Обучение за обучители в гр. Мадрид – Кръгова икономика и социални иновации

През периодa 23-27 Септември, група български участници имаше възможността да бъде част от обучение за  обучители, част проект „Социалните иновации, територия на младежко предприемачество в селските райони на България“, между Национален Младежки Форум, Министерство на труда и социалната политика и партньора в Мадрид ЕОI (Еscuela organizacion industrial).
====
Целите на обучението бяха да се споделят добри примери и познание върху темите на кръгова икономика и предприемачеството, повишавайки обучителния капацитет на участниците.
====
====
Българските участници представляваха различни неправителствени организации, с преобладаващо присъствие на Звено от обучители към НМФ.
====
Трите дни бяха запълнени от лекции и работилници с различни предприемачи и консултанти, като Pablo Valcarcel, Scrum  и Lean консултант, Luna Abad от VOL International и Patricia Astrain от Recircular, всеки от които работи в различна сфера на кръговата икономика със свои проекти.
====
Всички участници единодушно се съгласиха, че темата на кръговата икономика е много актуална на световно и европейско ниво и има нужда да бъде адресирана и в България. Възхитени сме от подхода на EOI, които последните пет години са ключов играч в адресирането на темата и подпомага предприемачи да стъпят на краката и развиват идеите си.
====
Изключително полезни бяха примерите, с които предприемачите пристигаха, тъй като бяха реални компании и проблеми, които се опитват да решат в сегашната икономическа и ресурсна ситуация.
====
Специални благодарности на EOI за усилията, които полагат в тази насока, както и за топлото гостоприемство.
====
Проект № BG05M9OP001-4.003-0009-C01, „Социалните иновации, територия на младежко предприемачество в селските райони на България“в рамките на ОП РЧР, процедура № BG05M9OP001-4.003 „ Транснационални партньорства“, Стойност на проекта: 191 751.33лв.
====