ПОКАНА: Общо събрание на Национален младежки форум, 20.04.2024 г.

BG01-006-02032024

ДО: ЧЛЕНОВЕТЕ НА
НАЦИОНАЛЕН
МЛАДЕЖКИ ФОРУМ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ, 

На основание чл. 23 от Устава на Сдружение „Национален младежки форум” (НМФ) и чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Управителният съвет свиква Общо събрание, което ще се проведе на 20 април 2024 от 9.00 ч. в Национален STEM Център, Конферентна зала (гр. София, бул. „Драган Цанков“ 21А) при следния Дневен ред:

  1. Отчет за дейността на УС

  2. Годишен финансов отчет  

  3. Прием на документи на Контролна комисия 

  4. Прием на нови членове 

  5. Избори за запълване на състава на УС 

  6. Избори за запълване на състава на Контролна комисия

  7. Промени в Устава

  8. Работен план за 2024 г. 

  9. Прием на политически документи (Манифеста)

  10. Други 

Канят се всички членове на НМФ да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, началото на Общото събрание ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за законно независимо от броя на явилите се членове.

Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието, са на разположение на адреса на управление на Национален младежки форум и се предоставят на всеки член при поискване.