ПОКАНА: ОБЩО СЪБРАНИЕ ОКТОМВРИ 2021 Г.

BG01-060-27072021
ДО: ЧЛЕНОВЕТЕ НА
НАЦИОНАЛЕН 
МЛАДЕЖКИ ФОРУМ 

ОТНОСНО:
ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ 02.10.2021 г., Гр. София

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ,
На основание чл. 23 от Устава на Сдружение “Национален младежки форум” и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Управителен съвет на Сдружението свиква Общо събрание, което ще се проведе на 02 октомври (събота) с начален час 9:00 ч. в Конгресен център “Глобус”, зала „Азия+Африка“, с адрес: град София, пл. “Македония“ 1, при следния дневен ред:

1. Приемане на промени в Устава
2. Приемане на бюджет на организацията
3. Приемане на нови организации членове
4. Приемане на политически документи
5. Други

Канят се всички членове на НМФ да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, началото на
Общото събрание ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за законно независимо от броя на явилите се членове.
Писмените материали свързани с дневния ред на заседанието са на разположение на адреса на управление на Национален младежки форум и се предоставят на всеки член при поискване.

27 юли 2021 г.,
гр. София

СИМОНА ДИМИТРОВА
Председател на Управителния съвет на
Национален младежки форум