Национален младежки форум стартира проект „Младите и Бъдещето на Европа“

Национален младежки форум стартира дейност с подкрепа от Сдружение ЗА ТЕБ по проект „Младите и Бъдещето на Европа“ към Европейски корпус за солидарност.

Период на проекта: 01.01.2021 – 30.04.2022

По проекта Национален младежки форум ще включи 2 млади доброволци към своя Секретариат. Двамата младежи ще бъдат сътрудници секретари в две направления – Събития и Комуникации. НМФ ще разчита на тяхната подкрепа в офиса в София и на терен по време на срещи и събития. Доброволците ще взаимодействат с младежи от цялата страна, а също и с различни младежки организации и институции.

Чрез дейността си двамата младежи ще се заемат с предизвикателствата на гражданската активност и структурния диалог между младите и институциите. Ще работят и за по-доброто прилагане на национално ниво на Европейската стратегия за младежта 2019-2027 и нейните 11 приоритетни области.

Доброволците ще организират събитията и инициативите от годишния план на организацията, които промотират младежката информираност, солидарност и активност. Целта е голям брой млади хора да се запознаят със засягащите ги въпроси, а младежките организации и институциите (общинска, областна и държавна администрация) да си сътрудничат по-ефективно в политиките за младежта.

Очакванията са дейностите по проекта да развият максималния потенциал за реализация на младежите, не само на доброволците в проекта, но и на достигнатите целеви групи. Придобитите знания и умения ще са в областта на младежките политики, неформалното образование, организирането на събития и комуникацията. Положително повлияни ще бъдат всички, взаимодействащи с НМФ – доброволци, младежи, младежки организации, институции.

 

Проект “ Младите и Бъдещето на Европа” се изпълнява с финансовата подкрепа на ЕС по Програма “Европейски корпус за солидарност” Договор номер – 2020-3-BG01-ESC11-094830