Декларация на Управителния съвет на НМФ относно събитията в Република Украйна

FOR ENGLISH LOOK BELOW

Национален младежки форум като обединение на 44 младежки организации, в качеството си на национален младежки съвет на Република България, пълноправен член на Европейски младежки форум,

Във връзка със събитията от 24.02.2022 г. и извършената военна интервенция на Руската федерация на територията на Република Украйна, което е фундаментално нарушение както на основните норми на международното право и на Устава на Организацията на обединените нации, така и на принципите на териториалната цялост и суверенитета на страната,

Като взима предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

Като се позовава на Резолюция 2419 (2018) на Съвета за сигурност на ООН за
младежта, мира и сигурността,

Като се основава на принципите на Европейската конвенция за правата на човека,

Като стъпва на основните ценности като свобода, равенство, толерантност,
солидарност, заложени в Устава на Национален младежки форум при самото му основаване през 2010 г.,

Като отчита, че децата и младите хора са сред най-уязвимите социални групи в
условията на война,

ЗАЯВЯВА, ЧЕ:

Осъжда остро всеки международен акт на агресия, който води след себе си до загуба на човешки животи, в това число на деца и млади хора;

Призовава международната общност да предприеме всички необходими стъпки за незабавно спиране на военните действия и връщане на пътя на дипломацията и мирното вземане на решение;

Призовава всички страни към предприемане на конкретни мерки, в съответствие с международното хуманитарно право, които гарантират, по време на въоръжен конфликт и след конфликта, защитата и осигуряването на безопасен и безпрепятствен хуманитарен достъп на цивилните граждани, включително и младежта;

Насърчава българското правителство да предприеме съответните мерки и действия в подкрепа на граждани от Република Украйна, търсещи помощ и закрила, както и в рамките на международни договорености;

Призовава националните младежки съвети, международните младежки и граждански организации да изразят подкрепа и солидарност и до степента на своите възможности да подпомогнат младите хора и младежките организации в Република Украйна;

Изразява пълната си подкрепа и солидарност с Националния младежки съвет на Украйна, украинските граждани и всички хора, намиращи се на територията на Република Украйна.

ВОЙНАТА НЕ Е РЕШЕНИЕ


National Youth Forum as an association of 44 youth organizations, in its capacity of National Youth Council of the Republic of Bulgaria, full member of the European Youth Forum,

In connection with the events of 24.02.2022 and the military intervention of the Russian Federation on the territory of the Republic of Ukraine, which is a fundamental violation of both basic norms of international law and the Charter of the United Nations and the principles of territorial integrity and the sovereignty of the country,

Recalling the Universal Declaration of Human Rights of 1948,

Recalling UN Security Council Resolution 2419 (2018) on Youth, Peace and Security,

Based on the principles of the European Convention on Human Rights,

Building on the fundamental values such as freedom, equality, tolerance and solidarity enshrined in the Statutes of the National Youth Forum when it was established in 2010,

Recognizing that children and young people are among the most vulnerable social groups in wartime,

DECLARES THAT:

Strongly condemns any international act of aggression that results in the loss of human lives, including of children and young people;

Calls upon the international community to take all necessary steps for immediate cеssation of all military actions and return to the path of diplomacy;

Urges all parties to take concrete measures according to the international humanitarian law, which guarantee, during armed conflict and post conflict, the protection of civilians including youth;

Calls upon the Bulgarian government to take the necessary actions and measures, according to the capabilities of the Bulgarian state, in support of the citizens of the Republic of Ukraine who seek help and protection;

Urges on national youth councils, international youth and civil society organizations to unite in support and solidarity and, to the extent possible, to support young people and youth organizations in the Republic of Ukraine;

Expresses its full support and solidarity with the National Youth Council of Ukraine, Ukrainian citizens and all people located in the territory of the Republic of Ukraine.

WAR IS NOT A SOLUTION!