U-Report

U-Report е глобална платформа на УНИЦЕФ, стартирала през 2011 г., а в България – през 2020. Tя дава възможност на децата и младите хора на възраст 14-29 години да изразяват своето мнение по важни за тях въпроси и по достъпен начин. U-Report залага на иновацията в използването на съвременните технологии: чрез обикновеното използване на популярния чат Viber регистрираните деца и младежи получават регулярни допитвания, полезна информация и препращане към различни услуги, подходящи за тях. Съдържанието на всяко предложено допитване и всяка информация, както и всяка публична проява на U-Report, се обсъждат в широк кръг от организации, експерти и деца и млади хора, за да бъде възможно най-полезно.

Резултатите от всяко допитване, както и всяка предложена на потребителите информация, са достъпни публично на този сайт.

U-Report не събира личните данни на потребителите. Освен това участието е напълно безплатно и изцяло доброволно, и може да бъде прекратено по всяко време. Събираната информация е агрегирана по възраст, пол и населено място в реално време и се използва за привличане на вниманието към проблемите и важните теми на младите хора, така че институциите, политиците, работещи с деца и млади хора и обществото като цяло да ги включват във вземането на решения и да могат да отговарят по-добре на нуждите им.

U-Report се стреми да вдъхне увереност на децата и младите хора, че това, което те мислят, има значение, и че си заслужава то да бъде казано и взето предвид.

Национален младежки форум е част от Изпълнителния съвет на U-Report, в който влизат различни специални и млади хора, които решават какви допитвания и информация да предложат на U-Репортерите и какви нови събития да бъдат проведени.

Запознай се и с другите организации, които са част от Изпълнителния съвет!

Национална мрежа за децата

Национална мрежа за децата (НМД) се застъпва за правата и благосъстоянието на децата като обединява и развива мрежа от над 150 организации в България. За да постига това, организацията осъществява застъпнически кампании в партньорство с неправителствения сектор, бизнеса, институциите и отделните граждани и с подкрепата на самите деца. 

Национален център за безопасен интернет

 
Националният център за безопасен интернет
се координира от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, Асоциация „Родители“ и рекламна агенция ДеКони. 

Заедно те обработват сигнали за детска порнография и компютърни посегателства срещу деца и непълнолетни, предоставят консултиранепо телефон и по онлайн канали на деца, непълнолетни, родители и учители при инциденти на деца онлайн, провеждат различни обучения на деца, млади хора, родители, учители и други професионалисти и разработват различни материали, целящи да повишат информираността на обществото за рисковете за деца при ползване на интернет, социални мрежи и мобилни устройства, както и начините за превенция и търсене на помощ.

Български младежки червен кръст

Българският младежки червен кръст (БМЧК) е доброволна младежка организация, която е неразделна част от Българския Червен кръст и принадлежи към Международното младежко червенокръстко движение. Чрез своите доброволци в цялата страна и посредством своите програми за обучение, дейности и услуги, БМЧК приобщава децата и младите хора към хуманитарните ценности и принципи, работи за намаляване на социалната и здравната им уязвимост, извършва застъпничество за подобряване на благосъстоянието им и насърчава толерантността и недискриминацията, уважението към различията и културното многообразие.

Дружество за ООН в България

Дружеството за ООН в България работи за сплотяване на българското общество в подкрепа на Организацията на обединените нации и разпознаване на ценностите, принципите и работата на ООН в България. ДООНБ работи в насока заздравяване на международния мир и сигурност, зачитане на правата на човека и изпълнение на Целите за устойчиво развитие на ООН. 

ДООНБ е член на Световната федерация на асоциациите за ООН (WFUNA), Българската платформа за международно развитие и Национален младежки форум. Членове на ДООНБ са дипломати, преподаватели и младежи. Организацията работи с млади хора от 20 години с развитието на Национална мрежа от клубове за ООН в училище, активна Младежка секция, онлайн медията UNA News Bulgaria и програмата „Български младежки делегати към ООН“, която се реализира с подкрепата на МВнР.

Международна награда на херцога на Единбург

Международната награда на херцога на Единбург (или „Наградата“) е водеща международна младежка програма за личностно развитие и постижения. 

Участниците в нея се състезават със самите себе си, като предизвикват собствените си убеждения за това на какво са способни и до къде най-далеч могат да стигнат. Постигайки целите си, младите развиват умения и качества, които остават за цял живот. От създаването си през 1956 г. до днес повече от 000 000 млади хора в 130 страни са предприели редица доброволни и предизвикателни дейности, включвайки се в програмата на Наградата. В момента над 1,3 милиона младежи по целия свят постигат своите личностни цели, като част от Наградата.

Фондация "Билитис"

Фондация „Билитис“ работи за премахването на всички форми на дискриминация и постигането на пълна равнопоставеност на ЛГБТИ в България. 

Фондацията се застъпва за промени в законодателната рамка и политиките, които ще повишат равнопоставеността на ЛГБТИ хората, като си партнира и влиза в коалиции с други неправителствени организации, активисти, дарители, институции и граждани. На ниво общност, Билитис работи за активиране и себе-овластяване на ЛГБТИ. На ниво гражданско общество, работи за разпространение на ценностите на феминизма, на многообразието и за преодоляване на хетеронормативните структури, включително джендър стереотипите. От началото на 2018 г., Билитис работи активно с и за младежи посредством BraveLab – група за взаимопомощ, предоставяща защитено пространство на ЛГБТИ младежи в София.

The 25 Percent

THE 25 PERCENT

Период на проекта: 1.02.2021 – 30.06.2022

Цел на проекта: Да ангажира младите хора на Европа в генерирането на идеи за бъдещето към “Конференцията за бъдещето на Европа”

Кратко описание на проеткта: 

Европейски младежки форум създаде консорциум от организациите:

 • Национален малдежки съвет на Испания
 • Национален младежки съвет на Кипър
 • Австрийски младежки съвет
 • Национален младежки форум 
 • FEMYSO
 • Eurodesk
 • Erasmus Students Netowrk 
 • Rural Youth Europe
 • Jeugd Onderzoeks Platform
 • European disability forum
 • Phiren Amenca

Всяка една от тях имаше за цел да ангажира младежите от своите публики на възраст 15-35 г. в дискусии, дебати работни групи, събития, кампании, които да отведат участниците към палтформата на Конференцията за бъдещето на Европа, а именно “The 25 percent”, символизирайки демографския сегмент от населението на Европа, който представлява тази възраствоав група. 

Участниците бяха въвлечени в демократичен процес, който им позволи да въздействат пряко и директно на властимащи и отговорници за вземането на решения и генерирането на политики на бъдещето. 

С какво допринесе Национален младежки форум?

От Национален младежки форум, направихме национална обиколка на 13 дестинации в България, в които се допитахме до младежи, за техните идеи за бъдещето на Европа. 

От август 2021 до май 2022, посетихме градовете.
Сливен, Ямбол, Бургас; Враца; Ботевград; Пазарджик, Пловдив; Варна; Шумен; +няколко събития в София. 

 

 

Номер на договор на проекта: COMM/SUBV/2020/E0146
Стойност на проекта:

Национален младежки форум стартира проект „Младите и Бъдещето на Европа“

Национален младежки форум стартира дейност с подкрепа от Сдружение ЗА ТЕБ по проект „Младите и Бъдещето на Европа“ към Европейски корпус за солидарност.

Период на проекта: 01.01.2021 – 30.04.2022

По проекта Национален младежки форум ще включи 2 млади доброволци към своя Секретариат. Двамата младежи ще бъдат сътрудници секретари в две направления – Събития и Комуникации. НМФ ще разчита на тяхната подкрепа в офиса в София и на терен по време на срещи и събития. Доброволците ще взаимодействат с младежи от цялата страна, а също и с различни младежки организации и институции.

Чрез дейността си двамата младежи ще се заемат с предизвикателствата на гражданската активност и структурния диалог между младите и институциите. Ще работят и за по-доброто прилагане на национално ниво на Европейската стратегия за младежта 2019-2027 и нейните 11 приоритетни области.

Доброволците ще организират събитията и инициативите от годишния план на организацията, които промотират младежката информираност, солидарност и активност. Целта е голям брой млади хора да се запознаят със засягащите ги въпроси, а младежките организации и институциите (общинска, областна и държавна администрация) да си сътрудничат по-ефективно в политиките за младежта.

Очакванията са дейностите по проекта да развият максималния потенциал за реализация на младежите, не само на доброволците в проекта, но и на достигнатите целеви групи. Придобитите знания и умения ще са в областта на младежките политики, неформалното образование, организирането на събития и комуникацията. Положително повлияни ще бъдат всички, взаимодействащи с НМФ – доброволци, младежи, младежки организации, институции.

 

Проект “ Младите и Бъдещето на Европа” се изпълнява с финансовата подкрепа на ЕС по Програма “Европейски корпус за солидарност” Договор номер – 2020-3-BG01-ESC11-094830

Дейности по проекта „Социални иновации, територия на младежко предприемачество в селските райони на България“

Стартиране на проект „Социалните иновации, територия на младежко предприемачество в селските райони на България“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Проект „Социалните иновации, територия на младежко предприемачество в селските райони на България“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Транснационално сътрудничество между Национален младежки форум (България) и „Училище за индустриално развитие“ (Испания)

Период на проекта: 26.03.2019 – 26.09.2020

Целта на проекта е засилване на транснационалното сътрудничество между България и Испания по отношение идентифицирането, разработването и прилагането на иновативни социални практики за създаване на модели за предприемачество сред младите хора и генериране на самостоятелна заетост.

Целевата група, която ще бъде най-силно засегната от резултатите от проекта, включва млади хора от общините в България – Велинград, Лъки, Баните, Смолян, Карлово, Панагюрище, Стрелча и по-слабо развитите региони в Испания (т.е. Естремадура, Андалусия).

Дейностите по проекта са насочени към посрещане нуждата на младите хора в България и Испания от по-нови и иновативни социални практики за развитие на предприемачески модели и развитие на икономическата активност. За България ще се обърне специално внимание на младежите в селските райони и липсата на мотивация у тях – причини и начини за преодоляването и. Испанската организация „Училище на индустриално развитие“ има повече от 25-годишен опит в насърчаването на предприемачеството на местно ниво, затова ще предаде знанията си на НМФ.

 • Училището за индустриално развитие ще съсредоточи усилията си върху насърчаването на предприемачеството и самостоятелната заетост сред младежите от по-слабо развитите региони.
 • От своя страна, Национален младежки форум ще насочи усилията си към насърчаване на предприемачеството сред младите хора, които не учат, не работят и не се обучават, в две конкретни области: кръгова икономика и сектор на здравния туризъм в селските райони.

Общата методологическа основа на проекта е създаването на съвременни цифрови образователни инструменти и методи за разпространение на информация и знания чрез неформално обучение сред целевите територии.

Целевите групи, които имат двете организации са следните:

 • НМФ ще се фокусира върху млади хора от групата „NEET’s“ – а именно младежи, които не учат, не работят, не се обучават и не правят нищо, за да променят навика си.
 • Училището за индустриално развитие насочва дейността си върху млади предприемачи, живеещи в по-слабо развитите региони.

Етапи на проекта.

 1. През първата работна фаза ще идентифицира нуждите на българските и испанските партньори, за да засили техния капацитет и ефективност на прилагане на социалните иновации сред целевите групи.
 2. На втория етап и двата партньора ще разработят точни цифрови инструменти за обучение, насочени към предприемачи и младежи, търсещи самостоятелна заетост. Двамата партньори ще улеснят обмена на предприемачи и / или наставници от двете страни, които ще се възползват или ще предоставят международни инкубационни програми в страната партньор.
 3. Третата фаза на сътрудничество ще бъде реализирана чрез разпространение на резултатите, получени от проекта.

Резултати от транснационалното сутрудничество.

НМФ ще разработи нови социални подходи към внедряването на иновативни елементи в селските райони от България, основаващи се на определяне на принципите на успешните бизнес модели в сферата на кръговата икономика и добавяне на стойност към продуктите и услугите на здравния туризъм. Училище за индустриално развитие ще спомогне за трансфера на информация за състоянието на кръговата икономика в Испания.

Обучение на тема „Социални иновации и предприемачество“

Национален младежки форум съвместно с испанската фондация „Училище за индустриално развитие“ организира обучение на тема „Социални иновации и предприемачество“, което се проведе в град София в периода 29-31 май 2019г.

Целта на обучението беше да запознае участниците какво е социалното предприемачество, какви са тенденциите в социалните иновации, кръгова икономика и здравния туризъм. По време на събитието участниците имаха възможността да се запознаят и докоснат до вече работещи социални предприятия в София.

Обучение за обучители в гр. Мадрид – Кръгова икономика и социални иновации

През периода 23-27 Септември, група български участници имаше възможността да бъде част от обучение за  обучители, част проект „Социалните иновации, територия на младежко предприемачество в селските райони на България“, между Национален Младежки Форум, Министерство на труда и социалната политика и партньора в Мадрид ЕОI (Еscuela organizacion industrial).

Целите на обучението бяха да се споделят добри примери и познание върху темите на кръгова икономика и предприемачеството, повишавайки обучителния капацитет на участниците.

Онлайн обучителен курс на тема „Социално предприемачество в сферата на здравния туризъм“

По проект „Социални иновации, територия на младежко предприемачество в селските райони на България“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Национален младежки форум съвместно със своя партньор „Училище за индустриално развитие“ (Испания) изготви серия видеа, които са достъпни в YouTube канала на Национален младежки форум.

Обучение „Социално предприемачество в сферата на здравния туризъм“

В края на месец ноември, от 22-24 се проведе обучение на тема „Социално предприемачество в сферата на здравния туризъм“, което беше организирано от Национален младежки форум съвместно с испанската фондация „Училище за индустриално развитие“ (Еscuela organizacion industrial).

Целите на обучението бяха да се запознаят участниците със социалното предприемачество в сферата на здравния туризъм и кръговата икономика. По време на обучението Борис Вълев запозна участниците с няколко примера за работещи социални предприятия в България и Европа.  Бяха представени доклади и резултати до момента, както и MOOC (Massive open online courses), изготвени в предходни дейности на проекта. Сред основните акценти бяха лекциите на Саня Раева от София Лаб и Жюстин Томс. Саня Раева представи „Софийска младежка лаборатория“, осъществена по проект “Отключване потенциала за бизнес и социални иновации в Дунавския регион чрез повишаване знанията и уменията на младите хора – Умения за новите поколения”. Основаната цел на лабораторията е да изгради платформа, развиваща уменията на младите хора за иновации и предприемачество. Жостин Томс запозна участниците с маркетинга в социалното предприемачество и им даде съвети как да развиват своите проекти и как да ги представят.

И трите обучения са част от проект „Социалните иновации, територия на младежко предприемачество в селските райони на България“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.  Целите на проекта са:

 • насърчаване на младежкото предприемачество, чрез добавяне на стойност към продуктите и услугите на здравния туризъм.
 • увеличаване на достъпността и свободния достъп на младежи и младежки работници до информация и знания за предприемачеството на основата на цифрови методи за образование
 • разширяване на разпознаваемостта на европейския социален фонд сред заинтересовани страни в специфични бизнес ниши за практикуване на предприемачество.

Проект № BG05M9OP001-4.003-0009-C01, „Социалните иновации, територия на младежко предприемачество в селските райони на България“ в рамките на ОП РЧР, процедура № BG05M9OP001-4.003 „ Транснационални партньорства“, Стойност на проекта: 191 751.33лв. 

Национален младежки форум стартира проект “Гласът на младите”

Национален младежки форум стартира дейност по проект “Гласът на младите” към Европейски корпус за солидарност.

Период на проекта: 01.08.2019г – 30.11.2020

В дейности по проекта Национален младежки форум ще включи 4 млади доброволеца от България които да подкрепят дейностите на организацията в следните приоритети: Младежки права, Младежка работа, Силни младежки организации и Младежко включване и овластяване.

Краткосрочните цели на  проекта са да се повиши капацитета на младежите, младежките организации, институциите на национално ниво за взаимодействие във връзка с прилагане на младежки политики в страната, да се привлекат повече млади хора и младежки организации за участие в процесите на вземане на решения и да се стимулира младежите да участват в дейности на младежките организации с фокус малките населени места.

В дългосрочен план целите са да се стимулира активно гражданство сред
младежта, да се повиши доверието към младежките НПО,  създаване на силни младежки органиации, разпространяване на европейски ценности на национално ниво и преодоляване на  стереотипите към младежта и структурите, отговарящи за прилагането на младежки политики.

Доброволците ще работят с хора в неравностойно положение, младежи, представители на младежки организации и институции. Дейностите, в които те ще се включат са базирани на принципа на солидарност и промотират – активно участие, неформално обучение, повишаване уменията и знанията на младежи вкл. в неравностойно положение, равенство и недискриминация, разбиране и приемане на различията, толерантност, европейско сътрудничество, европейски ценности, младежки политики. 

Основна цел на дейностите по проекта е повишаване капацитета на организациите, младите хора и институциите за взаимодействие и диалог по въпросите на младежта. Заедно с доброволците се планира да се разработи мрежа от регионални координатори във всеки един от шестте региона в страната. Тези регионални координатори следва да поддържат връзка както с младежките организации в региона, така и със съответните институции. Планира се организиране на шест срещи между различните заинтересовани лица във всеки един регион.

Всяка среща е еднодневна и в нея участват 50 участника – представители на Национален младежки форум, доброволците, регионалния координатор за
съответния регион, представители на общинската и областна администрация от съответните общини в региона, представители на младежки организации, неформални и младежи от региона, млади хора от региона. По време на срещата ще бъдат идентифицирани – текущото състояние и перспективите за развитие на младите хора и младежките организации в сектора. Чрез тези неформални срещите ще се инициира диалог между различните заинтересовани страни в сферата на различни предизвикателства пред младите хора от региона. Срещите ще се организират от регионалните координатори и доброволците след 6-ия месец на проекта.

Пряк резултат от срещата ще бъде обобщената информация от работата по групи, която да може да се използва при разработване на документи и програми в младежката сфера в региона, принос към идентифицирането и утвърждаването на активните младежки организации в региона, нагледно представяне и включване на младежи и младежки организации в процес по структурен диалог, създаване на основа за бъдещо сътрудничество между активните младежи и младежки организации и вземащите решения.

Проект “Гласът на младите” се изпълнява с финансовата подкрепа на ЕС по Програма “Европейски корпус за солидарност”
Договор номер – 2019-2-BG01- ESC1-062775