Становище на Национален младежки форум относно Приемане на Закон за насърчаване на доброволчеството и Законопроекти със сигнатура 49-454-01-10 и 49-454-01-12

Уважаема г-жо Кабак, 

Уважаеми народни представители,

 

Национален младежки форум, в качеството си на Национален младежки съвет и в този смисъл на платформа, застъпваща се за интересите на младите хора и младежките организации в страната, голяма част от които се крепят именно на доброволния труд и отдадеността на стотици доброволци, има дългогодишна и ясна позиция в подкрепа на нуждата от приемане на Закон за насърчаване на доброволчеството в страната. 

В тази връзка приветстваме инициативата на народните представители от парламентарните групи на “ГЕРБ-СДС” и “БСП за България” да внесат за разглеждане самостоятелни законопроекти. Виждаме в този акт волята на Народното събрание да доведе до край процеса по приемане на Закон за насърчаване на доброволчеството след почти 17 години на неуспехи. 

Бихме искали да отбележим, че Национален младежки форум е част и от създадената към Министерство на младежта и спорта работна група за изработване на Законопроект за доброволчеството, като в рамките на участието си в нея бяха проведени редица дейности за ангажиране на организации и граждани по темата: 

 • Публична дискусия по време на честванията на Деня за младежта в рамките на Sofia Summer Fest и в партньорство с Министерство на младежта и спорта;
 • Публична дискусия по време на фестивала “Демократична мозайка: Сцена на гражданското общество” през септември 2023 г., организиран в партньорство с Форум Гражданско Участие и Министерство на младежта и спорта;
 • Анкета за очакванията към Закона за насърчаване на доброволчеството съвместно с група от 5 граждански организации;
 • Консултация с младежки организации, част от мрежата на Национален младежки форум по отношение на мерките, касаещи регулациите, свързани с младежко доброволчество и др.

На база на внесените законопроекти, работата осъществена в рамките на работната група и предстоящото внасяне на трети вариант на Законопроекта, намираме

разглеждането на отделните законопроекти 1 по 1 като нецелесъобразно. В тази връзка отправяме предложение за отлагане на разглеждането на законопроекти със сигнатури 49-454-01-10 и 49-454-01-12 до входиране на Законопроекта, разработван от работната група към Министерство на младежта и спорта. 

Освен това настояваме, в случай на навлизане в рамките на процеса по чл. 78, ал. 2 от ПОДНС и обединяването на различните законопроекти, да бъде създадена ad hoc работна група към водещата комисия, със задължителното участие на представители на граждански организации, за да може да се гарантира, че окончателните текстове на Законопроекта ще отговорят максимално на нуждите и очакванията на доброволците, доброволческите организации и гражданския сектор като цяло. 

С оглед на проведените до момента дейности във връзка с подготовката на Законопроекта за насърчаване на доброволчеството в рамките на работната група към Министерство на младежта и спорта, Позиция относно доброволчеството на Национален младежки форум, приета през 2011 г. и обновена през 2014 и 2018 г. от Общо събрание на организацията и на база на консултациите с организации членове и партньори, считаме, че Законът за насърчаване на доброволчеството следва да включва най-малко следните елементи: 

 

 • Ясно обособена система за държавна политика за насърчаване на доброволчеството, в това число и: 

 

   1. Ясно обособен държавен орган, който ще отговаря за провеждане на политиката;
   2. Конкретно дефинирани ангажименти на посочения орган, вкл. и такива за изследване на състоянието и проблемите на доброволчеството и доброволческите организации. 

 

 • Конкретни насърчителни мерки: 

 

  1. За разширяване на разпознаваемостта и ангажираността по отношение на индивидуалното доброволчество и разпознаване на значението на доброволчеството при изграждането на солидарно общество;
  2. Мерки за подкрепа и изграждане на капацитет и устойчивост на доброволчески организации;
  3. Мерки за обучение в доброволчество и изграждане на култура на доброволчество сред деца и младежи, включително чрез ангажирането на младежки и доброволчески организации в часовете по гражданско образование и активното им взаимодействие с образователни институции;
  4. Създаване на механизми за разпознаване и валидиране на знания и умения придобити посредством доброволчество;
  5. Насърчаване на създаването на създаването на младежки доброволчески програми по модел на адаптиране на програмата “Европейски корпус за солидарност” на национално ниво и общински програми за младежко доброволчество. 

   Законът за насърчаване на доброволчеството следва да създава среда за развитие на масово организирано доброволчество, да подкрепя организациите, които работят активно с доброволци, и да гарантира правата и сигурността на доброволеца. 

   Считаме, че Законът не следва да създава прекомерни регулации, в т.ч. и посредством въвеждането на регистрационни режими и допълнителни административни задължения за организациите, които работят с доброволци, без това да е подкрепено с мерки за гарантиране на тяхната устойчивост и финансова и административна подкрепа за изграждане на капацитет и функционирането им.

   Осъществяването на една успешна държавна политика за насърчаване на доброволчеството може да се случи само в активно взаимодействие с граждански и доброволчески организации и Законът следва да създаде средата и механизмите за това взаимодействие.

   Национален младежки форум заявява готовността си да участва в работни групи и формати по уточняване на окончателните текстове на Закона за насърчаване на доброволчеството, както и да предостави допълнително становище по конкретни текстове на 1 или повече законопроекти, които достигнат до обсъждане в рамките на комисии и пленарна зала.    Гр. София

   Дата 05.03.2024 г.   С уважение,

   Атанас Г. Радев

   Председател на 

   Национален младежки форум