Позиция на Национален младежки форум

Във връзка с някои от последните публикации в онлайн медии, адресиращи Национален младежки форум (НМФ) пряко или непряко, ние от Управителния съвет на НМФ, призоваваме към това медиите да се отнасят отговорно към спазването на Етичния кодекс на българските медии и Закона за радиото и телевизията.

Силно обезпокоени сме от неколкократното препечатване на неверни и подвеждащи твърдения, които имат отношение към репутацията на Национален младежки форум като прозрачна и демократична организация, която работи за качествени младежки политики за младите хора в България.

В тази връзка, отбелязваме следните факти:

  • Национален младежки форум е платформа, обединяваща общо 45 младежки организации от цялата страна, сред които национални и местни организации, клонове на международни организации и студентски съвети, общо 4 от които са младежки структури на партии, а сферите им на работа обхващат широк спектър от теми като доброволчество, гражданска активност, медицина и фармация, психология, права на човека, неформално образование, международни отношения, младежка заетост, спорт и още много други. 

  • НМФ обединява тези 45 организации около общи ценности и приоритети, независимо от различията в целите и принципите им отвъд платформата. 

  • Настоящият Управителен съвет на НМФ с мандат 2020-2022 г. е видим чрез справка за актуалното състояние в Търговския регистър.

  • Цялата информация за работата на организацията е достъпна публично. Основните цели на организацията и начинът и на функциониране са видими в Устава,  а ценностите, които спазваме – в Етичния кодекс. Приоритетите на работа (за периода 2019-2026 г.) на НМФ се определят от Общото събрание, което включва всички 45 организации членове. И трите документа са налични на уебсайта на организацията: https://nmf.bg/resources/ 

  • Целите, които си поставя в сферата на младежките политики, се дефинират на база нужди и реални проблеми пред младите хора, изведени чрез данни и статистика, и се синхронизират със стандартите в европейските политики за младежта

Ценностите, на които НМФ се опира в работата си, и разпределението на правомощията между органите в организацията осигуряват нейното прозрачно и демократично функциониране и управление. НМФ работи за по-качествени младежки политики в страната и затова е политически ангажирана, но партийно независима организация

Ние вярваме, че медиите имат ключова роля за формирането на обществено мнение, което от своя страна дава отражение върху ключови обществено-политически процеси. По тази причина очакваме отговорно отношение към тази роля и предоставянето на вярна и обективна информация. 

Екипът на НМФ остава пряко ангажиран по отношение на медийното отразяване на работата на организацията и е винаги на разположение за предоставянето на такава, тъй като вярва в принципите на отчетност и прозрачност.