ОБЯВА – Звено обучители

Национален младежки форум започва процедура за обновяване на своето ново Звено обучители. Ако си сигурен, че това е твоето място, то кандидатствай ТУК.

Да си обучител означава да вдъхновяваш, да предаваш знания и умения чрез преживявания. Това е една прекрасна възможност да се запознаваш с различни хора от цялата страна и да правиш света по-добро място, като учиш младите как да бъдат по-активни и спомагаш за тяхното развитие.

История

Звеното от обучители на Национален младежки форум е основано през 2013г. и се състои от обучители с опит и експертиза в рамките на приоритетите и областите на действие на НМФ и младежката работа. То е инструмент на НМФ за устойчива промяна и развитие на младежкия сектор. Обучителите в състава са с ясното съзнание, че при участие в събития, те градят имиджа на организацията (НМФ) и затова изпълняват ангажиментите си съвестно и спазват Етичния й кодекс, утвърждавайки ценностите й.

МИСИЯ НА ЗВЕНОТО ОТ ОБУЧИТЕЛИ

Звеното от обучители /ЗО/ на Национален младежки форум има за мисия да развива капацитета на организациите членове на НМФ и младежките и гражданските организации в страната, да съдейства за утвърждаването на стандарти за качество в сферата на неформалното образование и да развива потенциала на младите хора за активно участие в обществените процеси.

ЦЕЛИ НА ЗВЕНОТО ОТ ОБУЧИТЕЛИ

 • Осъществяване на обучения и образователни дейности, планирани и организирани от НМФ, неговите организации- членове и други организации;
 • Утвърждаване на стандарти за качеството на младежката работа в страната;
 • Повишаване капацитета на младежките организации;
 • Създаване на пространство за обучение, творчество, обмен на добри практики и опит между обучители;
 • Обучаване на младежки работници и обучители.

ПРОФИЛ НА ОБУЧИТЕЛИТЕ

 • Да познават приоритетите и областите на действие и споделят ценностите на НМФ;
 • Да притежават експертиза по един или повече от приоритетите и/или областите на действие на НМФ;
 • Да умеят да фасилитират и управляват процесите на групова динамика;
 • Да познават спецификите и прилагат методите на неформалното учене;
 • Да познават теориите за учене и могат да ги прилагат в обученията си;
 • Да могат да разработват обучителни програми и да изготвят дизайн на обучение;
 • Да познават младежкия сектор и младежката работа в България и Европа;
 • Да са преминали минимум едно обучение за обучители на национално и/или международно ниво;
 • Да имат минимум 2 година опит и минимум 5 проведени обучения в сферата на младежката работа (това е изискване за старши обучител)

Процес по кандидатстване

1.Подбор по документи

Ако припозна себе си и смяташ, че би бил добро попълнение, то

Краен срок: 5-ти февруари 2023 г.

2. Запознай се с тези важни документи:
Стратегически приоритети на НМФ
Доклад за местната младежка политика
Предизвикателства пред българската младеж
Наръчник обучение за обучители

3. Център за оценка 
В случай, че сте част от одобрените кандидати по документи, ще проведем център за оценка, чрез който ще проследим: 

 • способността за изготвяне на обучителен модул и дизайн на обучение;
 • използването на методите на неформалното учене; 
 • познаването на младежкия и неправителствения сектор;

Той ще се проведе на два етапа – индивидуални задачи и представяне и събеседване. Одобрените кандидати ще получат повече информация по имейл.

При въпроси пишете на secretariat@nmf.bg