ПОКАНА: Общо събрание на Национален младежки форум, 24-25 юни 2023 г.

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ,

На основание чл. 23 от Устава на Сдружение „Национален младежки форум” (НМФ) и чл 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Управителният съвет свиква Общо събрание, което ще се проведе на 24-25 юни 2023 г. от 9:00 ч. , в Зала 1 на Софийски университет “Св. Климент Охридски”, с адрес: гр. София, бул. Цар Освободител №15; при следния Дневен ред:

  1. Приемане на годишен финансов отчет за 2022 г. и доклад за дейността за 2022 г.
  2. Отчет за дейността на Управителен съвет в периода януари – юни 2023 г.
  3. Приемане на актуализиран бюджет за 2023 г.
  4. Прием на нови организации членове
  5. Приемане на Вътрешни правила на организацията
  6. Прием на позиции и становища
  7. Свикване на отчетно-изборно общо събрание на сдружението
  8. Други

Канят се всички членове на НМФ да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, началото на Общото събрание ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за законно независимо от броя на явилите се членове.

Писмените материали свързани с дневния ред на заседанието са на разположение на адреса на управление на Национален младежки форум и се предоставят на всеки член при поискване.

23 май 2023 г.
гр. София

Мирослав Цеков
Председател
Национален младежки форум

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *