Какво се случи на Европейската младежка конференция в Гент

Между 2 и 5 март в Гент, Белгия се проведе втората Европейска младежка конференция в рамките на 10-тия цикъл на Диалога на ЕС по въпросите за младежта. Димитър Фердинандов, Александра Александрова и Андон Георгиев са българските младежки делегати, които взеха участие на конференцията и представиха резултатите от националните консултации, проведени в страната в началото на тази година. В рамките на тези четири дни делегатите работеха за изготвянето на предложения и мерки, които да бъдат представени пред институциите, като успяха да проведат консултации с представители на различни власти, както и да вземат пример от организации, които ефективно прилагат мерките за социално вклюване и приобщаване в своите общности.

Димитър Фердинандов участва в работната група “Inclusive learning environments –  schools and formal education“, която разглеждаше формалното образование като инструмент за социално включване на младите хора и повишаване на тяхната демократична увереност. Работната група отправи 6 препоръки, които бяха съгласувани и с представители на Европейската комисия в една от работните сесии. В тези препоръки бяха отразени: 

 • проблеми при професионалното обучение на учениците
 • нуждите от включване на елементи от неформалното образование в училище
 • по-тясно сътрудничество с младежкия неправителствен сектор
 • модернизирането на правната рамка в сферите на ученическото самоуправление. 

Димитър участва активно в изготвянето на мярката за ученическото самоуправление, като екипът предвижда това модернизиране да доведе до по-активно участие на учениците в процесите на вземане на решение на всички нива – от училище до национално ниво, да гарантира и популяризира свобода на словото на учениците и възможността ефективно да предоставят обратна връзка, да окуражи създаването на надучилищни, местни и национални организации.

Димитър подчерта, че в текста за мярката се изисква на местни и национални организации да бъде предоставена степен на съвещателна власт, което би гарантирало ефективно младежко представителство. В България, макар и да имаме добри примери като ОКСУП – Ловеч, Софийски ученически съвет и Национален ученически парламент, подобни организации не се предвиждат в текстовете от закона и тяхното включване в процеси на вземане на решение продължава да зависи от добра воля. 

Александра Александрова беше част от работната група “Inclusive learning environments –  informal and non-formal education/youth work” с фокус увеличаването на достъпа до неформално образование за развиване на уменията сред младите хора, както и за признаване на значението и ползите от младежката работа. По време на конференцията, работната група си постави две посоки, в които да отправи своите предложения – синергия между неправителствените организации/неформалните групи, институциите и учебните заведения, и по-широко признаване на доброволчеството и младежката работа.

На финала бяха представени три препоръки, оценени и съгласувани с представители на Европейската комисия и експерти от местната власт, гласящи:

 • Създаване на мобилни младежки центрове с местен фокус, целящи увеличаване на информираността и достъпа до възможности и услуги за младежи от по-недостъпни населени места или групи без нуждата от изграждане на постоянна инфраструктура.
 • Обществено бюджетиране, с цел по-голямо участие на младите хора в процесите на вземане на решения и увеличаване на финансовата и гражданската им грамотност чрез методите на неформалното образование.
 • Сертифициране на участието в доброволческа младежка работа и създаване на система за подпомагане, включващата ползи като доброволческа карта, безплатни обучения с цел придобиване на квалификация за професионален младежки работник, придобиване на допълнителни кредити в университета и други.

Андон Георгиев взе участие в работна група “The role of information and social inclusion”, която проведе своята работа в две насоки:

 • ефективни политики за достъпна информация
 • младежки пространства/ролята на информационните центрове

Във финалната фаза, работната група подготви две препоръки, които Андон имаше възможност да представи пред публиката:

 • Предоставяне на достъп до систематична информация за ролята, функциите и възможностите в Европейския съюз, която също така да бъде направена на достъпен език и в различни формати – аудио, видео и жестов език
 • Създаване на местни младежки пространства, предоставящи достъпна информация и възможности за различни обучения 

“Европейската младежка конференция в Белгия е третият ми досег с методологията на конференциите от Диалога и трябва да призная, че впечатли с ефективността на работните групи. Смятам, че бяха предложени истински приложими мерки. Сега работата се пренася на национално ниво и успехът на въвеждането на тези мерки ще зависи от желанието на институциите за промяна и от находчивостта и упоритостта на младежките организации.”Димитър Фердинандов

“Европейската младежка конференция в Гент беше първият ми допир със същинския процес, стоящ зад Диалога на ЕС по въпросите за младежта. Това да можеш от първа ръка да чуеш и обсъдиш проблемите пред младежта в различни региони и държави из цяла Европа определено беше едно наистина поучително преживяване. Макар и идващи от най-различни среди и притежаващи разнообразен опит, с делегатите в работната ми група успяхме да проведем конструктивен диалог и в края да обединим сили за изготвянето на предложения, които да бъдат не само измерими, но и приложими в контекста на всяка една държава.” – Александра Александрова

“Имах възможност да участвам в работна група, чиято тема за мен от изключителна важност, и в която успях да изразя своите идеи и да ги обсъдя не само с другите делегати, но и с експери, от които получихме добра обратна връзка. Единодушно заявихме своята позиция, че подобни мерки биха подпомогнали увеличаването на информираността между младежите за ЕС, ще окуражат тяхното активно участие в обществото и ще спомогнат за тяхното ефективно включване и овластяване на местно, национално и международно ниво.”Андон Георгиев

Настоящата дейност e част от проекта “Youth Dialogue in Bulgaria” в изпълнение на процеса по Диалога на ЕС по въпросите за младежта, осъществяван от Националната работна група и с финансовата подкрепа на програма Еразъм+.