27072021
ДО: ЧЛЕНОВЕТЕ НА
НАЦИОНАЛЕН 
МЛАДЕЖКИ ФОРУМ 

ОТНОСНО: ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ 11-12.12.2021 г., Гр. София

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ, 

На основание чл. 23 от Устава на Сдружение “Национален младежки форум” и чл. 27 от ЗЮЛНЦ Управителен съвет на Сдружението свиква Общо събрание, което ще се проведе на 11 и 12 декември (събота и неделя) с начален час 09:00 ч.  в Център за подготовка на ученици за олимпиади, с адрес: град София, бул. „Драган Цанков“ 21А, 1113 ж.к. Изток, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на УС
2. Отчет за дейността на Контролна комисия
3. Финансов отчет
4. Освобождаване на Председателя и членовете на УС и КК
5. Годишен план за 2022 г.
6. Избор на Председател
7. Избор на заместник-председатели
8. Избор на членове на Управителен съвет
9. Избор на членове на Контролна комисия
10. Прием на нови организации членове
11. Промени в Устава
12. Прием на позиции и становища
13. Други 

Канят се всички членове на НМФ да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, началото на 
Общото събрание ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за законно независимо от броя на явилите се членове.
Писмените материали свързани с дневния ред на заседанието са на разположение на адреса на управление на Национален младежки форум и се предоставят на всеки член при поискване. 

27 юли 2021 г.,             
гр. София          

СИМОНА ДИМИТРОВА
Председател на  Управителния съвет на 
Национален младежки форум