В Стара Загора: Какво е бъдещето на младежките центрове и какви са перспективите пред младежката политика

На 11 април в х-л Верея, Стара Загора приключи четиридневна национална конференция, която въвлече експерти, кметове и представители на общини в дискусии за младежките центрове и младежките политики в страната. 

Международен младежки център Стара Загора организира събитието под надслов  “Перспективи пред младежката политика и институционализирането на младежките центрове”. От Национален младежки форум имахме удоволствието да подкрепим с участието на представители от нашата комисия за анализи и застъпничество и с фасилитатори от Звено обучители на НМФ. 

Участие в конференцията взеха над 80 представители на екипи на младежки центрове от 23 общини, както и представители институции на местно и национално ниво и експерти от младежкия и академичния сектор. 

Целта на конференцията беше да обърне внимание на следното:

  • Да се повиши разбирането за – младежка политика, същността на младежки центрове и значението на младежката работа на различните нива – европейско, национално,  местно.
  • Да се изведе на преден план проблемът с устойчивостта на младежките центрове и техния статут.
  • Да се дефинират конкретни решения на поставените проблеми и да се адресират конкретни искания към вземащите решения.
  • Да се формулират последващи стъпки.

Модераторът на конференцията Адела Бозмарова следеше и спомагаше структурата на дискусиите и ги ориентираше към резултат. Изготвянето на доклада остава в ръцете на Мирослав Цеков и комисията за анализи и застъпничество, а обучителите от звеното –  Камен Киров, Никола Живков, Валя Маринова и Елица Диамандиева фасилитираха работните панели от програмата.

Събитието е ключово за младежкия сектор в България с оглед на предстоящото изграждане на 21 нови младежки центъра в страната финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост и необходимостта от осигуряване на дългосрочна устойчивост. 

По време на откриването на конференцията г-жа Надежда Чакърова, заместник кмет на община Стара Загора изрази увереност, че младежките центрове в страната ще стават все по-разпознаваеми, а младежката политика все по-устойчива именно заради подобни събития.

В първия ден на конференцията се проведе панелна дискусия с участието на народните представители Красимир Вълчев (председател на Комисията по образованието и науката в 49 Народно събрание), Илина Мутафчиева (заместник-председател на Комисията по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта към 49 Народно събрание), Мария Василева-Вълова (директор на д-я “Външни европейски проекти” в МОН) и д-р Весела Марева (директор на д-я “Младежки политики” в ММС и бивш директор на ММЦ Стара Загора). В дискусията бяха обсъдени следващи стъпки към институционализирането на младежките центрове и развитието на младежката работа в страната. 

Денят завърши с коктейл и представяне на дейността на Международен младежки център – Стара Загора, в сградата на центъра, по време на който участниците в конференцията имаха възможност да се запознаят с пространствата и дейностите на центъра сред които новоизградената зала за провеждане на събития?, залите за музика и изкуства, ексейп стаята (име), както и с младежи, които редовно посещават младежкия център. 

Вторият ден от конференцията започна с представяне на програмата за овластяване на младите хора чрез иновации и изграждане на умения “UPSHIFT” на UNICEF, която беше презентирана от програмните координатори Елена Златанова и Найден Рашков. Програмата насърчава предприемаческо мислене, активно гражданство и значимо младежко участие сред младежите, като представителите на UNICEF отправиха покана за включване в програмата към младежките центрове. 

Денят продължи с лекции и  от ключови експерти в младежкия сектор.

 

Д-р Лилия Еленкова, преподавател в СУ “Свети Климент Охридски” и автор на монографията “Развитие на младежката политика в България след 1989” направи преглед на развитието на младежката политика в страната и различните инструменти за осъществяването й и подчерта необходимостта от дългосрочна визия за управление в младежката политика. 

Йоан Стоянов, главен-секретар на Национален младежки форум представи Наръчника за местна младежка политика на организацията и различните инструменти за подобряване на условията за младежко участие и младежката политика на местно ниво. 

Стефан Георгиев, социолог и изследовател, част от мрежата за изследване на европейските програми за младежта “RAY” постави акцент върху значението и необходимостта от измерване на въздействието на младежките дейности осъществявани от младежките центрове и представи добри примери за проследяване на въздействието на програмите “Еразъм+” и “Европейски корпус за солидарност” от опита на мрежата “RAY”.

Във втората част на деня беше проведена дискусия за ролята на младежката политика и младежкото участие на местно ниво с участието на :

Александър Владимиров – заместник-кмет на община Враца

Владимир Трендафилов – заместник-кмет на община Добрич

Надежда Чакърова – заместник-кмет на община Стара Загора

Михаил Ненов – заместник-кмет на община Бургас

Стефан Кръстев – заместник-кмет на община Перник 

Тихомир Антонов – заместник-кмет на община Монтана

Представителите на местната власт акцентираха върху значимата роля, която младежките центрове играят на местно ниво, особено по отношение на осигуряването на възможности за развитие на потенциала на младите хора в общината. Освен това заместник-кметовете се обединиха около нуждата от обособяване на ясен статут на младежките центрове и единен разходен стандарт за обезпечаване на тяхната финансова устойчивост.

През следващите два дни на конференцията участниците работиха върху изготвяне на препоръки за развитието на младежките центрове и младежката работа в 4 направления: 

  • Статут на младежките центрове
  • Дейности и същност на работата на младежкия център
  • Качество и стандартизиране на младежките центрове
  • Комуникация на дейността, резултати и дългосрочно въздействие на младежката работа.

Бяха обсъдени теми свързани с длъжностната характеристика, обучението и последващото възнаграждение на младежките работници и необходимите законови промени за осигуряване на среда за развитие на младежката работа и младежките центрове.

Участниците в конференцията бяха част и от симулация на парламентарна комисия, която разгледа промени в Закона за младежта във връзка със статута и финансирането на младежките центрове в страната. По време на симулацията те имаха възможност да дебатират и подложат на критика изработените в рамките на конференцията препоръки. 

Окончателните резултати от конференцията предстои да бъдат обобщени в експертен доклад от екип на експертната комисия “Анализи и застъпничество” на Национален младежки форум и публикувани непосредствено в дните след конференцията.

Резултатите ще послужат за основа на предложения за промени в нормативната рамка по отношение на функционирането и финансирането на младежките центрове и стандартизирането на младежката работа. 

Струва си да отбележим, че Стара Загора е сред първите четири града в страната, които изграждат Международен младежки център, отговарящи на европейските стандарти за работа за личностно развитие на младите хора и подобряване на тяхното благосъстояние и социално включване.

Националната конференция под надслов “Перспективи пред младежката политика и институционализирането на младежките центрове” се организира от община Стара Загора и Международен младежки център – Стара Загора по проект BGLD – 1.003-0003 “Международен младежки център Стара Загора – мисли локално, действай глобално”финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” и с подкрепата на Национален младежки форум.