Позиция на Национален младежки форум относно НПИМД

ДО

ГОСПОДИН КИРИЛ ПЕТКОВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

С КОПИЕ ДО: 

ГОСПОДИН АСЕН ВАСИЛЕВ

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

ПО ЕВРОФОНДОВЕТЕ

И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ГОСПОЖА КАЛИНА КОНСТАНТИНОВА

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПО ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ГОСПОДИН РАДОСТИН ВАСИЛЕВ

МИНИСТЪР НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ПОЗИЦИЯ

на Национален младежки форум

Относно: Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2022 г.

Национален младежки форум /НМФ/ е най-голямата платформа на младежки организации в Република България, която включва в състава си 44 младежки организации от цялата страна. Основната мисия на организацията е да изведе на преден план ролята и значението на младежките организации и младежката работа в развитието и създаването на активни и компетентни млади хора, които могат да се реализират и допринесат за едно проспериращо общество. Национален младежки форум е пълноправен член на Европейски младежки форум и е със статут на Национален младежки съвет на България.

Следвайки своята основна мисия, Национален младежки форум е активен, устойчив и последователен партньор при формулирането и приложението на младежката политика в България. Младежката политика се изпълнява от публичните власти с целта да осигури на младите хора възможности и опит, които да подобрят тяхната успешна интеграция в обществото и да ги превърнат в активни и отговорни членове на същото това общество, както и да станат посланици на промяна (Council of Europe CM/REC(2015)3).

Бихме искали да изразим опасенията си във връзка с публикуваната покана за набиране на проектни предложения по Националната програма за младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта. 

 1. На първо място следва да се отбележи, че съгласно чл. 7 от Закона за младежта, националните програми за младежта се приемат от Министерски съвет, по предложение на министъра на младежта и спорта, в изпълнение на Националната стратегия за младежта. Това поражда два проблема. Към момента в Република България няма действаща Национална стратегия за младежта и в този смисъл не става ясно, постигането на какви стратегически цели на държавната политика за младежта (по смисъла на чл. 2 от ЗМ) ще бъде обезпечено посредством изпълнението на Националната програма за изпълнение на младежки дейности. 
 2. Разпоредбата на чл.10а, ал.6 от Закона за хазарта посочва, че условията и реда за финансиране на проектите по ал. 4 от ЗХ се определят от наредбата по чл. 8, ал. 3 от Закона за младежта. От своя страна чл. 8 ал. 3 от ЗМ  предвижда условията и редът за финансиране на проекти по национални програми за младежта да се определят с наредба на министъра на младежта и спорта, съгласувано с министъра на финансите. В този смисъл, извън условията и реда за предоставяне на средствата, приемането на Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10 а от ЗХ би следвало да попада в обхвата на чл. 7 от ЗМ. Въпреки това, в чл. 3 ал.2 от НАРЕДБА № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за изпълнение на младежки дейности, министърът на младежта и спорта е разширил своите правомощия извън тези регламентирани в текстовете на чл. 7 от ЗМ, като е посочил, че Националните програми за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта се приемат от министърът на младежта и спорта.
 3. На 4-ти април 2022 г. Министерство на младежта и спорта публикува проект на нова наредба за условията и реда за финансиране на проекти по националните програми за младежта. В наше становище от 12 април 2022 г (Приложение №1). посочихме редица слабости на проекта свързани с: 
  1. Липсата на предварителна оценка на въздействието на проекта.
  2. Разширяването на правомощията на министъра на младежта и спорта по отношение на приемането на националните програми за младежки дейности по чл.10а от ЗХ. (Посочено в т.2 от настоящото становище).
  3. Ограничаването на възможността за кандидатстване на неформални групи.
  4. Ограничаването на кръга организации кандидатстващи по програмата.
  5. Предвиждане на електронно подаване на документите и нуждата от ограничаване на административната тежест за кандидатстващи организации.
  6. Липсата на задължително участие на външни експерти в оценителните комисии.
  7. Възможността за отхвърляне на проектни предложения по преценка на министъра на младежта и спорта, без изрично посочени критерии.
  8. Срокове за предоставяне на документи от страна на неформални групи.

Следва да се отбележи, че към настоящия момент, почти 2 месеца след изтичане на срока за подаване на становища, в рамките на процедурата за обществени консултации все още не е публикувана задължителната справка за постъпили становища, която да отразява, кои от предложенията по отношение на проекта на наредба са приети и кои отхвърлени. В този смисъл, не е ясно кога и с какви редакции, предстои да бъде приета наредбата.

 1. В доклад от 2020 г. посветен на възможностите и предизвикателствата пред младежката политика в България отбелязахме липсата на качествена информация в следствие на провеждането на политиките посредством националните програми за младежта. Към настоящия момент и въпреки, че Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от ЗХ се изпълнява в продължение на 5 години и за този период за изпълнението и са отделени повече от 10 млн. лв. (за сравнение бюджетът на Националната програма за младежта за същия период е над 2 пъти по-нисък – под 4 млн. лв.) не е налична оценка на въздействието на програмата и степента на относимост и изпълнение на целите на държавната политика за младежта поставени посредством Националната стратегия за младежта в изпълнение на чл.4 от ЗМ. Липсва и оценка на ефективността и ефикасността на програмата. 
 2. С оглед на посоченото в т. 4, тази година Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от ЗХ получава рекордно до момента финансиране от 5 млн. лв. Въпреки това програмата предвижда предоставяне на средства за едва 35 проекта. (За сравнение през 2017 г., когато програмата има повече от 2 пъти по-нисък бюджет – само 2 млн. лв. са финансирани 76 проектни предложения.) В програмата е предвидено финансирането на 5 проекта по 500 000 лв, които да бъдат реализирани в рамките на периода 15 юли – 30 октомври 2022 г. или за 3 месеца и половина. Подобна сума за осъществяването на младежки проекти е прецедент на европейско ниво. Стандартни проекти по направление 2 на програма Еразъм +, които се реализират в период между 16-24, а понякога и до 36 месеца и включват редица дейности, осъществявани на международно ниво разполагат най-често с между 120 и 240 хл. Евро.
 3. Необходимо е да се подчертае, че предвидените дейности не са свързани с ефективна работа и взаимодействие с младежи (младежка работа, неформално образование, менторство и др.), а е планирано реализирането на фестивали с концерти, информационни кампании с изготвяне на публикации, видеа и реклами за аудио и видео спотове в медии, ефективността на които не е доказана в предходните години на изпълнение на програмата.
 4. През годините Национален младежки форум, както и други организации многократно са отравяли препоръки в посока необходимостта от цялостно преосмисляне на администрираните на програмата и нейното съдържание и изпълнение. В последните 24 месеца станахме свидетели и на редица разследвания свързани с предполагаеми злоупотреби при предоставянето на средствата по програмата и нейното изпълнение. 

В заключение на изложеното по-горе, считаме че преди да се пристъпи към предоставяне на средства по Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта трябва: 

 • Да бъде приета Национална стратегия за младежта. 
 • Да бъде изработена, консултирана и приета нова Наредба за условията и реда за финансиране по националните програми за младежта, която гарантира прозрачност и достъпност при кандидатстването и изпълнението на програмите в т.ч. и посредством вкарването в експлоатация на електронната система за администриране на програмите.
 • Да бъде извършена цялостна оценка на предходните 5 години на Националната програма за изпълнение на младежки дейности.
 • Да бъде изработен проект на Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта, който е обсъден с младежкия сектор и организациите, работещи с млади хора на терен и отразява реалните им потребности.

В качеството си на Национален младежки съвет, още веднъж заявяваме готовността си да участваме активно в реализирането на посочените по-горе препоръки, за да постигнем ефективност и ефикасност при изпълнението на националните програми за младежта, които са основен инструмент за постигането на стратегическите цели в младежките политики на национално ниво.

Отговор на Министерство на младежта и спорта