Младежките крила на политическите партии подкрепиха Декларацията по повод европейските избори и участието на младите хора в тях

Обединени от разбирането, че за осигуряване на среда, насърчаваща благополучието и развитието на младите хора и младежките организации е необходим постоянен диалог, в дома на Европа бе подписана Декларация, изготвена от Национален младежки форум, по повод европейските избори и участието на младите хора в тях. 

Декларацията беше подписана от представители на Алтернатива за българско възраждане (АБВ младежи), Младежко обединение в Българска социалистическа партия (МОБСП), Младежи ГЕРБ, Младежко Движение за права и свободи (МДПС), МлаДа България,Национален младежки форум (НМФ), Студентска асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) и Студентски клуб на политолога (СКП).
На подписването присъстваха младежките крила на Продължаваме промяната и Зелено движение, които на този етап все още не са официално учредени. 

С подписването на документа се декларира:

  • Сътрудничество и активната работа за пълноценното включване на младите хора и младежките организации в процесите на вземане на решение на всички нива
  • Защита на правата на младите хора, като на преден план се извеждат техните нужди и интереси
  • Насърчаване на младежкото политическо участие и ангажираността с обществено-политическите процеси

ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА:

ДЕКЛАРАЦИЯ 

ПО ПОВОД НА 

ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ – 9 ЮНИ 

Ние, младежките организации и младежките крила на политическите партии, и Национален младежки форум, в качеството си на Национален младежки съвет на Република България, 

Основавайки се на: 

Ценностите утвърдени във Всеобщата декларация за правата на човека и Европейската конвенция за правата на човека. 

Основните принципи на Ревизираната Европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите, 

и като поставяме в основата препоръките на Европейската харта за младежта и демокрацията. 

Водени от разбирането, че: 

Младите хора чрез своя потенциал имат основополагаща роля в изграждането на по-добро европейско и национално бъдеще. 

Младежките организации са основен инструмент за пълноценно младежко участие в процесите на вземане на решения и в този смисъл са фундаментални за функционирането на здравите демокрации. 

Младежките политики следва да се разглежда в рамките на своя хоризонтален характер, като самостоятелна област на публичните политики със специфична проблематика. 

Младежките политически партии имат ключова роля в насърчаването на младежкото политическо участие и ангажирането им с обществените проблеми. 

Като подчертаваме необходимостта от активно участие на младите хора в политическия процес в контекста на изборите за Европейски парламент (ЕП) 2024 г. и 50-о Народно събрание (НС), заявяваме че: 

  1. Ще работим активно, за пълноценното включване на младите хора и младежките организации в процесите на вземане на решение на всички нива.
  2. Ще работим за укрепване на диалога между заинтересованите страни, като основен инструмент за осъществяване на политики и изграждане на работеща демокрация. 
  3. Ще защитаваме правата на младите хора, като поставяме във фокуса на политиките техните нужди и проблеми и утвърждаването на значението и ролята на младежката политика, като основен инструмент за развитие на потенциала на младите хора. 
  4. Ще насърчаваме младежкото политическо участие и ангажираността с обществено-политическите процеси на национално и европейско ниво. 

Обединени от разбирането, че за осигуряване на среда насърчаваща благополучието и развитието на младите хора и младежките организации е необходим постоянен диалог, подписваме тази декларация: