Общо събрание на Национален младежки форум

BG01-004-20092019

ДО: ЧЛЕНОВЕТЕ НА
НАЦИОНАЛЕН
МЛАДЕЖКИ ФОРУМ

ОТНОСНО: ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ 30.11 – 01.12.2019 г., София

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ,

На основание чл. 23 от Устава на Сдружение „Национален младежки форум” (НМФ) и чл 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Управителният съвет свиква Общо събрание, което ще се проведе на 30 ноември и 01 декември., в Зона 21, с адрес: гр. София, ул. Христо Белчев №3, партер; при следния Дневен ред:

 

30 ноември 2019 г. от 12:00 часа:

 1. Отчет на Управителен съвет
 2. Отчет на Контролна комисия
 3. Годишен план за работа 2020г.
 4. Промени в Устава
 5. Прием на позиции и становища

01 декември 2019 г.  от 10:00 часа:

 

 1. Освобождаване на Председателя и членове на УС и КК
 2. Избор на Председател
 3. Избор на заместник-председатели
 4. Избор на членове на Управителен съвет
 5. Избор на членове на Контролна комисия
 6. Прием на нови организации членове
 7. Други

Канят се всички членове на НМФ да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, началото на Общото събрание ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за законно независимо от броя на явилите се членове.

Писмените материали свързани с дневния ред на заседанието са на разположение на адреса на управление на Национален младежки форум и се предоставят на всеки член при поискване.

 

20.09.2019г.,                                                               

ИЛИНА МУТАФЧИЕВА
гр. София                                                             

Председател на  Управителния съвет на
Национален младежки форум