Общо събрание на Национален младежки форум

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ,

На основание чл. 23 от Устава на Сдружение „Национален младежки форум” (НМФ) и чл 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Управителният съвет свиква Общо събрание, което ще се проведе на 23-24 юни 2018 г., в Зала №11 на Висше военноморско училище “Никола Йонков Вапцаров”, с адрес: гр. Варна; ул. Васил Друмев 73; при следния дневен ред:

23 юни 2018 г. /събота/ от 10.00 часа:

 1. Отчет на УС за дейността на НМФ
 2. Прием на позиции и становища
 3. Промени в Устава
 4. Избор на членове на Контролна комисия.

24 юни 2018 г. /неделя/ от 09.00 часа:

 1. Стратегически приоритети
 2. Финансов модел
 3. Приемане на нови организации-членове
 4. Други.

Канят се всички членове на НМФ да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, началото на Общото събрание ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за законно независимо от броя на явилите се членове.

Писмените материали свързани с дневния ред на заседанието са на разположение на адреса на управление на Национален младежки форум и се предоставят на всеки член при поискване.

Приложени към писмото, което сте получили на пощите си можете да откриете:

 1. Официална покана
 2. Форма за регистрация на делегати
 3. Форма за промени в устава
 4. Форма за номинация за членове на Контролна комисия
 5. Образци на пълномощни за представители

Във връзка с влезлия в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент основния пакет от документи за регистрация за събранието търпи промени. С подписването на на формите за регистрация, декларирате съгласието си личните Ви данни да бъдат съхранявани и обработвани от Сдружение “Национален младежки форум”.

Напомняне: Организациите, които не са заплатили членски внос за 2018г. ще бъдат лишени от правото си на глас съгласно чл. 18 ал.2 на Устава на Национален младежки форум.

Кореспонденция по въпроси свързани с провеждането на Общото събрание се провежда на този електронен адрес: secretariat@nmf.bg, а връзката с Контролната комисия за процедурни въпроси и регистрация на адрес: control.commission@nmf.bg