ОТВОРЕНО ПИСМО Относно: Мерките в сектор „Младеж“, част от Програмата за Управление на Република България юни 2023 г. – декември 2024 г.

НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ, 

В качеството си на най-голямата младежка платформа в страната, със статут на Национален младежки съвет, 

В продължение на позициите изразени в Декларация относно мястото на ресор „Младеж“ от 2023 г.

В контекста на предстоящите промени в системата на изпълнителната власт на Република България, 

Като набляга на необходимостта от амбициозна, последователна, целенасочена, базирана на данни младежка политика, която гарантира участието на младите хора във всички нейни етапи осигурява среда за пълноценно развитие и разгръщане на потенциала на младите хора,  

 

НАСТОЯВА ЗА:

  1. Иницииране на задълбочен публичен дебат за ролята и мястото на младежката политика и мерките, необходими за осигуряване на среда насърчаваща развитието на младите хора в страната.
  2. Включване в управленската програма на правителството на следните мерки: 
    1. Анализ на планирането, изпълнението и координацията на политиката за младежта, като подготовка за структурна реформа в сектор „Младеж“.
    2. Промени в Закона за младежта касаещи регламентирането на младежкото участие, младежката работа, младежките центрове и националния младежки съвет.

Оправяме покана към парламентарните групи част от управляващото мнозинство за провеждане на разговори относно изложените искания и заявяваме готовност да подпомогнем тяхното изпълнение!