Отворено писмо за Местните избори на 29-и октомври 2023 г

Национален младежки форум, в своето качество на Национален младежки съвет на Република България,

В светлината на предстоящите избори за кметове и общински съветници, 

Като се позовава на принципите на Ревизираната Европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите, 

 

Като поставя в основата препоръките на на Европейската харта за младежта и демокрацията, 

 

Подчертава, че:

 

Проблемите на младите хора следва да заемат централно място в дневния ред на общините,

 

Младите хора и младежките организации следва да бъдат пълноценно включени в процесите на вземане на решения на местно ниво,

 

Общините следва да инвестират в изграждането на капацитет и устойчивост на младежките организации и да ги разпознават като ключов партньор в областта на младежката политика,

 

Младежките центрове са гръбнакът на младежката работа и ключов инструмент при взаимодействие с младежите на местно ниво.

Национален младежки форум настоява, всяка община и в този смисъл всеки кандидат кмет и кандидат за общински съветник:

  1. При провеждане на политиката за младежта на местно ниво да се ръководят от принципите на Ревизираната Европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите и да прилагат препоръките на Европейската харта за младежта и демокрацията.

  2. Да поемат ясен ангажимент регулярно да проучват нагласите на младите хора на територията на своята община. 

  3. На база на проучванията да изработят средносрочна визия / стратегия за развитие на младите хора с тяхното активно участие. 

  4. Да поемат ангажимент за осигуряване на пълноценно включване на младите хора в управлението на своята община, като подкрепят създаването на консултативни младежки съвети.

  5. Да се ангажират с разработването на програми за подкрепа на младежки дейности на територията на общината.

  6. Да поемат ясен ангажимент за пълноценното финансово обезпечаване на работата на младежкия център на територията на своята община след април 2024 г. (Приложимо за общините Бургас, Враца, Габрово, Добрич, Монтана, Перник, Пловид, Стара Загора).

С настоящите искания отправяме покана за провеждане на срещи с кандидатите за кметове и общински съветници в областните градове в страната!