Покана за набиране на ценови предложения

Национален младежки форум обяввява покана за набиране на ценови предложения във връзка с проект “Социални иновации територия на младежкото предприемачество в селските райони на България”. 

Позиция 1: „Повишаване на капацитета на целевите групи и заинтересовани страни, чрез включването им в кампания от обучителни събития (инкубатори)“

Позиция 2: Организиране на валоризационна конференция за разпространение на резултатите от проекта в България“

Проект № BG05M9OP001-4.003-0009-C05, „Социалните иновации, територия на младежко предприемачество в селските райони на България“ в рамките на ОП РЧР, процедура № BG05M9OP001-4.003 „ Транснационални партньорства“, Стойност на проекта: 191 751.33лв.