ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ

BG01-05021052021

ДО: ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ

ОТНОСНО: ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ 26-27.06.2021 Г., В ГР. СОФИЯ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ,

На основание чл. 23 от Устава на Сдружение “Национален младежки форум” и чл. 27 от ЗЮЛНЦ Управителен съвет на Сдружението свиква Общо събрание, което ще се проведе на 26 и 27 юни (събота и неделя) с начален час 10:00 ч. в Стъди Хъб, с адрес: град София, ул. „акад. Жак Натан“ 10, 1700 Студентски Комплекс, при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на УС
  2. Освобождаване на членове на УС
  3. Финансов отчет
  4. Приемане на бюджет на Национален младежки форум
  5. Прием на нови организации членове
  6. Актуализиране на работен план
  7. Прием на политически документи,становища и други
  8. Промени в Устава
  9. Други

Канят се всички членове на НМФ да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, началото на Общото събрание ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за законно независимо от броя на явилите се членове.

Писмените материали свързани с дневния ред на заседанието са на разположение на адреса на управление на Национален младежки форум и се предоставят на всеки член при поискване.

21 май 2021 г.                                                                  СИМОНА ДИМИТРОВА

гр. София                                                                  Председател на Управителния съвет

Моля да регистрирате делегати за предстоящото Общо събрание ТУК.

Всички необходими документи във връзка със свикването на ОС може да намерите ТУК, както и приложени към настоящото писмо.