Съветът на Европа. Участието на младите хора в обществения живот

Между 9-ти и 12-ти октомври 2022 в Будапеща, Унгария се състояха големи срещи на Съвета на Европа:
– Консултативен съвет за младежта (CCJ) – 09-10.10.2022;
– Европейски ръководен комитет за младежта (CDEJ) – 10.10.2022;
– Съвместният съвет за младежта (CMJ) – 11-12.10.2022.

Български представители бяха Никол Първанова от страна на CCJ, Лилия Еленкова, изпратена като представител на ММС.

image00004 - Nikol Parvanova

Едва след осеммесечна работа на редакционната група Съвместният съвет успя да приеме проекта за препоръка на Комитета на министрите относно участието на ромите в живота на младежта. В препоръката се разглежда систематичната дискриминация, с която се сблъскват ромските младежи при достъпа им до социални, икономически, културни, политически и граждански права, както и допълнителните форми на дискриминация, с които се сблъскват ромските млади жени, ЛГБТИ+, хората с увреждания, мигрантите или мюсюлманите. Сега този проект на текст ще бъде представен на Комитета на министрите за разглеждане и приемане.

След успешното провеждане на Седмицата на младежките действия “Youth action week” (която се проведе от 27 юни до 1 юли) CMJ създаде съвместно управлявана група, която да координира последващите действия по младежката кампания “Демокрация тук | Демокрация сега”– Democracy here. Democracy now. За 2023 г. ще бъде изготвен проект за подобряване на изпълнението на кампанията на национално и местно равнище.

За да може работата да започне през следващите няколко месеца, бяха създадени съвместно управлявани редакционни групи за изготвяне на препоръки на Комитета на министрите относно ролята на младите хора в борбата с изменението на климата и относно социалното, икономическото и политическото участие на младите хора от селските райони. Беше създадена и съвместно управлявана група за изготвяне на насоки на CMJ за прилагане на Препоръка CM/Rec(2006)14 относно гражданството и участието на младите хора в обществения живот и постигането на пълноценно участие на местно и регионално равнище.

Заключенията от пролетния форум по правата на човека (април 2022 г., Торино) и от прегледа на Хартата за гражданско образование и образование по правата на човека ще бъдат анализирани по време на консултативна среща, която ще се проведе в началото на 2023 г. Срещата ще послужи за определяне на приоритетите за по-нататъшни действия в тази област.

Накрая, Съвместният съвет по въпросите на младежта постигна съгласие да прикани Комитета по програмиране за младежта да разгледа искането му за отпускане на 100 000 евро от доброволния принос на Германия за специална покана на Европейската младежка фондация за дейности за и с украински младежи и организации, както в тази страна, така и за тези, които са избягали от войната.

Програмата на младежкия сектор за следващите няколко месеца беше консолидирана след тези важни решения на Съвместния съвет по въпросите на младежта, а високо оценените доброволни вноски от Германия и Франция ще бъдат от съществено значение за изпълнението на програмата за дейности на младежкия сектор.