Позиция на НМФ относно структурата на Министерски съвет и предложените политики в сектор “Младеж”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Национален младежки форум, в качеството си на Национален младежки съвет на Република България, от името на своите организации-членове заявява, че е време младежката политика, с оглед на своя хоризонтален характер и значимост в развитието на младите хора в Република България, да намери своето категорично място в политическия дневен ред като приоритет не само преди избори, но и след това.

Настояваме за създаването на Държавна агенция за младежта към Министерски съвет или сходен координационен орган, в чиято основна цел и задача ще бъдат планирането, координирането и изпълнението на Държавната политика за младежта. 

Отчитаме необходимостта от решителна реформа в модела на осъществяване на младежката политика, която да ни позволи да наваксаме изпуснатото време и да се доближим до държавите, които служат за пример по отношение на младежката политика като Австрия, Германия, Естония, Финландия и други, в които за изпълнението на младежката политика има ясно обособен орган с конкретни ангажименти, необходимите човешки ресурси и експертиза, както и установени ефективни механизми за сътрудничество с младежкия сектор.

Подчертаваме, че младежката политика следва да се разглежда като самостоятелен ресор със своята специфична проблематика и цели.

Приветстваме предложените в коалиционното споразумение 23 мерки в сектор “Младеж”, като настояваме те да бъдат подложени на внимателен анализ и обсъждане с експерти в сферата и представители на младежкия сектор и младежките организации в най-кратък срок.

Настояваме планирането, изпълнението и оценката на младежките политики на всички нива да се случват с максималното участие на младите хора във всяка една фаза на процеса.

Отбелязваме, че признаването на младежките организации и структури и подкрепата за тях, като се гарантира благоприятна среда на всички равнища, е особено необходимо за ефективното, съдържателно и устойчиво участие на младите хора в процесите на вземане на решения.

Заявяваме готовност за провеждане на среща, по време на която да обсъдим създаването на самостоятелния координационен орган, цялостното състояние на младежката политика в страната и възможни съвместни решения на основните проблеми.

Отправяме покана за провеждане на среща в срок до 23 декември 2021 г., по време на която да обсъдим цялостното състояние на младежката политика в страната и възможни съвместни решения на основните проблеми в сектора.


МИРОСЛАВ ЦЕКОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ