Национален младежки форум свиква Общо събрание на 25 юни 2022

На основание чл. 23 от Устава на Сдружение „Национален младежки форум” (НМФ) и чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Управителният съвет свиква Общо събрание, което ще се проведе на 25 и 26 юни, в Зала 1 на Ректорат Софийски Университет Св. Кл. Охридски, с адрес: град София, бул. „Цар Освободител“ 15; при следния Дневен ред:

1. Приемане на годишен финансов отчет за 2021 г.
2. Отчет за дейността на Управителен съвет в периода януари – юни 2022 г.
3. Приемане на бюджет на Национален младежки форум
4. Избор на член на Управителен съвет на Национален младежки форум
5. Прием на нови организации членове
6. Промени в Устава
7. Прием на позиции и становища
8. Други

Канят се всички членове на НМФ да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, началото на Общото събрание ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за законно независимо от броя на явилите се членове.

Писмените материали свързани с дневния ред на заседанието са на разположение на адреса на управление на Национален младежки форум и се предоставят на всеки член при поискване. 

 

ВАЖНО: Необходимо е попълване на 1 място в Управителния съвет на Национален ладежки форум. Пълноправните организациите членове следва да получат номинационан форма, която да попълнят с излъчването на кандидат.