НМФ отваря позиции за експерти и изследователи към проект “Независими младежки съвети”

Национален младежки форум на България те кани да участваш в процедура за подбор на експерти, част от изпълнението на проект “Независимост на младежките съвети” 2022-2-BG01-KA220-YOU-000102352, осъществяван по програма “Еразъм+” и съфинансиран от Европейския съюз.

Отворените позиции са част от Работен пакет, който цели да изследва и анализира състоянието на младежките съвети в Европа.

2 експерти, които да проведат кабинетно проучване

1 експерт, който събира добри практики

1 експерт, който да координира и изпълнява разпространението на прочуването

2 експерти, които да подготвят финалния доклад

Как се кандидатства?

За да участваш в проекта е необходимо да:

  • Предоставиш твое CV
  • Да се запознаеш с прикачените документи, описващи характеристиките на всяка позиция и да посочиш за коя позиция кандидатстваш

Всички документи се изпращат на следния имейл адрес:

secretariat@nmf.bg – Йоан Стоянов, главен секретар на Национален младежки форум

Първото работно посещение по проект “Независимост на младежките съвети”

Между 14 и 18 април в Мадрид и Барселона се проведе четвъртата дейност по проект “Независимост на младежките съвети” – първото работно посещение за добри практики (Study visit). Целта на проекта е създаването на ясна методология за застъпничество, овластяване и надграждане на капацитета на младежките съвети.

От страна на Национален младежки форум участие взеха Мирослав Цеков (координатор на Постоянна комисия „Анализи и застъпничество“) и Александра Александрова (секретар „Вътрешни комуникации“).

В рамките на 4 дни представителите на 9 национални младежки съвета анализираха актуалното състояние на съветите и участието им процеса на вземане на решения в контекста на различните държави, обмениха добри практики и разгледаха примера на Испанския младежки съвет (CJE).

По време на посещението се проведоха разговори с представители на Секретариата на Испанския младежки институт – INJUVE (Национална агенция за младежта на Испания), както и ръководителя на кабинета на Министерство на младежта и децата в Испания. В последния ден в Барселона се проведе среща с генералния директор по въпросите за младежта в Каталуния и представители на Каталунския младежки съвет.

Представителите на 9-те национални младежки съвета подготвиха предварителния документ, който включва 10 задължителни изисквания за управлението и независимостта на младежките съвети, като се обединиха около 4 основни теми:

– Финансиране

– Принципи на управление

– Структура на управление

– Законно признаване на ролята на младежките съвети

Проекта продължава да тече в следващите месеци, като това, което предстои е още една работна среща в Латвия в края на лятото.

Проект “Независимост на младежките съвети“ (“Independence of youth councils”) се съфинансира по договор  2022-2-BG01-KA220-YOU-000102352 по програмата “Еразъм+” на Европейския съюз.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

_____________________________________________________________________________________

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Първа среща по проект “Независимост на младежките съвети”

От 15 до 19 май, Национален младежки форум беше домакин на първата среща от проект “Независимост на младежките съвети” Проект, в който целта е да бъдат проучени и анализирани капацитите на младежките съвети от Европа да участват в процеса на вземане на решения, оставайки независими от политическите ракурси в държавното управление.

В проекта взеха участие представители на 6 младежки съвета от Европа, сред които:

  • Anja Jokic от Сърбия
  • Ane Matevska от Северна Македония
  • Xabi Triana и Carlota Guillén от Испания
  • Rota Lāce от Латвия
  • Maša Brulc от Словения
  • Christina Yiannap и Diamando Zisimopoulouот Кипър

По време на тяханта визита, Мирослав Цеков, Йоан Стоянов и Райчо Райчев от Национален младежки форум запознаха участниците с параметрите на проекта и необходимите стъпки за неговото изпълнение. 

Сесиите се проведоха в Urban Point, а във втория ден от програмата, участниците успяха да посетят конференцията “EU Meets Balkans” организирана от Атлантическия клуб в София ТЕХ Парк.

Дългосрочната програма на проекта предвижда споделяне на експертиза и развиване на целите от страна на всеки въвлечен младежки съвет до пролетта на 2024 г. Следващата среща по проект “Независимост на младежките съвети” ще е в Латвия.

Проект “Independence of youth councils” се съфинансира по договор  2022-2-BG01-KA220-YOU-000102352 по програмата “Еразъм+” на Европейския съюз.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.


Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Национален младежки форум стартира проект “Независимост на младежките съвети”

През 2023 г. Национален младежки форум ще проведе проект “Независимите младежки съвети”, в който цели да въвлече 8 младежки съвета от Европа в аналитичен процес. Резултатите от него следват да покажат до каква степен млaдежките съвети от европейските страни могат независимо да участват в процеса на вземане на решения. 

В политически документ на Европейския младежки форум относно независимостта на националните младежки съвети от 2001 г. се посочва, че “неправителствените младежки организации играят важна важна роля в насърчаването на интересите на младите хора. Като демократични и представителни структури, младежките организации играят важна роля в демократичното общество” и се подчертава, че “Европейският младежки форум вярва, че националните младежки съвети (и подобни представителни структури) трябва да бъдат не правителствени и независими в съответствие с принципите на откритост и демократично общество”. Дефиницията обхваща 7 критерия, сред които са:

  • привилегията за финансова подкрепа от страна на правителството, която се предоставя свободно, без да се нарушава останалите точки.

В новата Стратегия на ЕС за младежта се казва, че “младите хора трябва не само да бъдат архитекти на собствения си живот, но и да допринасят за положителната промяна в обществото”. Комисията “се ангажира да стимулира участието на младите хора”, тя ще насърчава младежкoтo
участие в демократичния  живот чрез граждански и социално-образователни дейности, които ще дадат на младите хора умения за живот и ще ги насърчат да действат като мост към обществото, особено за младежите в неравностойно положение.

Три области на действие: Ангажиране. Свързване. Овластяване.

Както се подчертава от Съвета на Европа в своята препоръка 2 на Комитета на министрите към държавите членки относно ролята на националните младежки съвети в политиката за младежта, че “младежката политика следва да се основава по-специално на сътрудничеството между публичните власти и плуралистичните младежки организации и мрежи, и че създаването на национални младежки съвети представлява най подходящият начин за гарантиране на този плурализъм”.

Проектът ще има следните основни цели:
● да проучи настоящата ситуация и да създаде актуална реална картина на
права и възможности, а именно когато финансовата подкрепа се предоставя от
държавата и как се регулират тези отношения, така че да се запазят
независимост
● да се разработи сборник с добри практики, който описва различни
случаи и да бъде надежден източник на информация
● да се повишат или преквалифицират уменията на млади лидери от различни държави как да лобират
и да се застъпват за устойчиви отношения между младежкия сектор
и правителствата
● да се повиши гласът и осведомеността на европейско равнище чрез актуализиране на
политическия документ на ЕМФ.

Жизненият цикъл на проекта ще обхване следните фази: планиране, изпълнение и оценка, проследяване и архивиране.

Проектът ще проключи с  международна конференция, на която ще бъдат представени резултатите.

 

Policy Paper https://www.youthforum.org/files/073501eFINAL20with20logo.pdf

EU Youth strategy https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:456:FULL&from=EN

Проект “Independence of youth councils” се съфинансира по договор  2022-2-BG01-KA220-YOU-000102352 по програмата “Еразъм+” на Европейския съюз.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.


Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.