Национален младежки форум на срещи с експерти от ОИСР

Представители на Национален младежки форум участваха в срещи с два от комитетите към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, като част от предварителния мониторинг за присъединяването на Република България към организацията.

На 21 ноември 2023 г. се проведе среща с представители на Комитета по заетост, труд и социални въпроси, а на 1-ви февруари 2024 г. се проведе и среща с представители на Комитета по образователна политика.

В срещите представителите на организацията изложиха гледната точка на младежките организации по отношение на ключови въпроси за младежките и образователни политики в страната. Представители на ОИСР бяха запознати с работата на Национален младежки форум по отношение на младежката заетост и неплатените стажове, сътрудничеството с мрежата на младежките центрове в страната, застъпничеството за подобряване на координацията в младежката политика и други важни теми.

Национален младежки форум предостави на експертите на 2-та комитета релевантни свои становища по теми свързани с координацията и финансовото обезпечаване на младежката политика, развитието на младежката работа и младежкото участие.